Rörelserapport januari-september 1998

MeritaNordbankengruppen: Rörelserapport januari-september 1998 Rörelseresultatet ökade med 5 procent till 6,2 miljarder mark (9,1 miljarder kr) * Räntabilitet 21 procent * Vinst per aktie i Merita Abp 2:17 mark, i Nordbanken Holding 3:18 kr * Samgåendet fortskrider i snabb takt * Utlåningen ökar * Börsnedgångar och internationell oro minskade kvartalets resultat * Provisionsnettot steg med 9 procent * Rörelsekostnaderna, exklusive omstruktureringskostnader, oförändrade * Låga kreditförluster, men ytterligare reserveringar för internationella risker * MeritaNordbankengruppen verkar och förvaltas från den 1 januari 1998 som en enhet. I denna delårsrapport redovisas MeritaNordbankengruppens resultat och ställning för perioden januari-september 1998 med jämförelseuppgifter, pro forma, för 1997. Med MeritaNordbankengruppen avses MeritaNordbanken Abp med dotterbolag (MeritaNordbankenkoncernen) samt de båda börsnoterade ägarbolagen Merita Abp och Nordbanken Holding AB (publ). Gruppens redovisning och rapportering avses ske i euro så snart förutsättningar härför föreligger. Tills vidare sker dock gruppens rapportering enbart i finska mark. För Nordbanken Holding sker redovisning och rapportering i svenska kronor. Internationell oro på finansmarknaderna MeritaNordbankens hemmamarknader, Sverige och Finland, präglades under första halvåret av fortsatt stigande ekonomisk aktivitet förenad med viss kreditexpansion. Det starka intresset för sparande kvarstod. Korta såväl som långa räntor fortsatte att sjunka. Under tredje kvartalet förändrades denna positiva bild genom den internationella utvecklingen. Oron på främst de asiatiska och ryska finansmarknaderna medverkade till allvarlig ekonomisk nedgång i dessa områden, vilket i kombination med sjunkande förväntningar på företagens vinster i USA och Europa påverkade den globala börsutvecklingen negativt. Under det tredje kvartalet fortsatte den nedåtgående räntetrenden för långa statspapper, medan räntorna för värdepapper med kreditrisk steg. Prognoserna för konjunkturutvecklingen i Sverige och Finland har successivt nedjusterats, men pekar fortfarande på en i grunden god ekonomisk tillväxt. Påverkan på MeritaNordbankengruppen MeritaNordbankengruppens intäkter kommer till övervägande del från de två hemmamarknaderna Sverige och Finland. De internationella intäkterna utgör en liten del av koncernens totala intäkter. Även beroendet av provisionsintäkter från kapitalmarknaderna och intäkter från trading är relativt sett litet. Trots detta påverkade turbulensen på de finansiella marknaderna och de lägre börsvärdena MeritaNordbankengruppens resultat negativt under tredje kvartalet. Den internationella utvecklingen medförde sålunda en förändrad bedömning av vissa länderrisker, vilket innebar att ytterligare länderreserveringar genomfördes. Gruppen påverkades vidare av att provisionsintäkterna inom fondförvaltningen visade avtagande tendens. Slutligen minskade också övervärden i gruppens aktieinnehav samt i pensionsstiftelser och pensionskassa. Resultat, räntabilitet och vinst per aktie MeritaNordbankengruppens rörelseresultat uppgick för perioden januari- september till 6 217 mmk (9 068 mkr), en ökning med 5 procent jämfört med proforma resultatet för samma period föregående år. I resultatet ingår ett antal poster av engångskaraktär med en sammanlagd positiv resultatpåverkan om ca 700 mmk (ca 1 000 mkr). Även om poster av engångskaraktär exkluderas, liksom motsvarande poster föregående år, ökade rörelseresultatet med 5 procent. Räntabiliteten uppgick till 21,0 procent. Exklusive poster av engångskaraktär blev räntabiliteten ca 19 procent. Vinsten per aktie uppgick under årets nio första månader i Merita Abp till 2:17 mark och