Valberedning i Nobina har utsetts

Valberedningens ledamöter inför Nobinas årsstämma 2016 har nu utsetts.

I enlighet med årsstämmans beslut ska Nobina ha en valberedning bestående av en representant för var och en av de tre till röstetalet största aktieägarna som önskar delta i valberedningen jämte styrelseordföranden.

Valberedningens ledamöter har nu utsetts baserat på ägarförhållandena per den 30 september 2015, och utgörs av Ralph Herrgott, Sothic Capital, Nuno Caetano, Invesco, Tomas Ehlin, Fjärde AP-fonden samt styrelsens ordförande Jan Sjöqvist.

Valberedningen kommer att bereda och lämna förslag till årsstämman 2016 om stämmoordförande, styrelseledamöter, styrelseordförande, styrelsearvode och eventuell ersättning för kommittéarbete, revisor samt revisorsarvode. Vidare kommer valberedningen bereda och till årsstämman lämna förslag till principer för valberedningens sammansättning.

Årsstämman kommer att äga rum i Stockholm den 31 maj 2016.

Aktieägare som vill lägga fram förslag till valberedningen kan göra detta via e-post till nominationcommittee@nobina.com.

För mer information, vänligen kontakta:
Ingrid Håkanson, IR-manager, telefon 08-410 650 51
Stina Thorman, t f chef Investor Relations, telefon 08-410 650 71

Nobina är Nordens största och mest erfarna operatör avseende kollektivtrafik med buss. Bolagets expertis avseende prospektering, anbudsförfaranden samt en aktiv förvaltning av kontrakt gällande kollektivtrafik med buss, i kombination med en långsiktig leverans av tjänster med hög kvalitet, gör Nobina branschledande i termer av lönsamhet, utveckling och initiativ som främjar en sundare bransch. Varje dag ser Nobina till att över en miljon människor kommer till sitt jobb, sin skola eller andra aktiviteter genom att leverera kollektivtrafik med buss i Sverige, Norge, Finland och Danmark. Nobina tillhandahåller även expressbusstrafik under varumärket Swebus på den svenska marknaden. Bolaget har cirka 7 600 heltidsanställda och har sitt huvudkontor i Stockholm. För mer information, se Bolagets hemsida: www.nobina.com.

Informationen lämnades för offentliggörande den 30 november 2015, klockan 14.30.

Taggar:

Om oss

Nobinagruppen är Nordens största aktör inom kollektivt resande med buss och har som affärsidé att förenkla kundens vardagsresor. Koncernen består av de operativa bolagen Nobina Sverige AB, Nobina Norge AS, Nobina Finland Oy och Nobina Danmark A/S.

Prenumerera

Dokument & länkar