Merita Abp:s extra bolagstämma 28.10.1998

Meritas bolagsstämma godkände samman-slagningen av aktieslagen och euroförändringarna Merita Abp:s extra bolagsstämma godkände efter omröstning styrelsens förslag till sammanslagning av A- och B-aktieslagen. Efter sammanslagningen har samtliga aktier i Merita likadana inbördes rättigheter, dvs. varje aktie medför rätt till en röst och lika dividend. Efter ändringen av bolagsordningen medför inte B-aktien längre företrädesrätt till dividend. Bolagsstämman beslutade även att aktiens nominella belopp slopas och att aktiekapitalet uttrycks i euro. De ändringar som skall införas i bolagsordningen till följd av bolagsstämmans beslut om sammanslagning av aktieslagen anmäls för registrering omedelbart efter bolagsstämman. Genom registreringen träder sammanslagningen i kraft, varefter aktieslagen tekniskt sammanslås i värdeandelsregistret. Efter registreringen fortsätter börshandeln med ett sammanslaget aktieslag den 5 november 1998. Aktieslagen sammanslås i värdeandelssystemet genom Finlands Värdepapperscentral Ab försorg och förutsätter inga åtgärder av aktieägarna. Bolagsstämmans beslut att slopa aktiens nominella belopp och uttrycka aktiekapitalet i euro träder i kraft och registreras när ändringen av lagen om aktiebolag träder i kraft, vilket enligt propositionen är den 1 januari 1999. Ändringarna registreras ex officio så, att registermyndigheten ändrar bestämmelserna om aktiekapitalet i bolagsordningen så att de anges i euro enligt den fastställda slutgiltiga omräkningskursen. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1998/10/28/19981028BIT00450/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1998/10/28/19981028BIT00450/bit0002.pdf

Dokument & länkar