Sänkt kreditbetyg för Nobina i väntan på refinansiering

Stockholm den 24 april 2012

Standard & Poor’s har nedgraderat det långsiktiga kreditbetyget för Nobinakoncernen och Nobina Europé Holding AB, från B- till CCC+, mot bakgrund av den pågående refinansieringen av bolagets obligationslån.

Standard & Poor’s bedömer att det föreligger en ökad risk för att Nobina inte lyckas refinansiera det obligationslån om 85 MEUR som förfaller i augusti 2012 och väljer därför att nedgradera det långsiktiga kreditbetyget för bolaget till CCC+. Den försämrade prognosen reflekterar risken för ytterligare nedgraderingar framöver om en lösning inte kommer till stånd de närmaste månaderna.

Nobinas ägarförhållanden i kombination med bolagets förbättrade lönsamhet och likviditet under de senaste åren talar dock för att situationen kommer att lösas på ett smidigt sätt. Till stor del är det samma bolag som äger aktier och obligationer i Nobina och överlappande intressena innebär att ägare och långivare har ett gemensamt intresse av att säkra refinansieringen.

Av pressmeddelandet framgår att Standard & Poor’s är införstådda med de långtgående diskussioner som förs med Nobinas rådgivare avseende en finansieringsplan. Vidare betonas Nobinas positiva historik i liknande situationer, senast i samband med refinansieringen av ett obligationslån år 2009.

Nobina har haft en god finansiell utveckling de senaste åren och verkar i en bransch med låg affärsrisk tack vare långa kontrakt med offentliga uppdragsgivare som är solida och säkra betalare. Bolaget gör bedömningen att den meddelade nedgraderingen varken påverkar bolagets dagliga drift eller långsiktiga verksamhetsplan.

För mer information kontakta gärna:
Per Skärgård, Ekonomi- och finansdirektör Nobina AB, telefon 08-410 65 056
Ingrid Håkanson, IR-ansvarig Nobina AB, telefon 08-410 650 51

Nobinakoncernen är Nordens största aktör inom persontrafik med buss. Verksamheten omfattar kontraktsbaserade regionala resor i Sverige, Danmark, Norge och Finland samt interregionala resor i egen regi genom Swebus. Koncernen omsätter nära 7 miljarder kronor, kör 3 500 bussar och är med drygt 260 miljoner resenärer per år ett av norra Europas större persontrafikföretag. Mer information återfinns på www.nobina.com.

Taggar:

Om oss

Nobinagruppen är Nordens största aktör inom kollektivt resande med buss och har som affärsidé att förenkla kundens vardagsresor. Koncernen består av de operativa bolagen Nobina Sverige AB, Nobina Norge AS, Nobina Finland Oy, Nobina Danmark A/S och Samtrans skol- och handikapptransporter Stockholm AB.

Prenumerera

Dokument & länkar