Begynnande västsvensk högkonjunktur inför millennieskiftet

Begynnande västsvensk högkonjunktur inför millennieskiftet Nordbankens regionala konjunkturbarometer för Västsverige för hösten visar, att den västsvenska konjunkturen har förstärkts sedan i våras. Konjunkturindex för hösten uppgår till +18, vilket är högre än företagens prognos om +12. Fö- retagens prognos för konjunkturindex för våren 2000 ligger på +35, vilket är en indikation om begynnande högkonjunktur i regionen. Optimismen hos företagen bidrar till planer på en ökad sysselsättning i många branscher, främst inom bil- och detaljhandeln där konjunkturen redan är mycket stark. Regionalt leder Skaraborg konjunkturen, följt av Storgöteborg. Konjunkturindex, företagens sammanfattande konjunkturomdöme redovisas till +18 under hösten, vilket är en förbättring jämfört med vårens index på +3. Svackan under våren var därför av tillfällig art, precis som företagens förväntningar pekade på. Det är en relativt stark och betydligt mer enhetlig konjunkturbild som nu avtecknar sig för Västsverige. Den tudelade bilden i våras mellan den varuproducerande sektorn och tjänstesektorn har suddats ut. Hushållens starka köplust driver fram en ny högkonjunktur i bil- och detaljhandeln, den första på tio år. Optimismen tilltar i styrka under våren och prognosen för konjunk- turindex ligger då på +35 för hela näringslivet. Orderingången har stärkts efter sommaren, framför allt vad gäller exportmark- naden. Hemmamarknaden visade en god utveckling redan under våren och inför nästa år pekar förväntningarna på en fortsatt god utveckling. Endast 29% av företagen är missnöjda med orderstockarna mot 46% i våras. Näringslivets produktion steg relativt kraftigt under första halvåret och pro- gnosen har överträffats under hösten. Även industrins produktivitet ökar ånyo. Sysselsättningen har ökat sedan i våras och 33% av företagen visar en ökning av antalet an- ställda mot 20% av företagen som minskat personalen. Sysselsättningsökningen väntas fortsätta i samma omfattning även kommande halvår. Avmattningen i industrikonjunkturen under förra vintern tycks ha lett till en lägre nivå för industriinvesteringarna. För 1999 har investeringsplanerna ned- reviderats med knappt 2 miljarder till 14 miljarder kronor. Lönsamheten visar en splittrad bild. Samtidigt som expansionen inom handeln givit denna sektor en stärkt lönsamhet visar uppdragsverksamheten upp en kär- vare bild för konsultverk- samheten. Samfärdseln visar även fortsatt upp den klart sämsta lönsamheten. Samtliga tjänsteföretag, förutom samfärdseln, visar dock upp en förväntad för- bättring av lönsamheten under våren. Ökad regional spridning. Skaraborg visar upp den klart starkaste konjunkturen med ett indextal på +27, följt av Storgöteborg med +20. FyrBoDal, som tidigare ledde konjunkturen, ligger nu på tredje plats med index +17. Halland har för- bättrat konjunkturen under det senaste året och ligger nu på +15 . Den svagas- te utvecklingen uppvisas, nu liksom i våras , i Sjuhärad som trots allt har förbättrat konjunkturindex till +8. Närmare upplysningar om Konjunkturbarometern för Västsverige lämnas den 24 no- vember kl 10.00-11.00 av Sven Edgren, MeritaNordbanken, Regionbank Västsverige, tel 031-771 6237 eller Monica Nelson-Edberg, MeritaNordbanken, Ekonomiska Sek- retariatet, tel 08-614 9749 Nordbankens konjunkturbarometer för Västsverige bygger på en enkät som under september/oktober sänts till cirka 900 större och mindre företag i Västsverige inom tillverkningsindustri, detalj- och partihandel, samfärdsel och uppdrags- verksamhet. Svarsfrekvensen är hög, 82%. Förutom indelning efter bransch är undersökningens resultat indelat på 5 delområden; FyrBoDal, Storgöteborg, Hal- land, Sjuhärad och Skaraborg. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/11/24/19991124BIT00050/bit0001.pdf Västbarometern http://www.bit.se/bitonline/1999/11/24/19991124BIT00050/bit0002.pdf Diagram http://www.bit.se/bitonline/1999/11/24/19991124BIT00050/bit0003.pdf Diagram http://www.bit.se/bitonline/1999/11/24/19991124BIT00050/bit0004.doc