i Nordbanken Holding AB till 3:18 kronor. Exklusive poster av engångskaraktär blev vinsten per aktie 1:92 mark resp 2:81 kronor. Poster av engångskaraktär januari-september 1998 Realisationsvinst från försäljning av +1,2 mdr mk (1,7 mdr kr) aktieinnehav i Försäkringsaktiebolaget Sampo Resultattillskott från Nordisk Renting +0,3 mdr mk (0,5 mdr kr) Förlust relaterad till aktieinnehavet i -0,1 mdr mk (0,2 mdr kr) fastighetsföretaget Sponda Oyj Omstruktureringskostnader -0,3 mdr mk (0,4 mdr kr) Förändring av redovisningsprinciper -0,4 mdr mk (0,6 mdr kr) Valutakurseffekter påverkar resultat och ställning Gruppens rapporteringsvaluta är finska mark medan intäkter och kostnader samt balansvolymer till betydande del även genereras och redovisas i svenska kronor. Gruppen påverkas därför av kursrelationen mellan finska mark och svenska kronor. Under det tredje kvartalet försvagades kronan ytterligare mot marken. Från 30 juni till 30 september försvagades kursen med 5,7 procent. Genomsnittskursen, som används för omräkning av resultat, sjönk med 1 procent. Valutakursförändringen under det tredje kvartalet jämfört med andra kvartalet påverkade gruppens rörelseresultat negativt med drygt 50 mmk. Samgåendet fortskrider framgångsrikt och i snabb takt Bankverksamheten på gruppens hemmamarknader Sverige och Finland fortsätter successivt att samordnas. Så har t ex gemensam upplåning och hantering av marknadsrisker inom finansfunktionen genomförts liksom harmoniserad kreditpolicy och kreditprocess inom kreditfunktionen. Den internationella verksamheten har samordnats inom alla utlandsenheter, vilka nu arbetar under namnet MeritaNordbanken Group. Även gruppens ekonomistyrning och kapitalallokering är numera samordnad med gemensam resultatrapportering. Bedömningarna från hösten 1997 vad gäller samgåendets kostnads- och intäktssynergier samt omstruktureringskostnader kvarstår oförändrade. Intäkterna ökade Gruppens totala intäkter steg under januari-september 1998 med 4 procent till 14 826 mmk (21 625 mkr). Under det tredje kvartalet uppgick intäkterna till 4 075 mmk, vilket var en minskning jämfört med föregående kvartal. Räntenettots utveckling Räntenettot uppgick under januari-september 1998 till 8 099 mmk (11 813 mkr), vilket innebar en minskning med 1 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Under det tredje kvartalet minskade räntenettot, jämfört med andra kvartalet, med 119 mmk, vilket i huvudsak berodde på valutakurseffekterna samt lägre avkastning på finansiella placeringar. Den stabilisering av marginalerna, som redan tidigare noterades på den svenska marknaden, fortsatte. På den finska marknaden fortsatte dock marginalpressen inom främst bolån även under det tredje kvartalet. Provisionsnettot förbättrades Provisionsnettot uppgick under årets första nio månader till 3 256 mmk (4 749 mkr), vilket var en ökning med 9 procent. Den höga ökningstakten för provisionsintäkterna jämfört med föregående år avstannade något under det tredje kvartalet då fallande börskurser medförde sjunkande värde på förvaltade fondvolymer. Mot slutet av kvartalet noterades även en minskning av nettoinflödena till såväl svenska som finska aktiefonder. Det regelbundna månadssparandet i fonder påverkades dock inte märkbart. Nettoresultat av finansiella transaktioner Avvecklingen av innehavet i Försäkringsaktiebolaget Sampo under första kvartalet gav en realisationsvinst om knappt 1,2 miljarder mark (1,7 miljarder kronor), vilket innebar att nettoresultatet av finansiella transaktioner för perioden januari-september 1998 fortsatt var starkt och uppgick till 1 724 mmk ( 2 515 mkr). Under tredje kvartalet försämrades nettoresultatet av finansiella transaktioner gentemot närmast föregående kvartal till följd av ett lägre