MeritaNordbankengruppen får ett holdingbolag

Utbyteserbjudandet godkänt av 95,9 % av Meritaaktierna MeritaNordbankengruppen får ett holdingbolag Nordbanken Holding AB (publ) fullföljer sitt utbyteserbjudande till Merita Abp:s aktieägare. Anmälningstiden gick ut den 20 januari 2000. MeritaNordbankengruppen förenklar härigenom sin struktur och samlar ägandet i ett börsnoterat holdingbolag. - I och med att ägandet har koncentrerats till ett bolag har vi bättre möjligheter att fortsätta att bygga upp den samnordiska bankgruppen och stärka vår ställning bland annat med tanke på kommande chanser till utvidgning, säger Vesa Vainio, vice styrelseordförande i MeritaNordbanken. Handeln med Meritas utbytesaktier upphör i dag på Helsingfors Börs. Nordbanken Holdings interimistiska namn blir Nordic Baltic Holding (NBH) AB (publ) och aktien noteras genom teckningsbevis på Helsingfors Börs prelista från och med måndagen den 24 januari 2000. Godkännanden av erbjudandet representerar 95,9 procent av aktierna i Merita. Innehavare av Meritas konvertibla skuldebrev som har godkänt utbyteserbjudandet representerar 91,2 procent av de konvertibla skuldebrevens totala kapitalstock. Nordic Baltic Holding blir ett av de största börsbolagen i Norden med ett marknadsvärde på cirka 12,2 miljarder euro. Det samlade marknadsvärdet påverkar sammansättningen i ett antal nationella och internationella börsindex. Aktien i bolaget noteras på Stockholms Fondbörs och i dag inlämnades ansökan om notering av aktien, teckningsbeviset och de konvertibla skuldebreven på Helsingfors Börs. - En förenklad koncernstruktur som baserar sig på en aktie är starkare på marknaden. Kursskillnaden mellan aktierna till följd av bolagsstrukturen bortfaller och det blir enklare att skaffa nytt aktiekapital. En aktie är mer transparent på marknaden och aktiens likviditet väntas öka, säger Hans Dalborg, MeritaNordbankens koncernchef. Inlösen av outbytta aktier och konvertibla skuldebrev För att fullfölja utbyteserbjudandet ger Nordbanken Holding ett inlösenanbud enligt den finska värdepappersmarknadslagen och ställer ett inlösenyrkande enligt den finska lagen om aktiebolag på de outbytta aktierna. Får inte distribueras till Förenta Staterna, Kanada, Australien och Japan Nordbanken Holdings röstandel av aktierna i Merita överskrider 2/3. Enligt värdepappersmarknadslagen ger bolaget ett inlösenanbud på de outbytta aktierna i Merita och Meritas konvertibla skuldebrev. Det lagenligt fastställda inlösenpriset på aktien är 5,77 euro per aktie. Priset är uträknat enligt de betalda börspriserna på Nordbanken Holding-aktierna i offentlig handel under de senaste 12 månaderna. Inlösenpriset är lika med medelpriset vägt med handelsvolymerna multiplicerat med det utbytesförhållande (1,02) som används vid aktieutbytet. Det betalda priset är högre än värdet på Meritaaktien för motsvarande tid. Inlösenanbudet träder i kraft den 1 februari och upphör den 29 februari 2000. Det lagenligt fastställda inlösenpriset på konvertibla skuldebrev är 104,2 procent av ett skuldebrevs nominella belopp, som är 10 000 mark (1681,88 euro). När inlösenpriset fastställdes beaktades även de begynnande inverkningarna av inlösenförfarandet på aktien i Merita. Till följd av den planerade fusionen av Merita Abp bortfaller möjligheten att byta ut konvertibla skuldebrev till aktier i Merita. Nordbanken Holding framför också sitt inlösenyrkande på aktierna i Merita, i enlighet med lagen om aktiebolag. Inlösenpriset och inlösentiden i inlösenyrkandet är desamma som i inlösenanbudet. Om en aktieägare inte godkänner inlösenyrkandet, avgörs inlösenpriset vid skiljeförfarande i enlighet med lagen om aktiebolag. Handeln med aktierna i Merita pågår tills äganderätten till samtliga aktier övergår till Nordbanken Holding. Detta väntas ske före slutet av mars. För närmare information kontakta: Vice verkställande direktör Eira Palin-Lehtinen, tel. +358 9 165 428 15, +358 