NOBINA AB Bokslutskommuniké 2012-2013

FJÄRDE KVARTALET (1 DECEMBER 2012 – 28 FEBRUARI 2013)

 • Omsättningen uppgick till 1 793 MSEK (1 747), en ökning med 3 procent eller 46 MSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till 16 MSEK (–150), en ökning med 166 MSEK.
 • Kvartalets resultat efter skatt uppgick till -55 MSEK (-188). Resultat per aktie uppgick till -1,54 SEK (-7,54).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 170 MSEK (154). Kassaflödet efter nettoinvesteringar och finansieringsverksamhet uppgick till -32 MSEK (-50).
 • Koncernens investeringar, huvudsakligen för inköp av bussar, uppgick till 58 MSEK (444) och leasingfinansierades med 27 MSEK (406) respektive kontantfinansierades med31 MSEK (38).

HELÅRET (1 MARS 2012 – 28 FEBRUARI 2013)

 • Omsättningen uppgick till 7 212 MSEK (7 050) en ökning med 2,3 procent eller 162 MSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till 245 MSEK (37), en ökning med 208 MSEK.
 • Resultatet efter skatt uppgick till 59 MSEK (-230), inklusive 70 MSEK (0) effekt av redovisning av underskottsavdrag. Resultat per aktie uppgick till 0,25 SEK (-9,23).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 866 MSEK (626). Kassaflödet efter nettoinvesteringar och finansieringsverksamhet uppgick till 33 MSEK (-120).
 • Koncernens investeringar, huvudsakligen för inköp av bussar, uppgick till 1 256 MSEK (860) och leasingfinansierades med 1 129 MSEK (745) respektive kontantfinansierades med 127 MSEK (115).

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET

 • Nobina noterar sin företagsobligation på NASDAQ OMX den 21 december.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

 • Nobina har vunnit en upphandling av trafikuppdrag i Malmö stad omfattande cirka 100 tursatta bussar, vilket gör att Nobina från juni 2014 kommer att ansvara för hela stadsbusstrafiken i Malmö stad. Avtalet är på tio år, med tre optionsår, och beräknas vara värt omkring 2,5 miljarder SEK över löptiden.
 • Nobina har vunnit en upphandling på 31 bussar i Helsingfors. Upphandlingsutfallet innebär att Nobina kommer att vara den största operatören i Helsingfors.

VD-kommentar
Verksamhetsåret 2012/2013 blev starkt för Nobina. Vi redovisade vårt bästa rörelseresultat (EBIT) hittills på 245 MSEK (37), trots att vi i dag också har den yngsta kontraktsportföljen och bussflottan hittills, vilka båda påverkar intjäningen negativt på kort sikt. Koncernens intäkter ökade med 2,3 procent till 7 212 MSEK, främst med anledning av tillväxt i befintliga kontrakt genom ökat resande på samtliga marknader. Det är ett tecken på att kontrakt med inslag av incitament har kommit att dominera, vilket ger oss större möjligheter att påverka våra egna intäkter. Vi är med andra ord väl positionerade inför framtiden.

Det är i huvudsak den svenska verksamheten för regional trafik som fortsätter sin goda utveckling. Glädjande var också att den finska verksamheten redovisade ett mycket starkt år. På minussidan finns det problemtyngda Tromsökontraktet i Nobina Norges verksamhet.

Ragnar Norbäck, Verkställande Direktör

För ytterligare information vänligen kontakta:

Ragnar Norbäck, VD och koncernchef
08-410 65 000

Per Skärgård, Ekonomi- och finansdirektör
08-410 65 056

Ingrid Håkanson, IR-ansvarig
08-410 65 051

Nobinakoncernen är Nordens största aktör inom persontrafik med buss. Verksamheten omfattar kontraktsbaserade regionala resor i Sverige, Danmark, Norge och Finland samt interregional trafik i egen regi genom Swebus. Nobinakoncernen omsätter drygt 7 miljarder kronor, kör 3 500 bussar och är med drygt 260 miljoner resor per år ett av norra Europas tio större persontrafikföretag. Mer information återfinns på www.nobina.com

Taggar:

Om oss

Nobinagruppen är Nordens största aktör inom kollektivt resande med buss och har som affärsidé att förenkla kundens vardagsresor. Koncernen består av de operativa bolagen Nobina Sverige AB, Nobina Norge AS, Nobina Finland Oy och Nobina Danmark A/S.