Nobia delårsrapport januari-juni 2004

 


 
april-juni
januari - juni
jan-dec
juli-juni
Nyckeltal
2004
2003
2004
2003
2004
2003
Nettoomsättning, MSEK
2 967
2 406
5 780
4 752
9 273
10 301
Rörelseresultat före
avskrivningar, MSEK (EBITDA)
356
247
645
487
872
1 030
Rörelseresultat före
goodwillavskrivningar,
MSEK (EBITA)
285
188
505
367
625
763
Rörelseresultat, MSEK (EBIT)
260
174
457
338
565
684
Rörelsemarginal före
goodwillavskrivningar, %
(EBITA)
9,6
7,8
8,7
7,7
6,7
7,4
Rörelsemarginal, %
8,8
7,2
7,9
7,1
6,1
6,6
Resultat efter finansiella
poster, MSEK
226
155
391
303
500
588
Resultat efter skatt,
MSEK
149
102
260
200
338
398
Resultat per aktie,
efter utspädning, SEK
2,57
1,77
4,49
3,47
5,84
6,88
Avkastning på
sysselsatt kapital, %
 
 
 
 
14,6
15,4
Avkastning på
eget kapital, %
 
 
 
 
13,0
16,0
 
 •          Nettoomsättningen ökade med 22 procent till 5 780 MSEK (4 752)
 •          EBITA ökade med 38 procent till 505 MSEK (367)
 •          EBITA-marginalen var 9,6 procent (7,8) andra kvartalet och 8,7 procent (7,7) första halvåret
 •          Kassaflödet var 218 MSEK högre än föregående år och uppgick till 235 MSEK (17)
 •          Resultat efter finansiella poster ökade med 29 procent till 391 MSEK (303)
 •          Resultatet efter skatt ökade med 30 procent till 260 MSEK (200)
 •          Vinst per aktie efter utspädning ökade med 29 procent till 4,49 SEK (3,47)
 •  
   
  För ytterligare information med anledning av denna rapport, kontakta:
  Fredrik Cappelen, VD och koncernchef, Jan Johansson, finansdirektör,
  Katarina Sivander, informationschef, tel. 08-440 16 00
   
  Finansiell information finns även på Nobias nätplats: www.nobia.se
   
  Stockholm den 22 juli 2004
   
  Fredrik Cappelen
  Verkställande direktör och koncernchef
   
  Nobia AB, organisationsnummer 556528-2752.
   
  Denna rapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisor.
   
  Delårsrapport för januari - september 2004 lämnas den 26 oktober 2004.

  Om oss

  Nobia utvecklar och säljer kök genom ett antal starka varumärken i Europa, däribland Magnet i Storbritannien, HTH, Norema, Sigdal, Invita och Marbodal i Skandinavien och Petra och A la Carte i Finland, samt ewe, Intuo och FM i Österrike. Nobia skapar lönsamhet genom att kombinera skalfördelar med attraktiva kökserbjudanden. Koncernen har cirka 6 100 medarbetare och en omsättning om cirka 13 miljarder kronor. Aktien är noterad på NASDAQ Stockholm under kortnamnet NOBI. Webbplats: www.nobia.se.

  Prenumerera

  Dokument & länkar