Arbeten på havsbotten stärker säkerheten för Nord Streams rörledning

- Dikning krävs i visa områden för en säker drift

- Världens största och modernaste undervattensplog har anlänt till Östersjön

- Dikningsaktiviteterna påbörjas i danska vatten

Zug, 8 februari 2010. Idag anlände världens största undervattensplog, PL3, till Östersjön ombord på sitt moderfartyg Far Samson. Undervattensplogen ska användas för att gräva ned Nord Streams rörledning i svenska och danska vatten. Genom att rörledningen, med hjälp av PL3, sänks ner under bottennivån säkerställs att den ligger stabilt positionerad under hela sin livslängd. Nedgrävning av den första gasledningen kommer att ske på flera platser längs sträckningen, från början av februari till mitten av mars 2011.

Miljöövervakning

Modellsimuleringar har visat att dikningen inte kommer att leda till någon nämnvärd påverkan på flora och fauna, eftersom sedimenten snabbt sjunker till botten igen. Inom ramen för sitt miljöövervakningsprogram kommer Nord Stream att kontrollera vattenkvaliteten före, under och efter dikning, för att bekräfta att resultaten av modelleringarna varit korrekta och att Nord Stream uppfyller kraven i sina tillstånd.

Tillvägagångssätt

En undervattensplog fungerar på många sätt likadant som en plog som används i jordbruket. Skillnaden är att i det här fallet dras rörledningen mellan två valsar i plogens skrov, samtidigt som utgrävningen av havsbotten sker när plogen rör sig framåt. PL3-plogen lyfter upp ledningen till valsarna med hjälp av hydrauliska gripdon. Därefter bogseras plogen framåt av Far Samson och plogar upp ett dike av förutbestämd längd, bredd och djup där rörledningen samtidigt kan sänkas ned. Naturlig sedimentsspridning från vågor och vattenströmmar kommer successivt att fylla ut det upplogade diket.

Utrustning

PL3-plogen som används I Nord Streamprojektet utvecklades och byggdes i Storbritannien mellan 2007 och 2009 av IHC Engineering Business på uppdrag av Saipem UK Ltd. Den väger cirka 200 ton ovan vatten och är 22 meter lång. Plogen kan gräva ett dike med maximalt djup på 2,5 meter. Den bogseras av Far Samson, ett specialbyggt fartyg som utnämndes till ”Årets fartyg 2009” i Norge. Under test av fartygets dragkraft slog Far Samson världsrekord med 423 ton kontinuerlig bogserkraft. Far Samson drivs av ett hybridsystem som är mycket bränsleeffektivt; dess drivmotorer är utrustade med katalytisk avgasrening, vilket innebär att utsläppen av kväveoxid minskats med 95 procent.

För ytterligare information, kontakta:

Tora Leifland Holmström, Kommunikationsansvarig Sverige

Mobil: +41 79 888 09 79

E-post: press@nord-stream.com

Bakgrundsfakta

Nord Stream är en naturgasledning som ska koppla samman Ryssland med den Europeiska unionen genom Östersjön. EU:s årliga behov av importerad naturgas var år 2008 cirka 320 miljarder kubikmeter, ett behov som förutspås stiga till 500 kubikmeter till år 2030. Detta innebär att år 2030 kommer EU:s årliga importbehov att ha ökat med nästan 160-200 kubikmeter. (Källa: IEA, World Energy Outlook, 2010). Genom att koppla samman några av världens största gasreserver med det europeiska gasledningsnätet kommer Nord Stream att täcka ca en tredjedel av den nya tillkommande efterfrågan. Projektet kommer att utgöra ett viktigt bidrag till långsiktig försörjningstrygghet samt en milstolpe för partnerskapet mellan den Europeiska unionen och Ryssland på energiområdet. Nord Stream AG planerar att ta den första av två parallella rörledningar i drift 2011.Varje ledning ca 1 200 km lång, med en transportkapacitet på ca 27,5 miljarder kubikmeter per år. Den fulla kapaciteten på omkring 55 miljarder kubikmeter per år kommer att uppnås när den andra ledningen är i drift. Detta är tillräckligt med naturgas för att leverera årsbehovet till mer än 26 miljoner europeiska hushåll.

Nord Stream AG är ett internationellt konsortium som har bildats för planering, konstruktion och drift av den nya havsbaserade rörledningen genom Östersjön. Ryska OAO Gazprom äger 51 procent av andelarna i konsortiet. De tyska företagen BASF SE/Wintershall Holding GmbH och E.ON Ruhrgas AG äger 15,5 procent vardera, och det nederländska gasinfrastrukturföretaget N.V. Nederlandse Gasunie och det franska energibolaget GDF SUEZ S.A. har andelar på 9 procent vardera.

Nord Stream inkluderas i den Europeiska unionens riktlinjer för det transeuropeiska energinätverket (TEN-E). År 2006 utsågs projektet till ett ”projekt av europeiskt intresse” av den Europeiska kommissionen, Europaparlamentet och den Europeiska unionens råd. Nord Stream erkänns därmed som ett nyckelprojekt för att möta Europas behov av ny energiinfrastruktur.

Konstruktionen av Nord Streams gasledning startade i april 2010 efter att detaljerade miljöundersökningar genomförts och en omfattande miljökonsekvensbeskrivning (MKB) upprättats för hela rörledningens sträckning. Tre rörläggningsfartyg har fått i uppdrag att arbeta med projektet: Saipems Castoro Sei utför merparten av konstruktionen i Östersjön. Saipems Castoro Dieci utförde arbeten i grundare vatten vid den tyska landanslutningen. Allseas Solitaire hanterar stora delar av konstruktionen i Finska viken, som underentreprenör till Saipem. Den första gasledningen kommer att tas i drift 2011 och den andra under 2012.

Prenumerera

Dokument & länkar