NORDAX GROUP BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2017

JANUARI-DECEMBER 2017

Siffror jämfört med januari-december 2016

 • Låneportföljens tillväxt var 5 procent, i oförändrade valutor var den 7 procent
 • Räntenettomarginalen minskade till 9,1% (9,3%)
 • Totala rörelseintäkter ökade till 1 189 MSEK (1 176). Justerade totala rörelseintäkter ökade till 1 207 MSEK (1 113)
 • Justerat K/I-tal (rullande 12-månader) förbättrades till 25,8% (27,3%)
 • Rörelseresultatet minskade till 529 MSEK (573). Justerat rörelseresultat ökade med 10 procent till 559 MSEK (510)
 • Nettoresultatet minskade till 409 MSEK (446)
 • Resultat per aktie var 3,69 SEK (4,02). Justerat resultat per aktie var 3,90 SEK (3,59)
 • Kapitaliseringen stärktes och den totala kapitalrelationen ökade till 16,7% (16,0% per 31 december) och kärnprimärkapitalrelationen ökade till 14,7% (14,0%)
 • Styrelsen föreslår en ordinarie utdelning på 1,60 kr per aktie (1,60) och en extra utdelning på 0,40 kr per aktie.

FJÄRDE KVARTALET 2017

Siffror jämfört med fjärde kvartalet

 • Låneportföljens tillväxt var 5 procent, i oförändrade valutor var den 7 procent
 • Räntenettomarginalen minskade till 9,0% (9,3%)
 • Totala rörelseintäkter ökade och uppgick till 297 MSEK (294). Justerade totala rörelseintäkter ökade till 306 MSEK (301)
 • Rörelseresultatet minskade till 126 MSEK (140). Justerat rörelseresultat minskade med 8 procent till 138 MSEK (150)
 • Nettoresultatet minskade till 98 MSEK (110)
 • Resultat per aktie var 0,88 SEK (0,99). Justerat resultat per aktie uppgick till 0,97 SEK (1,05)

VD HAR ORDET 

Initiativ för att bredda affären och öka tillväxten

2017 var ett händelserikt men samtidigt utmanande år för Nordax. Avkastningen på det egna kapitalet uppgick till 18 procent. Utlåningen och det underliggande resultatet ökade men vinst- och utlåningstillväxten var lägre än de senaste åren. Positivt är att våra kunder blir allt mer nöjda med vår service och att våra medarbetares engagemang ökar. Vi har påbörjat en operationell förändrings- och digitaliseringsresa till gagn för våra kunder och som organisation har vi blivit effektivare. Vårt hållbarhetsarbete formaliserades och vi gjorde framsteg inom samtliga fokusområden vilket är betydelsefullt för oss som bolag. Under året tog vi också det viktiga beslutet att vidga vårt produkterbjudande.                                                                                                           

Under året växte vår totala utlåning med 7 procent, men med en lägre takt under andra halvåret. Den största tillväxtmotorn under året var Finland, ljusare utsikter för finsk ekonomi, förbättrade kundprocesser, träffsäkrare marknadsföring och anslutningen till det finska skuldregistret bidrog positivt till tillväxten. Finland är en attraktiv marknad för fortsatt tillväxt. Vi har fortsatt en positiv syn på Sverige som marknad även om vi såg en avmattning under andra halvåret 2017. I Tyskland har vi en stabil tillväxt men det är fortfarande en relativt liten marknad för oss. Vi har fortsatt en försiktig hållning i vår största marknad Norge, där där konkurrensen också är hög.

Vi lanserar flera initiativ för att möjliggöra långsiktig tillväxt samtidigt som vi bibehåller vårt fokus på en sund kreditkvalitet i vår portfölj. Efter att ansökningsflödet under andra halvåret minskat i Sverige förnyar och förbättrar vi våra datakällor för att bli effektivare i vår direktmarknadsföring. Under första halvåret 2018 lanserar vi succesivt förbättrade och smidigare digitala on-boarding processer i våra nordiska marknader för att öka konverteringen från ansökan till utbetalt lån. Vi moderniserar och breddar vår marknadsföring till digitala kanaler. I samband med det ser vi ett behov av att investera i Nordax varumärke och ta en tydligare position på marknaden vilket kommer hjälpa oss i alla kanaler.

Vår utlåning i Tyskland växer stadigt och vi blir allt mer träffsäkra i vår marknadsföring men totalt sett har tillväxten och lönsamheten inte utvecklats enligt våra ambitioner. Här finns en stor förbättringspotential i processerna för nya kunder och i en breddning av distributionen. Under 2018 inleder vi därför ett samarbete med en extern partner som har en etablerad plattform för att digitalisera och effektivisera ansök- ningsflödet. Det kommer öka vår konkurrenskraft, öka skalbarheten och inte minst möjliggöra att utveckla distributionskanalerna i Tyskland.

