NOBINA AB - BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2011/2012

FJÄRDE KVARTALET (1 DECEMBER 2011 – 29 FEBRUARI 2012)

 • Omsättningen uppgick till 1 747 MSEK (1 671), en ökning med 4,5 procent eller 76 MSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till -150 MSEK (-7), en minskning med 143 MSEK, inklusive 171 MSEK i engångskostnader.
 • Kvartalets resultat uppgick till -188 MSEK (-39), inklusive 171 MSEK i engångskostnader. Resultat per aktie uppgick till -7,54 SEK (-1,56).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 154 MSEK (168). Kassaflödet efter nettoinvesteringar uppgick till 124 MSEK (110).
 • Koncernens investeringar, huvudsakligen för inköp av bussar, uppgick till 444 MSEK (374) och leasingfinansierades med 406 MSEK (264) respektive kontantfinansierades med 38 MSEK (110).

HELÅRET (1 MARS 2011 – 29 FEBRUARI 2012)

 • Omsättningen uppgick till 7 050 MSEK (6 697), en ökning med 5,3 procent eller 353 MSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till 37 MSEK (232), en minskning med 195 MSEK, inklusive 171 MSEK i engångskostnader.
 • Periodens resultat uppgick till -230 MSEK (59), inklusive 171 MSEK i engångskostnader. Resultat per aktie uppgick till -9,23 SEK (2,37).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 626 MSEK (657). Kassaflödet efter nettoinvesteringar uppgick till 584 MSEK (519).
 • Koncernens investeringar, huvudsakligen för inköp av bussar, uppgick till 860 MSEK (911) och leasingfinansierades med 745 MSEK (731) respektive kontantfinansierades med 115 MSEK (180).
 • Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET

 • Nobina AB höll den 17 januari 2012 en extra bolagsstämma. Stämman beslutade att välja Gunnar Reitan och Richard Cazenove till ordinarie styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Richard Cazenove ersatte Thomas Naess som representant för BlueBay Asset Management Ltd.
 • Nobina vann en av Norges största trafikupphandlingar någonsin och tar därmed över busstrafiken i västra Oslo med cirka 78 bussar och 230 medarbetare. Kontraktet löper över sju år med möjlighet till tre års förlängning och är värt totalt cirka 1,5 miljarder NOK.
 • Arbetet med att utveckla och optimera bussflottan fortsatte under fjärde kvartalet och Nobina investerade i 81 nya bussar avsedda för trafiken i Helsingfors. De nya bussarna, varav 56 är en helt ny typ av lättviktsbusar, sätts i trafik under sensommaren 2012.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

 • Standard & Poor’s har nedgraderat det långsiktiga kreditbetyget för Nobina-koncernen och Nobina Europé Holding AB, från B- till CCC+, mot bakgrund av den pågående refinansieringen av bolagets obligationslån.

VD-kommentar

Det gångna året präglades framförallt av stora kontraktsomställningar i Sverige där Nobina har sin största verksamhet. Sammantaget avvecklades trafik omfattande 568 bussar, medan 547 nya sattes i trafik på strategiskt viktiga platser i landet. Omsättningen för koncernen ökade med 353 MSEK till 7 050 MSEK, men resultatet belastades kraftigt främst av den norska verksamheten som dras med allvarliga operationella och finansiella brister. Även Swebus står inför stora utmaningar. Utöver den svenska marknaden som utvecklas mycket väl, är det glädjande att både den danska och finska verksamheten gör bättre ifrån sig än föregående år. Den nordiska marknaden genomgår stora förändringar där gamla koncessionsavtal löper ut och avtalsvillkoren successivt förbättras. Mot bakgrund av detta ligger den långsiktiga planen för Nobina fast, samtidigt som det underliggande rörelseresultatet väntas förbättras under det kommande året.

Ragnar Norbäck, Verkställande Direktör

Kontakt

För ytterligare information vänligen kontakta:
Ragnar Norbäck, VD och koncernchef                                08-410 65 000
Per Skärgård, Ekonomi- och finansdirektör                         08-410 65 056
Ingrid Håkanson, IR-ansvarig                                             08-410 65 051

Nobinakoncernen är Nordens största aktör inom persontrafik med buss. Verksamheten omfattar kontraktsbaserade regionala resor i Sverige, Danmark, Norge och Finland samt interregional trafik i egen regi genom Swebus. Nobinakoncernen omsätter drygt 7 miljarder kronor, kör 3 500 bussar och är med drygt 260 miljoner resor per år ett av norra Europas tio större persontrafikföretag. Mer information återfinns på www.nobina.com

Taggar:

Om oss

Nobinagruppen är Nordens största aktör inom kollektivt resande med buss och har som affärsidé att förenkla kundens vardagsresor. Koncernen består av de operativa bolagen Nobina Sverige AB, Nobina Norge AS, Nobina Finland Oy, Nobina Danmark A/S och Samtrans skol- och handikapptransporter Stockholm AB.

Prenumerera

Dokument & länkar