tillskott från gruppens obligationsinnehav och ett negativt resultat av tradingverksamhetens räntehandel. Det valutarelaterade resultatet utvecklades däremot väl, varför resultatet som helhet för tradingverksamheten därmed var positivt. Börsnedgångens negativa resultateffekter på gruppens aktieinnehav reducerades under tredje kvartalet till följd av tidigare genomförda förvärv av indexrelaterade säljoptioner. Övriga intäkter ökade Övriga intäkter ökade under niomånadersperioden med 15 procent till 1 747 mmk (2 548 mkr). Utfallet under det tredje kvartalet var lägre än under de närmast föregående kvartalen, vilka påverkades positivt av utdelningar, bl a i samband med förändring av ägarförhållanden i Nordisk Renting. Kostnader under kontroll Gruppens totala kostnader, inklusive omstruktureringskostnader, ökade med 3 procent och uppgick till 8 162 mmk (11 905 mkr) under perioden januari- september. Exkluderas omstruktureringskostnaderna var gruppens kostnader i stort sett oförändrade jämfört med motsvarande period föregående år. Under det tredje kvartalet sjönk kostnaderna jämfört med de tre närmast föregående kvartalen. Personalkostnader Personalkostnaderna uppgick till 3 715 mmk (5 419 mkr). I denna post ingår omstrukturerings-kostnader med 135 mmk (197 mkr), varav 45 mmk under tredje kvartalet. Exklusive omstruktureringskostnader ökade personalkostnaderna med 4 procent. Antalet anställda inom gruppens bankverksamhet fortsätter att minska. Sedan fusionsplanerna offentliggjordes har en nedgång ägt rum med netto ca 600 personer till 18 500 st vid utgången av september 1998. Övriga kostnader Övriga kostnader sjönk med 1 procent till 4 447 mmk (6 488 mkr). I dessa kostnader ingår omstruktureringskostnader med 150 mmk (219 mkr), varav 50 mmk belastade det tredje kvartalet 1998. Kreditförluster Under årets första nio månader uppgick de samlade kreditförlusterna, netto, till 597 mmk (871 mkr). Kreditförlustnivån stannade på 0,2 procent. I beloppet ingår reservering under tredje kvartalet för befarade förluster inom den internationella kreditgivningen om drygt 200 mmk, huvudsakligen avseende ryska banker, samt en ytterligare avsättning till särskild länderreserv, byggd på en ratingmodell omfattande länder huvudsakligen utanför OECD-området, med knappt 150 mmk. Den utökade avsättningen till länderreserven har tillkommit i samband med harmonisering av gruppens reserveringspolicy. I samband med detta har återstoden av den Asien-reservering, som gjordes vid utgången av 1997, avvecklats. Gruppens internationella exponeringar uppstår främst som ett naturligt led i samband med finansiering av nordisk handel, nordiska investeringar och betalningstrafik. Mot bakgrund av den internationella utvecklingen under tredje kvartalet visas i nedanstående sammanställning kreditexponeringen i vissa länder och regioner. Beloppen redovisas netto efter kundspecifika reserveringar för befarade kreditförluster. Av exponeringarna svarade kortfristiga fordringar för ca 70 procent. Nettoexponering (efter kundspecifika Mmk, 30 sept reserveringar) Varav banker 1998 Asien, exkl 3 681 2 644 Japan varav Kina 1 018 837 Thailand 440 162 Indonesien 368 176 Syd-Korea 260 259 Malaysia 152 91 Japan 1 955 1 955 Latinamerika 2 054 1 332 varav 1 298 916 Brasilien Ryssland 114 82 Utöver reserver för kundspecifika engagemang uppgick den särskilda länderreserven till 890 mmk (1 369 mkr) per den 30 september. Problemkrediterna fortsätter att minska Volymen problemkrediter, inklusive räntenedsatta fordringar fortsatte att minska under kvartalet och uppgick vid slutet av september till netto 6,6 miljarder mark (9,6 miljarder kronor), en nedgång med 23 procent sedan årsskiftet. Reserveringsgraden uppgick till 67 procent vid periodens utgång. Räntebärande