Uttalande från Nordax styrelse med anledning av budpliktserbjudandet från Nordic Capital och Sampo samt uppskjuten årsstämma 2018

Styrelsen för Nordax rekommenderar enhälligt aktieägarna i Nordax att acceptera det kontanta budpliktserbjudandet från Nordic Capital och Sampo.

Detta uttalande görs av styrelsen för Nordax Group AB (publ) (”Nordax” eller ”Bolaget”) i enlighet med punkten II.19 i Nasdaq Stockholms takeover-regler (”takeover-reglerna”).

Bakgrund

Nordic Capital Fond VIII (“Nordic Capital”) och Sampo plc (“Sampo”), genom det gemensamt ägda bolaget NDX Intressenter AB (“NDX Intressenter”), har idag den 8 februari 2018 lämnat ett kontant budpliktserbjudande till aktieägarna i Nordax att överlåta samtliga sina aktier i Nordax till NDX Intressenter (”Erbjudandet”). NDX Intressenter erbjuder 60 kronor kontant per aktie i Nordax vilket motsvarar ett värde på samtliga aktier i Nordax om 6 657 miljoner kronor[1]. Nordic Capital och Sampo är de två största aktieägarna i Nordax och äger 24 849 158 respektive 8 477 725 aktier i Nordax, vilket motsvarar cirka 22,40 respektive 7,64 procent av totalt antal aktier i Nordax. NDX Intressenter kontrollerar därmed aktier motsvarande sammanlagt 30,04 procent av totalt antal aktier i Nordax[1].

Erbjudandet innebär en premie om cirka:

  •  15,4 procent jämfört med stängningskursen om 52,00 kronor för Nordax-aktien på Nasdaq Stockholm den 7 februari 2018, vilket var den sista handelsdagen före offentliggörandet av Erbjudandet,
  •  14,0 procent jämfört med den volymviktade genomsnittliga kursen om 52,62 kronor för Nordax-aktien på Nasdaq Stockholm under de 30 senaste handelsdagarna till och med 7 februari 2018, och
  •  17,4 procent jämfört med den volymviktade genomsnittliga kursen om 51,12 kronor för Nordax-aktien på Nasdaq Stockholm under de 90 senaste handelsdagarna till och med 7 februari 2018.

Erbjudandet innebär vidare en premie om cirka:

  •  34,5 procent jämfört med stängningskursen om 44,60 kronor för Nordax-aktien på Nasdaq Stockholm den 11 oktober 2017, vilket var den sista handelsdagen före offentliggörandet av att Sampos ägande i Nordax hade överstigit 5 procent,
  •  33,1 procent jämfört med den volymviktade genomsnittliga kursen om 45,09 kronor för Nordax-aktien på Nasdaq Stockholm under de 30 senaste handelsdagarna till och med 11 oktober 2017, och
  •  33,3 procent jämfört med den volymviktade genomsnittliga kursen om 45,03 kronor för Nordax-aktien på Nasdaq Stockholm under de 90 senaste handelsdagarna till och med 11 oktober 2017.

Acceptperioden för Erbjudandet beräknas inledas omkring den 19 februari 2018 och avslutas omkring den 21 mars 2018, med förbehåll för eventuella förlängningar. Vänligen se NDX Intressenters pressmeddelande om Erbjudandet för mer information.

Styrelsen har, efter skriftlig begäran från Nordic Capital och Sampo, gett Nordic Capital och Sampo möjlighet att genomföra en begränsad bekräftande due diligence-undersökning avseende Nordax i samband med förberedelserna för Erbjudandet. Med undantag för viss information som inkluderas i bokslutskommunikén 2017, vilken kommer att offentliggöras idag, har Nordic Capital och Sampo inte erhållit någon icke offentliggjord information som rimligen kan förväntas väsentligt påverka priset på Nordax-aktien i samband med due diligence-undersökningen.

Fullföljande av Erbjudandet är villkorat av att samtliga för Erbjudandet och förvärvet av Nordax erforderliga myndighetstillstånd har erhållits. Vänligen se NDX Intressenters pressmeddelande om Erbjudandet för mer information.

Styrelsen för Nordax har anlitat SEB Corporate Finance som finansiell rådgivare och Mannheimer Swartling som legal rådgivare.

Rekommendation

Styrelsens uppfattning om Erbjudandet baseras på en bedömning av ett antal faktorer som styrelsen har ansett vara relevanta vid utvärderingen av Erbjudandet. Dessa faktorer inkluderar, men är inte begränsade till, Bolagets nuvarande ställning, den förväntade framtida utvecklingen av Bolaget och därtill relaterade möjligheter och risker.

I utvärderingen av Erbjudandet har styrelsen också analyserat Erbjudandet med hjälp av metoder som normalt används för att utvärdera bud på noterade bolag, däribland Nordax värdering i förhållande till jämförbara noterade bolag och jämförbara förvärv, budpremier i tidigare offentliga uppköpserbjudanden på Nasdaq Stockholm, aktiemarknadens förväntningar på Bolaget samt styrelsens syn på Bolagets långsiktiga värde utifrån förväntade utdelningar och kassaflöden.

