NOBINA AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2010/2011

 

FJÄRDE KVARTALET (1 DECEMBER 2010 – 28 FEBRUARI 2011)

 • Omsättningen uppgick till 1 671 MSEK (1 635), en ökning med 2,2 procent eller 36 MSEK jämfört med föregående år.
 • Rörelseresultatet uppgick till -7 MSEK (-13), en förbättring med 6 MSEK.
 • Periodens resultat uppgick till -39 MSEK (-24), vilket innebar att rörelseresultatförbättringen motverkades av ett sämre finansnetto främst från lägre orealiserade valutakursvinster med 34 MSEK. Resultat per aktie uppgick till -1,56 SEK (-1,48).
 • Extraordinära kostnader relaterade till svåra vinterförhållanden belastade resultatet med 55 MSEK (37). Exklusive dessa kostnader uppgick rörelseresultatet till 48 MSEK (24) och periodens resultat till 16 MSEK (13).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 168 MSEK (136). Kassaflödet efter nettoinvesteringar uppgick till 110 MSEK (127).
 • Koncernens investeringar, huvudsakligen för inköp av bussar, uppgick till 374 MSEK (49) vilka leasingfinansierats med 264 MSEK (43) respektive kontantfinansierats med 110 MSEK (6).

HELÅRET (1 MARS 2010 – 28 FEBRUARI 2011)

 • Omsättningen uppgick till 6 697 MSEK (6 308), en ökning med 6,2 procent eller 389 MSEK jämfört med föregående år.
 • Rörelseresultatet uppgick till 232 MSEK (192), en ökning med 40 MSEK.
 • Periodens resultat uppgick till 59 MSEK (121), vilket innebar att rörelseresultatförbättringen motverkades av ett sämre finansnetto främst från lägre orealiserade valutakursvinster med 102 MSEK. Resultat per aktie uppgick till 2,37 SEK (5,36).
 • Extraordinära kostnader relaterade till svåra vinterförhållanden belastade resultatet med 62 MSEK (37). Exklusive dessa kostnader uppgick rörelseresultatet till 294 MSEK (229) och periodens resultat till 121 MSEK (158).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 657 MSEK (620). Kassaflödet efter nettoinvesteringar uppgick till 519 MSEK (505).
 • Koncernens investeringar, huvudsakligen för inköp av bussar, uppgick till 911 MSEK (1 106) vilka leasingfinansierats med 731 MSEK (971) respektive kontantfinansierats med 180 MSEK (135).
 • Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET

 • Stein Nilsen tillträdde som ny VD i Nobina Norge i december.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

 • Nobina Danmark vann trafik för nio bussar i Hilleröd från Movia A8-upphandlingen.


 

VD-kommentar

Det fjärde kvartalet präglades i mycket hög grad av den stränga vintern, som påverkade både medarbetare, kunder och kostnader i hela den nordiska verksamheten. Vi levererar ändå en rörelseresultatförbättring under fjärde kvartalet vilket vi är glada för – men vi hade siktet betydligt högre ställt. Jag kan konstatera att verksamheten fortsätter att utvecklas i rätt riktning, med effektivare trafikplanering, bra utnyttjande av bussflottan och en organisation med utvecklat ledarskap. För helåret når vi en omsättning på 6,7 mdr och förbättrar rörelseresultatet med 40 MSEK, trots avsevärda vinterkostnader.

Inför 2011 ser vi fram emot en hög anbudsnivå där vi ska utnyttja möjligheterna på marknaden att vinna kontrakt med potential för stark lönsamhet. Arbete pågår just nu med att förbereda flera trafikstarter, bland annat en ny intressant form av avtal i Norrtälje där vi som trafikföretag får ett betydligt större ansvar för hela värdekedjan ut till kund – helt i linje med den nya kollektivtrafiklagen som träder i kraft 2012.

Ragnar Norbäck, verkställande direktör och koncernchef

För ytterligare information vänligen kontakta:

Ragnar Norbäck, VD och koncernchef         08-410 65 000

Per Skärgård, Ekonomi- och finansdirektör         08-410 65 056

Ingrid Håkanson, IR-ansvarig        08-410 65 051

Nobinakoncernen är Nordens största aktör inom persontrafik med buss. Verksamheten omfattar kontraktsbaserade regionala resor i Sverige, Danmark, Norge och Finland samt interregionala resor i egen regi genom Swebus. Nobinakoncernen omsätter drygt 6 miljarder kronor, kör 3 500 bussar och är med drygt 260 miljoner resor per år ett av norra Europas större persontrafikföretag. Mer information återfinns på www.nobina.com.

Om oss

Nobinagruppen är Nordens största aktör inom kollektivt resande med buss och har som affärsidé att förenkla kundens vardagsresor. Koncernen består av de operativa bolagen Nobina Sverige AB, Nobina Norge AS, Nobina Finland Oy och Nobina Danmark A/S.

Prenumerera

Dokument & länkar