Nobina bokslutskommuniké 1 mars 2014–28 februari 2015

FJÄRDE KVARTALET

• Nettoomsättningen uppgick till 1 905 MSEK (1 816), vilket var en ökning med 4,9 %.

• Rörelseresultatet var 41 MSEK (32).

• Resultatet efter skatt uppgick till –11 MSEK (–25), och resul­tatet per aktie uppgick till –0,02 SEK (–0,04).

• Kassaflödet från den löpande verksamheten var 375 MSEK (345).

• Investeringarna som främst avsåg inköp av bussar, uppgick till 134 MSEK (7).

VERKSAMHETSÅRET 1 MARS 2014 – 28 FEBRUARI 2015

• Nettoomsättningen uppgick till 7 549 MSEK (7 269), vilket var en ökning med 3,9 procent.

• Rörelseresultatet var 371 MSEK (326).

• Resultatet efter skatt uppgick till 94 MSEK (56), och resul­tatet per aktie uppgick till SEK 0,15 (0,09).

• Kassaflödet från den löpande verksamheten var 964 MSEK (899).

• Investeringarna som främst avsåg inköp av bussar, uppgick till 295 MSEK (39).

VIKTIGA HÄNDELSER I FJÄRDE KVARTALET

• Under perioden skrevs kontrakt för region- och skolbusstrafik i Värmland slutligen under. Kontrakten omsätter cirka 400 miljoner kr/år över tio år.

• I december 2014 startades trafiken i det nya Köpenhamnskontraktet som innebär en ökning från 55 till 100 bussar jämfört med det tidigare kontraktet.

• Årets fjärde kvartal medförde en förbättrad finansiell ställning med såväl ökade finansieringsramar som stärkt kassaposition.

VIKTIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

• Efter kvartalets utgång anlitade styrelsen rådgivare för att undersöka strategiska alternativ.

• Nobinas styrelse har fastställt nya finansiella mål:
    -Nobina siktar på att öka nettoomsättningen i snabbare takt än marknaden.
    -Nobina har som mål att öka sitt resultat före skatt, och att på årlig basis nå en marginal på resultat före skatt överstigande 4 procent på medellång sikt.

VD-KOMMENTAR

”Nobinas resultatutveckling var mycket positiv under årets fjärde kvartal. För verksamhetsåret som helhet presterar Nobina, för tredje året i rad, sitt bästa rörelseresultat hittills.

Under det fjärde kvartalet har Nobina, efter en lång tids överklaganden, tecknat kontrakt med Värmlandstrafik med start i december 2015. För oss är det mycket glädjande att kvalitetskriterierna värderas allt högre, såväl i Värmlandsupphandlingen som i andra upphandlingar, då det passar Nobinas affärsmodell. Inför trafikstarten i Värmland kommer Nobina att investera i cirka 160 fabriksnya bussar, av vilka större delen kommer att drivas på fossilfritt bränsle.

Sett över helåret var upphandlingsutfallet mycket framgångsrikt då Nobina vann 49 procent av volymen i de upphandlingar vi deltog i. Under kommande verksamhetsår spås utbudet av upphandlingar öka.

Vi lägger ett händelserikt år bakom oss och ser nu fram emot ett kommande verksamhetsår präglat av stadig och lönsam tillväxt. Jag vill avslutningsvis rikta ett stort tack till samtliga medarbetare inom Nobina för mycket goda insatser under det gångna året.”

Ragnar Norbäck,

VD och koncernchef

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ragnar Norbäck, VD och koncernchef +46 8-410 65 000

Per Skärgård, Ekonomi- och finansdirektör +46 8-410 65 056

Ingrid Håkanson, IR-ansvarig +46 8-410 65 051

Taggar:

Om oss

Nobinagruppen är Nordens största aktör inom kollektivt resande med buss och har som affärsidé att förenkla kundens vardagsresor. Koncernen består av de operativa bolagen Nobina Sverige AB, Nobina Norge AS, Nobina Finland Oy och Nobina Danmark A/S.

Prenumerera