Korrigering av kallelse till extra bolagsstämma i Nordax Group AB (publ) den 2 maj

Kallelsen som gick ut tisdagen den 3 april innehöll felaktiga datum avseende avstämningsdag och anmälningsdag vilket har korrigerats i bifogad uppdaterad kallelse 

På begäran av NDX Intressenter AB, som efter fullföljd av sitt kontanta budpliktserbjudande till aktieägarna i Nordax Group AB (publ) (”Nordax” eller ”bolaget”) innehar omkring 97 procent av totalt antal aktier och röster i Nordax, kallas aktieägarna i Nordax till extra bolagsstämma onsdagen den 2 maj 2018 kl. 9.00 i  Mannheimer Swartling Advokatbyrås lokaler, Norrlandsgatan 21, Stockholm. Inregistrering sker från kl. 08.30.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta vid extra bolagsstämman ska

dels    vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 25 april 2018;

dels    anmäla sitt deltagande vid stämman till bolaget senast onsdagen den 25 april 2018.

Anmälan om deltagande vid stämman ska göras antingen per e-post till ir@nordax.se, skriftligen per post till Nordax Group AB (publ), Att: Investor Relations, Box 23124, 104 35 Stockholm eller per telefon till 08-690 18 22 (mellan 14.00-15.00 på vardagar).

Vid anmälan ska följande uppgifter uppges: namn, person-/organisationsnummer, adress, telefonnummer (dagtid), registrerat aktieinnehav samt uppgift om eventuella biträden (högst två) och i förekommande fall uppgift om ställföreträdare eller ombud.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier hos bank eller annan förvaltare måste, för att få delta i stämman genom förvaltarens försorg omregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB (så kallad rösträttsregistrering), så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 25 april 2018. Detta innebär att aktieägare som önskar göra sådan omregistrering bör underrätta förvaltaren härom i god tid före den 25 april 2018. Sådan registrering kan vara tillfällig.

Fullmakter

Fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar måste vara tillgängliga vid stämman och bör, för att underlätta inpasseringen vid stämman, ha kommit bolaget tillhanda senast onsdagen den 25 april 2018. Fullmakt måste uppvisas i original och får inte vara äldre än ett år om det inte anges en längre giltighetstid i fullmakten (högst fem år). Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats, www.nordaxgroup.com.

Förslag till dagordning

1                Stämmans öppnande

2               Val av ordförande vid stämman

3               Upprättande och godkännande av röstlängd

4               Godkännande av dagordning

5               Val av en (1) eller två (2) justeringsmän

6               Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

7               Fastställande av antalet styrelseledamöter

8               Fastställande av arvoden åt styrelsen

9               Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

10             Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 7-9    Förslag till styrelsens sammansättning och arvoden

Bolaget har informerats om att NDX Intressenter AB kommer att presentera förslag till beslut senast vid extra bolagsstämman.

Aktier och röster

Bolaget har vid tiden för utfärdande av kallelsen totalt 110 945 598 aktier, motsvarande lika många röster. Bolaget innehar 230 000 egna aktier.

Övrig information

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid bolagsstämman lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels bolagets förhållande till annat koncernföretag.

Personuppgifter som hämtas från anmälningar, fullmakter och från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken kommer att användas för erforderlig registrering och upprättande av röstlängd för extra bolagsstämman.

_____________________

Stockholm i april 2018

Styrelsen för Nordax Group AB (publ)

Taggar:

Om oss

Nordax är en ledande specialistbank i Nordeuropa. Vi har idag drygt 150.000 privatkunder i Sverige, Norge, Finland och Tyskland. Vi är en specialistbank som genom ansvarsfull kreditgivning hjälper människor att göra genomtänkta val för ett liv de har råd med. Vi är ett flexibelt komplement till storbankerna. Istället för kvantitet har vi specialiserat oss på ett fåtal produkter som vi kan bäst – privatlån, bolån och sparkonton. Vår kreditprövningsprocess är en av våra främsta kärnkompetenser.

Prenumerera

Dokument & länkar