Styrelsen anser att Nordax är ett högkvalitativt bolag med en beprövad strategi för att generera stabil och sund organisk tillväxt. Nordax har sedan Bolaget grundades 2003 upprepade gånger bevisat sig och etablerat en stark ställning på de marknader där Bolaget bedriver verksamhet, vilket har gett Nordax en god position för framtiden.

Styrelsen har även beaktat de risker som är förknippade med att framgångsrikt bibehålla tillväxt, lönsamhet och marknadspositioner. Trots den historiskt starka utvecklingen kommer Nordax att behöva hantera nya utmaningar, såsom att behålla långsiktig tillväxt, ökande konkurrens och digitalisering samt önskade lönsamhetsnivåer och marknadspositioner. Den utvidgade produktstrategin och andra initiativ som har introducerats för att kunna behålla önskad tillväxt på lång sikt innebär också risker och ökade investeringsbehov, vilket kan ha en negativ påverkan på utsikten för vinsttillväxt på medellång sikt.

Utifrån sin bedömning anser styrelsen att villkoren för Erbjudandet motsvarar Nordax framtida tillväxtmöjligheter, liksom de risker som är förknippade med dessa möjligheter.

Mot denna bakgrund rekommenderar styrelsen enhälligt aktieägarna i Nordax att acceptera Erbjudandet.

Vid utvärderingen av Erbjudandet och lämnandet av denna rekommendation har styrelsen inhämtat råd av SEB Corporate Finance och Mannheimer Swartling.

Enligt Takeover-reglerna är styrelsen skyldig att, baserat på vad NDX Intressenter har uttalat i sitt offentliggörande av Erbjudandet, redovisa sin uppfattning om den inverkan genomförandet av Erbjudandet kommer att ha på Nordax, särskilt sysselsättningen, och sin uppfattning om NDX Intressenters strategiska planer för Nordax och de effekter som dessa kan förväntas ha på sysselsättningen och de platser där Nordax bedriver sin verksamhet. NDX Intressenter har därvid uttalat att: ”Nordic Capital och Sampo anser vidare att Erbjudandet är finansiellt attraktivt för aktieägarna i Nordax. Nordic Capital och Sampo sätter stort värde på Nordax ledning och anställda och förväntar sig att Erbjudandet kommer att stödja fortsatt tillväxt och skapa långsiktigt positiva effekter för Nordax och dess anställda, och förutser inte några negativa effekter av Erbjudandets genomförande för Nordax organisation, anställda, inklusive deras anställningsvillkor, eller de platser på vilka Nordax bedriver sin verksamhet.” Styrelsen utgår från att detta är en korrekt beskrivning och har ingen anledning att inta en annan uppfattning.

Med anledning av tidplanen för Erbjudandet har styrelsen beslutat att skjuta upp årsstämman 2018, vilken ursprungligen var planerad att hållas den 20 april 2018. Styrelsen kommer att återkomma med nytt datum för årsstämman 2018. Årsstämman 2018 kommer att hållas senast den 29 juni 2018.

Detta uttalande ska i alla avseenden vara underkastat och tolkas i enlighet med svensk rätt. Tvist i anledning av uttalandet ska exklusivt avgöras av svensk domstol.

Stockholm den 8 februari 2018

Nordax Group AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Arne Bernroth, styrelsens ordförande, genom Andreas Frid, ansvarig för media och investerarrelationer, tfn: 0705 29 08 00

Denna information är sådan som Nordax Group AB (publ) ska offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning och Takeover-reglerna. Informationen lämnades för offentliggörande av ombudet för den person som anges som mediakontakt i detta pressmeddelande, den 8 februari 2018, kl. 07.20.

Om Nordax

Nordax har en vision att bli den ledande nischbanken i Nordeuropa. Idag erbjuder vi tjänster till drygt 150.000 kunder i Sverige, Norge, Finland och Tyskland. Vi finns som ett komplement till storbankerna och koncentrar oss på ett fåtal produkter. Vi är specialister på att hjälpa människor att ta genomtänkta beslut för ett liv de har råd med. Nordax har ungefär 200 anställda och de är alla samlade på ett centralt kontor i Stockholm. Vår kreditprövningsprocess är vår kärnkompetens, den är grundlig, sund och datadriven. Våra kunder är finansiellt stabila personer. Den typiska kunden är 49 år och har en inkomst som är högre än det nationella genomsnittet. Den 30 september 2017 uppgick utlåningen till 13,5 miljarder kronor och inlåningen från allmänheten till 8,3 miljarder kronor. För mer information, se www.nordaxgroup.com. För mer information om Nordax kunderbjudanden, gå gärna in på respektive lands webbplats: www.nordax.se, www.nordax.no, www.nordax.fi och www.nordax.de.


[1] Baserat på ett totalt antal aktier om 110 945 598

Taggar:

Om oss

Nordax är en ledande specialistbank i Nordeuropa. Vi har idag drygt 150.000 privatkunder i Sverige, Norge, Finland och Tyskland. Vi är en specialistbank som genom ansvarsfull kreditgivning hjälper människor att göra genomtänkta val för ett liv de har råd med. Vi är ett flexibelt komplement till storbankerna. Istället för kvantitet har vi specialiserat oss på ett fåtal produkter som vi kan bäst – privatlån, bolån och sparkonton. Vår kreditprövningsprocess är en av våra främsta kärnkompetenser.

Prenumerera

Dokument & länkar