NOBINA EUROPE AB – Bokslutskommuniké 2012/2013

FJÄRDE KVARTALET (1 DECEMBER 2012 – 28 FEBRUARI 2013)

 • Omsättningen uppgick till 1 802 MSEK (1 763), en ökning med 2,2 procent eller 39 MSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till -51 MSEK (-147), en ökning med 96 MSEK.
 • Kvartalets resultat efter skatt uppgick till -51 MSEK (-147). Resultat per aktie uppgick till -324,6 SEK (-693,8).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 107 MSEK (-119). Kassaflödet efter nettoinvesteringar och finansieringsverksamhet uppgick till 45 MSEK (141).
 • Kontantfinansierade investeringar uppgick till MSEK 3 (6).
 • Under kvartalet har koncernen tecknat koncerninterna operationella leasingavtal uppgående till MSEK 27 (406) i anskaffningsvärde.

HELÅRET (1 MARS 2012 – 28 FEBRUARI 2013)

 • Omsättningen uppgick till 7 263 MSEK (7 079) en ökning med 2,5 procent eller 184 MSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till -2 MSEK (-124), en ökning med 122 MSEK.
 • Resultatet efter skatt uppgick till 129 MSEK (-131), inklusive 100 MSEK (0) effekt av redovisning av underskottsavdrag. Resultat per aktie uppgick till 807,8 SEK (-818,8).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 234 MSEK (50). Kassaflödet efter nettoinvesteringar och finansieringsverksamhet uppgick till 54 MSEK (-87).
 • Kontantfinansierade investeringar uppgick till MSEK 40 (29).
 • Under räkenskapsåret har koncernen tecknat koncerninterna operationella leasingavtal uppgående till MSEK 1 129 (745) i anskaffningsvärde.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET

 • Nobina Europe noterar sin företagsobligation på NASDAQ OMX den 21 december.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

 • Nobina Europe har vunnit en upphandling av trafikuppdrag i Malmö stad omfattande cirka 100 tursatta bussar, vilket gör att Nobina Europe från juni 2014 kommer att ansvara för hela stadsbusstrafiken i Malmö stad. Avtalet är på tio år, med tre optionsår, och beräknas vara värt omkring 2,5 miljarder SEK över löptiden.
 • Nobina Europe har vunnit en upphandling på 31 bussar i Helsingfors. Upphandlingsutfallet innebär att Nobina Europe kommer att vara den största operatören i Helsingfors.

VD-kommentar
Verksamhetsåret 2012/2013 blev starkt för Nobina Europe. Vi redovisade vårt bästa rörelseresultat (EBIT) hittills på -2 MSEK (-124), trots att vi i dag också har den yngsta kontraktsportföljen och bussflottan hittills, vilka båda påverkar intjäningen negativt på kort sikt. Koncernens intäkter ökade med 2,5 procent till 7 263 MSEK, främst med anledning av tillväxt i befintliga kontrakt genom ökat resande på samtliga marknader. Det är ett tecken på att kontrakt med inslag av incitament har kommit att dominera, vilket ger oss större möjligheter att påverka våra egna intäkter. Vi är med andra ord väl positionerade inför framtiden.

Det är i huvudsak den svenska verksamheten för regional trafik som fortsätter sin goda utveckling. Glädjande var också att den finska verksamheten redovisade ett mycket starkt år. På minussidan finns det problemtyngda Tromsökontraktet i Nobina Norges verksamhet.

Ragnar Norbäck, Verkställande Direktör

För ytterligare information vänligen kontakta:
Ragnar Norbäck, VD och koncernchef
08-410 65 000

Per Skärgård, Ekonomi- och finansdirektör
08-410 65 056

Ingrid Håkanson, IR-ansvarig
08-410 65 051

Nobina Europe koncernen är Nordens största aktör inom persontrafik med buss. Verksamheten omfattar kontraktsbaserade regionala resor i Sverige, Danmark, Norge och Finland samt interregional trafik i egen regi genom Swebus. Nobina Europe koncernen omsätter drygt 7 miljarder kronor, kör 3 500 bussar och är med drygt 260 miljoner resor per år ett av norra Europas tio större persontrafikföretag. Mer information återfinns på www.nobina.com