MeritaNordbankengruppen: Program för avveckling av fastighetsinnehav i Finland

MeritaNordbankengruppen: Program för avveckling av fastighetsinnehav i Finland Styrelsen för MeritaNordbanken har beslutat att genomföra avvecklingen av gruppens finska fastighetsbestånd i snabbare takt än tidigare planerat. *Fastighetsbolaget Aleksia bildas och avses börsnoteras 1999 *Hotellfastigheter förs genom bytesaffär till hälftenägt fastighetsbolag, KLK, som blir Finlands största hotellfastighetsbolag *Köpcentra förs till specialiserat, delägt, fastighetsbolag *Återstående fastighetsinnehav, utöver bankfastigheter, avvecklas i snabbare takt och till största delen inom tre år Nedskrivningar av fastighetsvärden om 3,6 miljarder mark genomförs i bokslutet för 1998 till följd av att avvecklingen påskyndas. Vissa större aktieinnehav har avvecklats sedan den 1 oktober 1998 med realisationsvinster om drygt 0,8 miljarder mark. Gruppens bankrörelser utvecklas resultatmässigt stabilt. MeritaNordbankens styrelse har vid sitt sammanträde idag beslutat genomföra ett omfattande program för tidigare avveckling av gruppens finska fastighetsbestånd. Besluten ligger i linje med den strategi som fastlades 1997 och som syftar till att fokusera och expandera bankverksamheten. Till följd av den pågående förbättringen av marknaden för kommersiella fastigheter, där ökad efterfrågan möjliggör ökade hyres- och uthyrningsnivåer och ger gynnsamma förutsättningar för förädling och utveckling, föreligger goda förutsättningar för att påskynda fastighetsavvecklingen. Fastighetsbeståndets nuvarande resultat täcker inte koncernens finansieringskostnad för innehavet. Belastningen på koncernresultatet kommer att trappas ned i takt med programmets genomförande. Fastighetsbolaget Aleksia bildas för senare avveckling Från Merita Fastigheter överförs till det nybildade Aleksia ett högkvalitativt bestånd om ca 170 fastigheter med totalt ca en miljon kvadratmeter uthyrningsbar yta, varav 75 procent utgörs av kontors- och affärsfastigheter. Beståndet är koncentrerat till Helsingfors-området med väl över 80 procent av Aleksias fastighetsvärde. Helsingforsbeståndet omfattar sammanlagt över 120 fastigheter med nära 600 000 kvadratmeters uthyrningsbar yta. Beståndet är i övrigt koncentrerat till fyra större städer, nämligen Tammerfors, Åbo, Uleåborg och Jyväskylä. Till Aleksia förs även ett antal pågående byggnads- och utvecklingsprojekt, vilka samtliga kommer att färdigställas under den närmaste åren. Bland dessa projekt märks främst Kämp och Metropol 2001 i centrala Helsingfors samt Mattby affärscentrum i Esbo. Aleksias fastighetsbestånd erhåller, efter nedskrivningar om 2,2 miljarder mark, ett bokfört värde om 7,7 miljarder mark. Marknadsvärdet uppgår till ca 8,4 miljarder mark. Aleksia ges ett eget kapital om 2,7 miljarder mark, vilket inklusive övervärden om 0,7 miljarder mark ger en soliditet om 40 procent. Initialt beräknas Aleksia ha en avkastning på 5,4 procent. Inom ramen för Aleksias externfinansiering om totalt 5,0 miljarder mark avser 1,6 miljarder mark projektrelaterade räntefria lån. De senare lånen avvecklas i takt med färdigställandet av pågående projekt och beräknas vara helt återbetalda år 2002. Beslut kommer att tas under 1999 om de närmare formerna för överföringen av Aleksia från MeritaNordbanken till nya ägare. Förutom börsnotering och försäljning kommer utdelning till MeritaNordbankens aktieägare att övervägas. Hotellfastigheter i bytesaffär med KLK Merita Fastigheter avser överföra 16 hel- och 2 delägda hotellfastigheter till Kansalliset Liikekiinteistöt Oy (KLK). Som vederlag överför KLK 17 kommersiella fastigheter till Merita Fastigheter varav merparten förs till Aleksia. Bytesaffären har ett värde om 670 miljoner mark. I samband med bytesaffären äger nedskrivning mm av överförda hotellfastigheter rum i Merita Fastigheter med en resultateffekt om 0,2 miljarder mark. KLK ombildas till ett renodlat bolag för hotellinvesteringar. KLK ägs av MeritaNordbanken till 50 procent, av Sampogruppen till ca 35 procent och av Eläke-Kansa och Kansa International i kk till ca 15 procent. Efter bytesaffären äger KLK sammanlagt 23 hotellfastigheter