50 1658 Direktör Björn Westberg, chef Investor Relations, tel. +46 8 614 78 50, +46 70 590 55 52 Direktör Taina Mäkijärvi, Investor Relations, tel. +358 9 165 430 41, +358 50 61 707 Direktör Maija Tommila, chef Koncernkommunikation, tel. +358 9 165 426 56, +358 50 668 38 Presschef Lauri Peltola, Koncernkommunikation, tel. +358 9 165 423 24, +358 50 324 14 45 Bilaga 1: Tidtabell Bilaga 2: Styrelsens utredning för ansökan till Helsingfors Börs Bilaga 1 Tidtabell: 21 januari - Handeln med Meritas utbytesaktier upphör på Helsingfors Börs - De bolagsordningsändringar som godkändes av Merita Abp:s extra bolagsstämma den 23 november 1999 införs i handelsregistret. 22-23 januari - Nordbanken Holdings teckningsbevis noteras på värdeandelskonton till innehavare av Meritas utbytesaktier. En Meritas utbytesaktie motsvarar ett Nordbanken Holdings teckningsbevis. 24 januari - Handeln med Nordbanken Holdings teckningsbevis inleds. 28 januari - De bolagsordningsändringar som Nordbanken Holdings extra bolagsstämma godkände den 19 november 1999 avses registreras. Bolaget tar i bruk sitt interimistiska namn, Nordic Baltic Holding. 29-30 januari - Aktierna i Nordbanken Holding registreras som FDR-aktiedepåbevis på värdeandelskonton till innehavare av Nordbanken Holdings teckningsbevis. Ett teckningsbevis i Nordbanken Holding byts ut mot 1,02 aktiedepåbevis i Nordbanken Holding. 31 januari - Noteringen av aktierna i Nordbanken Holding inleds på Helsingfors Börs huvudlista. Avsluten klareras i form av aktiedepåbevis, FRD, Finnish Depositary Receipts. Samtidigt upphör noteringen av Nordbanken Holdings teckningsbevis. - Innehavare av FDR-bevis kan vid behov ändra sitt innehav till aktier i Nordic Baltic Holding, som noteras på Stockholms Fondbörs. - Bråkdelarna till aktier i Nordbanken Holding avses säljas för de till bråkdelar berättigades räkning så fort som möjligt sedan de nya aktierna i Nordbanken Holding har upptagits till offentlig handel på Stockholms Fondbörs. Penningvederlaget för bråkdelarna betalas inom 30 bankdagar räknat från avslutsdagen. 1-29 februari - Nordbanken Holdings inlösenanbud och inlösenyrkande är i kraft under hela februari månad. Meritas aktieägare får ett meddelande om inlösen innan inlösentiden tar vid. Inlösenprospektet i enlighet med den finska värdepappersmarknadslagen är tillgängligt på Merita Banks samtliga kontor från och med den 1 februari 2000. 21 februari - Nordbanken Holdings konvertibla skuldebrev avses delas ut och noteras. Bilaga 2 STYRELSENS UTREDNING ÖVER UTVECKLINGSUTSIKTERNA FÖR INNEVARANDE OCH FÖLJANDE RÄKENSKAPSPERIOD I SAMBAND MED NORDBANKEN HOLDING AB:S (PUBL) ANSÖKAN OM NOTERING TILL HELSINGFORS FONDBÖRS I avsnitt XII i anbudshandlingen gällande utbyteserbjudandena och börsprospektet gällande Nordbanken Holding AB:s (publ) aktier och konvertibla skuldebrev daterat den 14 november 1999 som bolaget offentliggjort den 19 november 1999 har Nordbanken Holding AB (publ) redogjort för händelserna och framtidsutsikterna under föregående räkenskapsår. Beträffande utvecklingsutsikterna för innevarande räkenskapsår hänvisar vi till det som redogjorts för i anbudshandlingen/börsprospektet och konstaterar därutöver att MeritaNordbanken Abp den 22 december 1999 har förlängt giltighetstiden för köpeanbudet gällande aktierna i Christiania Bank og Kreditkasse ASA så att den utgår den 31 januari 2000 klockan 17.00. Om utvecklingen av finsk och svensk ekonomi fortsätter att vara gynnsam även under detta och följande år, väntas MeritaNordbankengruppens rörelse och resultat, exklusive poster av engångskaraktär, utvecklas stabilt under innevarande och följande räkenskapsperiod. Helsingfors den 21 januari 2000 NORDBANKEN HOLDING AB (PUBL) styrelse ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/01/21/20000121BIT00300/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/01/21/20000121BIT00300/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar