KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I NOBINA AB (PUBL)

Aktieägarna i Nobina AB (publ) ("Nobina" eller "Bolaget") kallas härmed till årsstämma den 15 maj 2012, kl. 16.30 i Bolagets lokaler, Armégatan 38, Solna.

Rätt att delta i bolagsstämman

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 9 maj 2012.

Aktieägarna ombeds vidare anmäla sig hos Nobina per post till Nobina AB (publ) Armégatan 38, 171 71 Solna, per fax 08 - 546 300 55 eller per e-post till martin.pagrotsky@nobina.com , senast 9 maj 2012. Vid anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträde.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast den 9 maj 2012. Detta innebär att aktieägare i god tid före den 9 maj 2012 måste meddela sin önskan härom till förvaltaren, då sådan införing ska vara verkställd.

Ombud

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten är giltig högst ett år från utfärdandet, dock att fullmaktens giltighetstid får vara längst fem år från utfärdandet om detta särskilt anges. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före årsstämman insändas till Bolaget på ovan angiven adress. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets hemsida: www.nobina.com.

 

Nobinakoncernen är Nordens största aktör inom persontrafik med buss. Verksamheten omfattar kontraktsbaserade regionala resor i Sverige, Danmark, Norge och Finland samt interregionala resor i egen regi genom Swebus. Nobinakoncernen omsätter drygt 6 miljarder kronor, kör 3 500 bussar och är med drygt 260 miljoner resor per år ett av norra Europas större persontrafikföretag. Mer information återfinns på www.nobina.com 

Om oss

Nobinagruppen är Nordens största aktör inom kollektivt resande med buss och har som affärsidé att förenkla kundens vardagsresor. Koncernen består av de operativa bolagen Nobina Sverige AB, Nobina Norge AS, Nobina Finland Oy, Nobina Danmark A/S och Samtrans skol- och handikapptransporter Stockholm AB.

Prenumerera

Dokument & länkar