värdepapper Räntebärande värdepapper, redovisade som finansiella omsättningstillgångar och värderade till marknadsvärde, uppgick vid periodens utgång till 60 miljarder mark (92 miljarder kronor). Anläggningsportföljen värderas till upplupet anskaffningsvärde och uppgick vid periodens slut till 25 miljarder mark (38 miljarder kronor). Orealiserade övervärden uppgick till 0,6 miljarder mark (0,9 miljarder kronor). Aktier och andelar Gruppens aktieinnehav i aktivt förvaltade tradingportföljer hade vid periodens slut ett marknadsvärde om 0,3 miljarder mark (0,5 miljarder kronor). Övriga aktier, redovisade som finansiella omsättningstillgångar och värderade enligt lägsta värdets princip, uppgick till 2,8 miljarder mark (4,3 miljarder kronor). Orealiserade övervärden uppgick till 1,3 miljarder mark (2,0 miljarder kronor). Under det tredje kvartalet 1998 sjönk övervärdet med 38 procent. I slutet av oktober var övervärdet i stort sett detsamma som den sista september. Andra övervärden Övervärden i gruppens pensionsstiftelser och pensionskassa, dvs skillnaden mellan tillgångarnas marknadsvärden och pensionsförpliktelserna, uppgick till 1,8 miljarder mark (2,7 miljarder kronor). Under det tredje kvartalet sjönk detta övervärde med 36 procent. I slutet av oktober uppgick övervärdet till 1,9 miljarder mark (2,9 miljarder kronor). Fastighetsrörelsen Fastighetsinnehavets bokförda värde uppgick vid slutet av perioden till 21,5 miljarder mark (33,0 miljarder kronor). Direktavkastningen för Merita Fastigheters kommersiella fastighetsinnehav ökade under årets första nio månader till 4,7 procent. Strategier för att underlätta den på sikt tänkta avvecklingen av huvuddelen av det finska fastighetsbeståndet utarbetas f n och en ny fastighetsorganisation införs i november. Fastigheter utgörande ca 45 procent av fastighetsbeståndets värde och bestående av större kontorsfastigheter i Helsingfors och andra större städer förs till en särskild enhet - Aleksia Fastigheter - för att vid årets slut kunna överföras till ett särskilt bolag. Eget kapital Eget kapital uppgick vid periodens utgång till 29,4 miljarder mark (45,2 miljarder kronor). Primärkapitalrelationen uppgick vid periodens slut till 7,7 procent och kapitaltäckningsgraden till 10,4 procent. Vid beräkningarna har resultatet för det första halvåret 1998, efter schablonmässigt avdrag för utdelning, inräknats. Sparandemarknaden utvecklas väl trots börsturbulens MeritaNordbankens samlade förvaltning av privatkundernas sparkapital uppgick vid utgången av september månad till nära 242 miljarder mark (drygt 380 miljarder kronor). Sparandeprodukterna omfattar här alla former av bankinlåning, fond- och försäkringssparande, privat- och aktieindexobligationer. Gruppens bankinlåning på den finska marknaden var oförändrad under det tredje kvartalet och marknadsandelen uppgick i augusti månad till 41,5 procent. För hushållsinlåningen uppgick marknadsandelen till 38 procent och för företagsinlåningen till 49,4 procent. På den svenska marknaden utvecklades inlåningen väl; marknadsandelarna för hushåll resp företag var vid utgången av september 22,6 resp 18,6 procent. Nettosparandet i gruppens samlade fondverksamhet uppgick under tredje kvartalet 1998 till 1,0 miljarder mark. Fondsparandet minskade under den senare delen av kvartalet mot bakgrund av börsfallen och en förskjutning av sparandet från aktiefonder mot bland- och räntefonder ägde rum. Den förvaltade fondförmögenheten uppgick vid periodens slut till 66,7 miljarder mark. Till volymen förvaltad fondförmögenhet kommer de medel som gruppen förvaltar under s k diskretionär förvaltning för t ex kommuner och stiftelser. Inom livförsäkring uppgick premievolymen det tredje kvartalet till 1,0 miljarder mark. Därav svarade fondförsäkringar (unit link) för 0,5 miljarder mark. I juni påbörjades försäljning av fondförsäkringar med Merita Livförsäkring som försäkringsgivare genom det svenska distributionsnätet. Till och med september månad uppgick premievolymen för denna nya produkt i Sverige till 706 mkr. Utlåningsmarknaden Marknadsandelar för utlåning uppgick i Finland till 41,3 procent och i Sverige till 14,6 procent. Inom den svenska hushållsutlåningen fortsatte trenden med växande marknadsandel inom bolån och gruppens marknadsandel steg till nära 14 procent. I Finland ökade gruppens hushållsutlåning, medan marknadsandelen dock minskade marginellt till 35,6 procent. Nätbankstjänsterna växer MeritaNordbanken har sedan sin tillkomst lanserat ett flertal nya, även gränsöverskridande, betalningsprodukter. I januari blev t ex Visa-kort användbara för kostnadsfria kontantuttag i gruppens bankomater i Finland och Sverige. Senare genomfördes förbättrade valuteringsvillkor för företagskundernas betalningar mellan de två hemmamarknaderna vilket också gav positiva kundreaktioner. Korttillväxten är fortsatt stark och den sammanlagda automat- och betalkortsstocken i MeritaNordbanken steg till 3,7 miljoner. Nätbankstjänsterna växer snabbt. I Finland överstiger nu antalet nätanslutna kunder till 500 000 och i Sverige ökade antalet Internet-anslutna till nära 50 000 och telefonbankskunderna till 368 000. Över 400 företag i Finland har tecknat avtal för mottagande av e-handelsbetalningar. Det första elektroniska nätfakturaavtalet, vilket kan användas av Soneras 1,8 miljoner mobilkunder, introducerades. Motsvarande tjänst utvecklas också för den svenska marknaden. Tvister Stockholms Tingsrätt ogillade i dom av den 1 september Yggdrasils talan mot Nordbanken. Högt ratingbetyg Nordbanken Hypotek AB erhöll i oktober ratingen Aa3 från Moody´s Investors Service för långfristig upplåning. Aktieutvecklingen Under tredje kvartalet 1998 sjönk kursen på Meritas A-aktie med 28 procent till 25:90 mark. Nordbanken Holding-aktiens kurs sjönk med 22 procent till 45:50 kronor. Bank- och försäkringsindex i Sverige sjönk under perioden med 27 procent och utvecklingen var likartad i Finland. MeritaNordbankengruppens samlade börsvärde uppgick vid periodens utgång till 59 miljarder mark / 91 miljarder kronor. Stockholm/Helsingfors den 27 oktober 1998 Hans Dalborg Koncernchef Denna rörelserapport har inte varit föremål för översiktlig granskning av revisorerna För ytterligare information: Hans Dalborg, koncernchef och VD, Tel (+46 8) 614 7800 Arne Liljedahl, vVD, Ekonomi och Control, Tel (+46 8) 614 7996 Björn Westberg, Investor Relations, Tel (+46 8) 614 7850 Timo Nikinmaa, Information, Tel (+358 9) 165 42471 www.meritanordbanken.com Tabeller MeritaNordbankengruppen Resultaträkningar Balansräkningar Nyckeltal Aktiedata Problemkrediter Legal struktur Bilagor Delårsrapporter för januari-september 1998 från 1. Merita Abp N ordbanken Holding AB (publ) MeritaNordbankens rapporttillfällen 1999 Bokslutsrapport för 1998 23 februari Bolagsstämma Nordbanken Holding AB 25 mars Bolagsstämma Merita Abp 29 mars Rörelserapport januari-mars 1999 28 april Delårsrapport januari-juni 1999 25 augusti Rörelserapport januari-september 1999 26 oktober Resultaträkningar Jan - sep Förändring Pro forma Miljoner mark 1998 1997 % Räntenetto, not 1 8 099 8 204 -1 Provisionsnetto, not 2 3 256 2 978 9 Nettoresultat av finansiella 1 724 1 584 9 transaktioner, not 3 Övriga rörelseintäkter, not 4 1 747 1 522 15 Summa intäkter 14 826 14 288 4 Personalkostnader -3 715 -3 431 8 Övriga kostnader, not 5 -4 447 -4 480 -1 Summa kostnader -8 162 -7 911 3 Resultat före kreditförluster 6 664 6 377 5 Kreditförluster, netto -597 -530 13 Resultatandel i dotter- och 150 86 74 intressebolag Rörelseresultat 6 217 5 933 5 Avtappning 98 pensionsstiftelse/kassa Skatter -1 554 -1 097 42 Minoritetsandel -23 -27 -15 Periodens resultat 4 640 4 907 -5 not 1: Räntenetto Jan - sep Förändring Miljoner mark 1998 1997 % Ränteintäkter 22 805 21 518 6 Räntekostnader 14 706 13 314 10 Räntenetto 8 099 8 204 -1 not 2: Provisionsnetto Jan - sep Förändring Miljoner mark 1998 1997 % Värdepapper 1 306 1 131 15 Betalningsförmedling 786 758 4 Utlåning 901 919 -2 Inlåning 129 132 -2 Övriga provisioner 414 332 25 Summa provisionsintäkter 3 536 3 272 8 Provisionskostnader -280 -294 -5 Provisionsnetto 3 256 2 978 9 not 3: Nettoresultat av finansiella transaktioner Jan - sep Förändring Miljoner mark 1998 1997 % Aktierelaterade poster Realiserat 1 237 1 692 -27 Orealiserat -6 -177 -97 1 231 1 515 -19 Ränterelaterade poster Skuldinlösen -11 Övrigt realiserat 719 331 117 Orealiserat -530 -449 18 189 -129 Valutakursförändringar 304 198 54 Summa 1 724 1 584 9 not 4: Övriga intäkter Jan - sep Förändring Miljoner mark 1998 1997 % Utdelningar 488 173 182 Fastighetsintäkter 770 833 -8 Försäljning fastigheter 17 87 -80 Övrigt 472 429 10 Summa 1 747 1 522 15 not 5: Övriga kostnader Jan - sep Förändring Miljoner mark 1998 1997 % Administrationskostnader 2 356 2 032 16 Avskrivningar 793 719 10 Nedskrivning av 260 fastighetsinnehav Fastighetskostnader 414 467 -11 Övrigt 884 1 002 -12 Summa 4 447 4 480 -1 Kvartalsvis resultatutveckling Pro forma Kv 3 Kv 2 Kv 1 Kv 4 Kv 3 Miljoner mark 1998 1998 1998 1997 1997 Räntenetto 2 638 2 757 2 704 2 798 2 821 Provisionsnetto 1 067 1 154 1 035 1 114 1 010 Nettoresultat av finansiella 20 194 1 510 330 376 transaktioner Övriga intäkter 350 601 796 348 545 Summa intäkter 4 075 4 706 6 045 4 590 4 752 Personalkostnader -1 261 -1 262 -1 192 -1 163 -1 166 Övriga kostnader -1 359 -1 566 -1 522 -2 198 -1 351 Summa kostnader -2 620 -2 828 -2 714 -3 361 -2 517 Resultat före 1 455 1 878 3 331 1 229 2 235 kreditförluster Kreditförluster, netto -196 -170 -231 -917 -76 Resultatandel i dotter- och intressebolag 53 64 33 10 36 Rörelseresultat 1 312 1 772 3 133 322 2 195 Avtappning - - - 1 447 98 pensionsstiftelse/kassa Skatter -328 -443 -783 -322 -417 Minoritetsandel -6 -9 -8 -9 -6 Periodens resultat 978 1 320 2 342 1 438 1 870 Balansräkningar Pro forma 30 sep 31 dec Miljoner mark 1998 1997 Fordringar på kreditinstitut och 64 964 79 662 centralbanker Utlåning till allmänheten 346 860 339 867 Räntebärande värdepapper Finansiella 60 113 61 378 omsättningstillgångar Finansiella 24 943 29 403 anläggningstillgångar Aktier och andelar 3 381 4 530 * Aktier och andelar i dotter - och 3 899 3 521 intressebolag Fastigheter 21 488 22 560 Övriga tillgångar 38 157 41 963 Summa tillgångar 563 805 582 884 Skulder till kreditinstitut och 104 269 106 864 centralbanker Inlåning från allmänheten 236 348 233 309 Upplåning från allmänheten 9 154 15 649 Emitterade värdepapper 121 228 133 294 Övriga skulder 46 940 41 795 Efterställda skulder 16 052 23 694 Minoritetsandel 398 420 Eget kapital 29 416 27 859 Summa skulder och eget kapital 563 805 582 884 Ansvarsförbindelser 59 496 58 528 - varav för intressebolag 0 66 Kapitaltäckning Kapitalbas 38 641 40 693 Riskvägt belopp 371 566 361 720 Kapitaltäckningsgrad, % 10,4 11,3 Primärkapitalrelation, % 7,7 7,4 * Dotterbolag som skall redovisas enligt kapitalandelsmetoden enligt den finska finansinspektionen. Kursrelationer mark/kronor som använts vid omräkning 1998 1997 1 kr = mk Jan - sep Jan - sep Helår Resultatkurs 0,6856 0,6751 0,6782 (genomsnitt) Balanskurs (slutet 0,6502 0,6966 0,6863 av respektive period) Pro forma Nyckeltal 1998 1997 1997 Jan - sep Jan - Helår sep Räntabilitet, % 21,0 26,0 18,9* Intäkter i relation till kostnader - före kreditförluster 1,8 1,8 1,7 - efter