Nobia: Fortsatta marginalförbättringar

Nettoomsättningen för fjärde kvartalet uppgick till 3 097 miljoner kronor (3 239). Den organiska tillväxten var -2 procent (-10). Rörelseresultatet före strukturkostnader om netto 739 miljoner kronor (189) uppgick till 196 miljoner kronor (80), motsvarande en rörelsemarginal om 6,3 procent (2,5). Periodens rörelseresultat påverkades av en goodwillnedskrivning avseende Hygena om 492 miljoner kronor. Denna kostnad sammanläggs i delårsrapporten med periodens strukturkostnader under rubriken Strukturkostnader. Resultat efter skatt, inklusive strukturkostnader och nedskrivning av uppskjuten skattefordran, uppgick till -675 miljoner kronor (-90), motsvarande ett resultat per aktie om -4,04 kronor (-0,53). Styrelsen föreslår en utdelning om 0,50 kronor per aktie.

Nobias försäljning i fjärde kvartalet jämfört med samma period föregående år påverkades negativt av en svagare marknadsutveckling i samtliga regioner.

Valutakurseffekter påverkade kvartalets omsättning med -64 miljoner kronor (-12). Organiskt minskade försäljningen med 2 procent.

Bruttomarginalen uppgick till 42,0 procent (39,0), positivt påverkad av prishöjningar, valutakurseffekter samt produktivitetsförbättringar.

Rörelseresultatet förbättrades främst genom den stärkta bruttomarginalen, men även till följd av andra kostnadsbesparingar.

Valutakurseffekter bidrog till rörelseresultatet exklusive strukturkostnader med cirka 30 miljoner kronor (-5), varav -5 miljoner kronor (0) i omräkningseffekt och 35 miljoner kronor (-5) i transaktionseffekt.

Strukturkostnaderna som belastade rörelseresultatet uppgick till netto 739 miljoner kronor, varav 513 miljoner kronor avsåg nedskrivning av goodwill, huvudsakligen i Hygena. I strukturkostnaderna ingick även nedskrivning av anläggningstillgångar i Tyskland, kostnader relaterade till åtaganden för den tidigare fönsterleverantören Oakworth Joinery i Storbritannien, besparingsåtgärder i Poggenpohl samt butiksrenoveringar i Hygena. 

Avkastning på sysselsatt kapital inklusive strukturkostnader var -5,4 procent under den senaste tolvmånadersperioden (3,6).

Operativt kassaflöde uppgick till 133 miljoner kronor (-127) och förbättringen var främst driven av högre resultatgenerering och en positiv förändring av rörelsekapitalet.

Koncernchefens kommentar
- En viktig förklaring till att vi lyckats förbättra rörelsemarginalen, trots svaga marknader och minskade intäkter, är de stora besparingar som genomförts. Sedan 2010 har cirka 1 000 medarbetare lämnat koncernen och de årliga besparingarna uppgår ackumulerat till cirka 250 miljoner kronor från 2013. Vi har även infört ett till stora delar gemensamt sortiment och tagit viktiga steg mot en effektivare produktionsstruktur. Under 2013 fortsätter vi att optimera användningen av bolagets tillgångar och vara proaktiva vad gäller kostnadsbesparingar. Jag är övertygad om att marginalmålet om 10 procent kommer att nås när efterfrågan vänder, säger VD och koncernchef Morten Falkenberg.

För ytterligare information
Kontakta någon av följande personer på telefon +46 (0)8 440 16 00 eller +46 (0)705 95 51 00:
· Morten Falkenberg, VD och koncernchef
· Mikael Norman, CFO
· Lena Schattauer, IR-chef

Om oss

Nobia utvecklar och säljer kök genom ett antal starka varumärken i Europa, däribland Magnet i Storbritannien, HTH, Norema, Sigdal, Invita och Marbodal i Skandinavien och Petra och A la Carte i Finland, samt ewe, Intuo och FM i Österrike. Nobia skapar lönsamhet genom att kombinera skalfördelar med attraktiva kökserbjudanden. Koncernen har cirka 6 100 medarbetare och en omsättning om cirka 13 miljarder kronor. Aktien är noterad på NASDAQ Stockholm under kortnamnet NOBI. Webbplats: www.nobia.se.

Prenumerera

Dokument & länkar