Första steget i Nordax bredare produktstrategi är att lansera ett bolåneerbjudande i Sverige. Förberedelserna går enligt plan och organisationen har förstärkts med ett antal nyckelrekryteringar med en bred erfarenhet av att arbeta med bolån. Operativa processer har satts upp, personal har bolånecertifierats och marknadskanaler har förberetts. Vi bedömer att potentialen för lönsam tillväxt inom vår identifierade nisch av bolånemarknaden är mycket god och det finns en underliggande tillväxt som bland annat drivs av den så kallade gig-ekonomin där allt fler människor har andra anställningsformer än den traditionella fasta anställningen. Storbankernas strävan att bli mer och mer automatiserade och standardiserade gör att fler och fler kunder inte passar in i deras ramar. Som mindre och mer snabbfotad aktör ser vi möjlighet att skapa värde genom att i större utsträckning möta dessa kunders individuella behov med ett bra serviceerbjudande med utrymme för personlig kontakt. Vår bolånesatsning kommer över tid möjliggöra en ökad tillväxttakt för utlåningen, bidra till en stabilitet i intjäningen, minska kreditrisken och ge Nordax ytterligare ett ben att stå på.

Vår ambition är att öka effektiviteten för att stärka vår konkurrenskraft och vårt serviceerbjudande. Under 2017 har vi bedrivit ett högre digitaliserings- och förändringstempo än någonsin tidigare. Vår IT-avdelning har expanderat kraftigt under det senaste året och trots det är underliggande kostnader stabila då vi parallellt hittar effektiviseringar. Vårt justerade K/I tal förbättrades till 25,8 procent (27,3). Digitalisering och ökad effektivitet är fortsatt prioriterade områden för oss.           

Styrelsen föreslår en ökad utdelning till totalt 2,00 SEK (1,60) per aktie. Utdelningen är uppdelad i en ordinarie utdelning om 1,60 SEK per aktie enligt vår utdelningspolicy och en extrautdelning på 0,40 SEK per aktie som möjliggörs av vår starka kapitalposition. Som tidigare kommunicerat ser vi över strategin för hur vi valutasäkrar vår kapitaltäckningsposition och hur vi i framtiden ska hantera vår portfölj av förfallna fordringar. Initiativen kan komma att stärka vår kapitalposition ytterligare.                                                                                              

Jag vill framföra mitt tack till mina kollegor för deras hårda arbete under året. Vi har en mängd goda initiativ för att möjliggöra långsiktig tillväxt och lönsamhet.

Jacob Lundblad

VD

För mer information kan du kontakta:

Jacob Lundblad, VD, 08 690 18 32, jacob.lundblad@nordax.se

Lennart Erlandson, CFO, 08 690 14 84, lennart.erlandson@nordax.se

Andreas Frid, ansvarig för investerarrelationer, 0705 29 08 00, andreas.frid@nordax.se

Media, analytiker och investerare är välkomna att ta del i en telefonkonferens den 8 februari kl. 10.00.

VD Jacob Lundblad och CFO Lennart Erlandson kommer att presentera resultatet. Efter presentationen följer en frågestund.

Telefonnummer: Sverige: 08 566 426 63

Storbritannien: +44 203 008 98 09

USA: +1 855 831 59 45

Länk till ljudsändning:

https://tv.streamfabriken.com/nordax-q4-2017

Du kan även följa presentationen på:

https://www.nordaxgroup.com/sv/investerare/rapporterochpresentationer/presentationer/

Mer information: www.nordaxgroup.com

Mer information om Nordax kunderbjudanden finns på respektive lands webbplats:

www.nordax.sewww.nordax.no,  www.nordax.fi, och www.nordax.de.

Denna information är sådan information som  Nordax Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 februari 2018 kl. 07.30 CET.

Taggar:

Om oss

Nordax är en ledande specialistbank i Nordeuropa. Vi har idag drygt 150.000 privatkunder i Sverige, Norge, Finland och Tyskland. Vi är en specialistbank som genom ansvarsfull kreditgivning hjälper människor att göra genomtänkta val för ett liv de har råd med. Vi är ett flexibelt komplement till storbankerna. Istället för kvantitet har vi specialiserat oss på ett fåtal produkter som vi kan bäst – privatlån, bolån och sparkonton. Vår kreditprövningsprocess är en av våra främsta kärnkompetenser.

Prenumerera

Dokument & länkar