Nobia: Fortsatt utmanande marknad

Ladda ner rapporten i sin helhet
Nobia Q1 2012

Nettoomsättningen för första kvartalet uppgick till 2 934 miljoner kronor (3 207). Den organiska tillväxten var -10 procent (2). Rörelseresultat exklusive strukturkostnader om 12 miljoner kronor (8) uppgick till 22 miljoner kronor (71), motsvarande en rörelsemarginal om 0,7 procent (2,2). Resultat efter skatt och inklusive strukturkostnader uppgick till -12 miljoner kronor (30), motsvarande ett resultat per aktie om -0,07 kronor (0,18). Operativt kassaflöde uppgick till -217 miljoner kronor (-84).

Nobias försäljning för första kvartalet påverkades negativt av svagare efterfrågan i såväl Frankrike som England. I Frankrike påverkades försäljningen särskilt negativt av att ett stort antal butiker var stängda för renovering under senare delen av 2011. Valutakurseffekter påverkade kvartalets omsättning med 35 miljoner kronor (-287). Organiskt minskade intäkterna med 10 procent.
Bruttomarginalen ökade till 39,0 procent (38,7), positivt påverkad av höjda försäljningspriser och kostnadsminskningar.
Rörelseresultatet exklusive strukturkostnader uppgick till 22 miljoner kronor (71), motsvarande en rörelsemarginal om 0,7 procent (2,2). Resultateffekten av minskade försäljningsvolymer kunde endast delvis uppvägas av kostnads-besparingar och prishöjningar.
Valutakurseffekter belastade rörelseresultatet exklusive struktur-kostnader med cirka 0 miljoner kronor (20), varav 0 miljoner kronor (-5) i omräkningseffekt och 0 miljoner kronor (25) i transaktionseffekt.
Strukturkostnaderna uppgick till 12 miljoner kronor (8), varav reaförlusten från försäljningen av en produktionsfastighet uppgick till netto 4 miljoner kronor.
Avkastning på sysselsatt kapital inklusive strukturkostnader uppgick till 2,6 procent under den senaste tolvmånadersperioden (jan-dec 2011: 3,6).
Det operativa kassaflödet minskade främst till följd av minskade leverantörsskulder, lägre kassaflödespåverkande resultatgenerering samt ökade utbetalningar som en konsekvens av tidigare års strukturåtgärder.

Koncernchefens kommentar
- Medan marknadsförutsättningarna under första kvartalet var utmanande i flera marknader fortskrider arbetet med Nobias strategiska initiativ enligt plan. Fler enheter får del av det gemensamma sortimentet och arbetet med att implementera den framtida produktionsstrukturen löper planenligt. Den nordiska verksamheten, som är Nobias största, visade förhållandevis god tillväxt och lönsamhet, men kunde inte kompensera övriga regioners kraftiga försäljnings-nedgång. I Storbritannien minskade försäljningsvolymerna i samtliga marknads-segment. I Frankrike tar vändningen längre tid än planerat, även om renoverade butiker presterar bättre än orenoverade butiker. Vidare ser vi goda möjligheter att få utväxling på vår starka position i Danmark, där en statlig finansieringsplan för renovering av allmännyttiga bostäder har införts, säger VD och koncernchef Morten Falkenberg.

För ytterligare information
Kontakta någon av följande personer på telefon +46 (0)8 440 16 00 eller +46 (0)705 95 51 00:
· Morten Falkenberg, VD och koncernchef
· Mikael Norman, CFO
· Lena Schattauer, IR-chef

Om oss

Nobia utvecklar och säljer kök genom ett antal starka varumärken i Europa, däribland Magnet i Storbritannien, HTH, Norema, Sigdal, Invita, Marbodal, Petra och A la Carte i Norden, ewe och FM i Österrike samt Bribus i Nederländerna. Nobia skapar lönsamhet genom att kombinera skalfördelar med attraktiva kökserbjudanden. Koncernen har cirka 6 100 medarbetare och en omsättning om cirka 13 miljarder kronor. Aktien är noterad på NASDAQ Stockholm under kortnamnet NOBI. Webbplats: www.nobia.se.

Prenumerera

Dokument & länkar