Nord Stream inleder samråd om ytterligare rörledningar

Zug, 8 april, 2013. Nord Stream AG offentliggjorde idag information om det planerade utbyggnadsprojektet. I projektinformationen beskrivs den tekniska bakgrunden och det föreslagna tillvägagångssättet för att bedöma potentiella miljö- och socioekonomiska konsekvenser.

Den föreslagna utbyggnaden omfattar en eller två rörledningar som passerar genom fem länders vatten i Östersjön; Ryssland, Finland, Sverige, Danmark och Tyskland.

Enligt konventionen för miljökonsekvensbeskrivningar i en gränsöverskridande kontext (Esbokonventionen) är länder skyldiga att meddela och konsultera såväl varandra som länder som potentiellt kan påverkas (Ryssland, Finland, Sverige, Danmark, Tyskland, Estland, Lettland, Litauen och Polen) om planerade aktiviteter med möjlig gränsöverskridande miljöpåverkan. Detta gemensamma tillkännagivande innebär starten av den gränsöverskridande samrådsprocessen.

Syftet med samrådsprocessen är att tillhandahålla ett diskussionsunderlag och att samla in information som rör projektet. Samrådet är också ett tillfälle att kommentera innehåll och utformning av kommande miljökonsekvensbeskrivningar.

De nationella miljöbedömningsprocesserna kommer att bygga på de goda erfarenheterna från Nord Stream. Efter att anläggningsprocesserna för ledning 1 och 2 avslutats visade resultaten av miljö- och socioekonomiska kontroller att påverkan från genomförda anläggningsarbeten var mycket liten, lokal och huvudsakligen kortvarig.

I den svenska processen ansvarar projektutvecklaren för att samråda med myndigheter, kommuner, organisationer och andra som kan komma att beröras av verksamheten. Synpunkter och kommentarer som framkommer under samrådsprocessen kommer att sammanställas och beaktas i den kommande miljöredovisningen.

Den svenska miljöredovisningen (motsvarande en MKB) är en del av dokumentationen för ansökan om anläggningstillstånd som måste erhållas innan anläggningsarbeten kan påbörjas.

Den inledande svenska samrådsfasen pågår fram till 5 juni 2013.

Mer information om utbyggnadsprojektet finns tillgängligt på Nord Streams hemsida: www.nord-stream.com/extension-sv

 

För mer information vänligen kontakta:

Lars O Grönstedt, Senior Adviser, tel: +46 70 590 55 19

Email: press@nord-stream.com

 

Nord Stream AG är ett internationellt konsortium som har bildats för planering, konstruktion och den påföljande driften av de två parallella havsbaserade rörledningarna genom Östersjön. Ryska OAO Gazprom äger 51 procent av andelarna i konsortiet. De tyska företagen BASF SE/Wintershall Holding GmbH och E.ON Ruhrgas AG äger 15,5 procent vardera. Det nederländska gasinfrastrukturföretaget N.V. Nederlandse Gasunie och det franska energibolaget GDF SUEZ S.A. har andelar på 9 procent vardera. Nord Streams huvudkontor och driftscentral är belägna i Zug i Schweiz.

Nord Streams rörledningar för naturgas i Östersjön kan leverera 55 miljarder kubikmeter rysk gas till EU per år, i åtminstone 50 år. Båda ledningarna går parallellt i1 224 kilometer från Portovayabukten, nära Viborg på den ryska Östersjökusten till Lubmin, Tyskland. Varje rörledning består av runt 100 000 24 ton tunga stålrör med betongbeläggning. De är utplacerade på havsbotten längs exakt den sträckning som godkänts av myndigheter i de fem länder genom vars vatten rörledningen passerar. Den första av Nord Streams rörledningar togs i drift i november 2011 och den andra togs i drift i oktober 2012, enligt tidplan och budget.

Naturgas spelar en allt viktigare roll i Europas energimix vid en tidpunkt då gasproduktionen i EU samtidigt minskar. Gasimportbehoven förväntas öka från 302 miljarder kubikmeter 2011 till 524 miljarder kubikmeter 2035. Då kommer EU att behöva ytterligare gasimport motsvarande 222 miljarder kubikmeter per år (källa: IEA 2012). Med ökande global efterfrågan behöver EU säkra gasreserver på lång sikt för att säkerställa global industriell konkurrenskraft och inhemskt behov. Nord Streams rörledningssystem, är - tillsammans med sitt utbyggnadsprojekt - en kort och direkt länk mellan det europeiska gasnätet med några av världens största gasreserver, vilket svarar mot nämnda utmaningar.

Nord Streams utbyggnadsprojekt omfattar planeringen, byggprocessen och driften av upp till två ytterligare naturgasledningar på havsbotten i Östersjön. De nya ledningarna är planerade att gå genom de exklusiva ekonomiska zonerna och/eller territorialvattnen i Ryssland, Finland, Sverige, Danmark och Tyskland. Varje rörledning kommer att ha kapacitet att transportera 27,5 miljarder kubikmeter naturgas per år och ledningarnas design är planerad att utföras på samma sätt som Nord Stream-ledningarna. Nord Stream AG har mandat att genomföra förberedelser och planeringsaktiviteter för utbyggnadsprojektet. Ytterligare projektutveckling kommer att utföras in ramen för det nya företag som bildas inom några månader.

Nord Stream är engagerat i säkerhet och miljö: konsortiet investerade 100 miljoner euro i den mest utförliga studie av Östersjön som genomförts i samband med planeringen av de två första rörledningarna.  Konsortiet genomförde omfattande konsultationer för att säkerställa att designen, sträckningen, byggprocessen och driften av rörledningarna skulle vara säker och miljömässigt sund. Under byggprocessen och under de första driftsåren fram till 2016 kommer Nord Stream att investera ytterligare 40 miljoner euro i utförliga miljökontroller längs sträckningen i Östersjön för att säkerställa att miljön inte påverkas negativt.  Efter avslutandet av byggprocessen för ledning 1 och 2 visade resultaten av miljö- och socioekonomiska kontroller att miljöeffekterna på Östersjön var mycket små, lokala, huvudsakligen kortvariga samt inom uppsatta gränser.

Dokument & länkar