med över 4 000 rum och med ett bokfört fastighetsvärde om 1,2 miljarder mark. KLK:s fastigheter omfattar bl a de tre största hotellen vid Helsingfors-Vanda flygplats (Cumulus Airport, Ramada Airport samt Holiday Inn). KLK avser att öka beståndet av hotellfastigheter och att bredda ägarkretsen. Börsnotering av företaget planeras ske så snart förutsättningar föreligger. Köp- och affärscentra överförs till delägt bolag Merita Fastigheter söker i samarbete med andra delägare bilda ett fastighetsbolag med inriktning på ägande och förvaltning av köpcentra. Bolaget avses omfatta fastighetsobjekt med ett värde om ca 2,0 miljarder mark. Vid bildandet av företaget avser Merita Fastigheter tillskjuta marknadsvärderade köpcentrumfastigheter till ett värde om ca 0,8 miljarder mark, varav ca hälften mot kontant ersättning och resterande del mot aktier i det nya företaget. Inledningsvis förväntas MeritaNordbankens ägarandel uppgå till knappt 40 procent. Bolaget kan senare komma att börsnoteras. Nedskrivningarna inom Merita Fastigheter av de fastigheter som avses ingå i det nya företaget uppgår till knappt 0,2 miljarder mark. Återstående fastigheter inom MeritaNordbankens finska bestånd Fastigheter utanför bankrörelsen, över 1800 st, utgörs huvudsakligen av fastigheter övertagna till skydd av fordran och består till tre fjärdedelar av kontors- och lagerfastigheter, bostäder och utlandsobjekt och till en fjärdedel av tomter och utvecklingsprojekt. Efter nedskrivning med 1,0 miljard mark har dessa fastigheter ett bokfört värde om 4,5 miljarder mark. Exklusive tomter och utvecklingsprojekt ger fastigheterna en avkastning om 4,8 procent. Merparten av fastigheterna kommer att försäljas inom den närmaste treårsperioden. Fastigheter inom den egentliga bankrörelsen har ett bokfört värde av 2,9 miljarder mark. Dessa har en direktavkastning om ca 4,3 procent och kommer att kvarstanna i gruppens ägo. De sammanlagda fastighetsnedskrivningarna blir 3,6 miljarder mark Mot bakgrund av beslutet att påskynda avvecklingen av fastighetsbestånden genomförs nedskrivningar av de bokförda värdena med sammanlagt 3,6 miljarder mark. Nedskrivningarna baseras på de externa marknadsvärderingar som genomförts under hösten 1998 av Huom respektive Peltola & Pulkkanen. Realisationsvinster Under perioden från den 1 oktober 1998 har MeritaNordbanken avvecklat ett antal större aktieinnehav med sammanlagda realisationsvinster om drygt 0,8 miljarder mark. Bl a har innehav i Nokia och Tieto avvecklats. Delar av innehav i t ex HEX har avvecklats. Övervärden Gruppens pensionskassa och pensionsstiftelser har sådana övervärden att en avtappning i storleksordningen om 0,8 miljarder mark beräknas kunna ske. För avtappning från den finska pensionskassan erfordras tillstånd från berörda myndigheter i Finland. Avtappningen påverkar ej gruppens rörelseresultat. Årets vinst påverkas dock positivt. Bankrörelsen utvecklas väl Gruppens samlade bankrörelse visade en fortsatt god resultatutveckling under den period som gått sedan gruppen lämnade sin senaste rörelserapport, dvs rapport för perioden januari-september 1998, då ett rörelseresultat om 6,2 miljarder mark rapporterades. Samgåendet fortsätter att utvecklas enligt de ursprungliga planerna. De synergieffekter som förutsågs hösten 1997 förväntas uppnås. Utdelning för 1998 Styrelsens förslag till utdelning för år 1998 kommer att lämnas i samband med bokslutskommuniké för året, vilken publiceras den 23 februari 1999. Eget kapital MeritaNordbanken-gruppens primärkapitalrelation beräknas vid utgången av 1998 uppgå till över 6,5 procent. Den 16 december 1998 MeritaNordbanken Abp Styrelsen För ytterligare information: Hans Dalborg, koncernchef och VD, Tel (+358 9) 165 42203 Sven-Åke Johansson, vVD, Fastighetsrörelse, Tel (+358 9) 165 42233 Arne Liljedahl, vVD, Ekonomi och Control, Tel (+358 9) 165 42311 Björn Westberg, Investor Relations, Tel (+358 9) 165 43082 Timo Nikinmaa, Information, Tel (+358 9) 165 42471 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1998/12/16/19981216BIT00110/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1998/12/16/19981216BIT00110/bit0002.pdf

Dokument & länkar