kreditförluster 1,7 1,7 1,5 Kreditförluster i relation till utlåning vid årets 0,2 0,2 0,4 början, % * 24,8 procent inklusive avtappning av pensionskassa. Aktiedata Pro forma 1998 1997 1997 Jan - sep Jan - sep Helår Utestående aktier vid periodens slut, milj. st Merita Abp 832,0 830,5 830,5 - efter full 859,1 859,3 859,3 konvertering Nordbanken Holding AB 1 275,3 1 279,2* 1 275,3 Vinst per aktie Merita Abp 2,23 mk 2,32 mk 2,31 mk** - efter full 2,17 mk 2,25 mk 2,25 mk** konvertering Nordbanken Holding AB 3,18 kr 3,34 kr 3,33 kr ** Eget kapital per aktie vid periodens slut Merita Abp 14,14 mk 12,68 mk 13,42 mk - efter full 14,13 mk 12,71 mk 13,43 mk konvertering Nordbanken Holding AB 21,29 kr 17,72 kr 19,10 kr Aktiekurs vid periodens slut Merita A 25,90 mk 25,10 mk 29,80 mk Merita B 25,80 mk 24,60 mk 28,70 mk Nordbanken Holding AB 45,50 kr 36,90 kr 44,80 kr * Antalet aktier i Nordbanken AB multiplicerat med sju. ** Exklusive avtappning från pensionskassa. Problemkrediter Pro forma 30 sep 30 juni 31 mars 31 dec Miljoner mark 1998 1998 1998 1997 * Osäkra fordringar, brutto 19 639 20 860 22 383 Reserv för befarad förlust -13 199 -13 591 -14 431 Osäkra fordringar 6 440 7 269 7 952 Räntenedsatta fordringar 142 158 234 Summa problemkrediter 6 582 7 427 8 186 8 598 Reserv i relation till osäkra fordringar, brutto 67,2 % 65,2 % 64,4 % Osäkra fordringar i 1,9 % 2,1 % 2,3 % relation till utlåning * Omklassificering har skett inom problemkrediter varför tidigare fördelning ej är jämförbar. Legal struktur Merita Abp (Finland) och Nordbanken Holding AB (publ) (Sverige) är de enda ägarna av MeritaNordbanken Abp, det finska moderbolaget i MeritaNordbankenkoncernen. De två ägarbolagen utgör tillsammans en transparent enhet för investering i MeritaNordbankengruppen. MeritaNordbankengruppen förvaltas enligt avtal som en enhet. Aktieägarna i Merita Abp och Nordbanken Holding har rätt till 40 respektive 60 procent av gruppens kapital. Antalet aktier i Merita Abp uppgick till 30 september 1998 till 832.020.744 aktier. Under året fram till den 30 september ökade antalet aktier med sammanlagt 1.566.838 aktier (varav 600 oregistrerade). Av ökningen hänförde sig 1.483.438 aktier till teckningar under kvarvarande optionslån; teckningstiden utlöpte den 12 mars 1998. Vidare ökade antalet aktier med 83 400 aktier till följd av konverteringar av 1992 års konverteringslån. Genom återstående konverteringar kan aktiestocken öka med högst 27.099.000 aktier till sammanlagt 859.119.744 aktier. Antalet aktier i Nordbanken Holding AB (publ) uppgår till 1.275.267.441 aktier. Merita Abp:s andel (40 %) av periodens resultat uppgick till 1 856 mmk vilket motsvarade 2:17* mark per aktie. Eget kapital per aktie uppgick till 14:13* mark. Nordbanken Holdings andel (60 %) av periodens resultat uppgick till 4 061 mkr, vilket motsvarade 3:18 kronor per aktie. Eget kapital per aktie uppgick till 21:29 kronor. * efter full konvertering Bilaga A 1 (3) Merita Abp inklusive intresseföretag Delårsrapport för januari-september 1998 Föreliggande rapport utgör tillsammans med rörelserapporten för MeritaNordbankengruppen Merita Abp:s delårsrapport. Merita Abp och Nordbanken Holding AB (publ) är ägarbolag till MeritaNordbanken Abp, moderbolag i MeritaNordbankenkoncernen. MeritaNordbankenkoncernen och de två ägarbolagen bildar tillsammans MeritaNordbankengruppen. Den 31 mars 1998 överlät Merita Abp hela sin affärsverksamhet genom verksamhetsöverlåtelse till MeritaNordbanken Abp mot aktier i bolaget. Merita Abp upphörde samtidigt att vara moderbolag i Meritakoncernen. På motsvarande sätt överlät Nordbanken Holding AB den 1 april 1998 genom apport hela sitt aktieinnehav i Nordbanken till MeritaNordbanken Abp mot aktier i bolaget. Efter att båda bolagen hade överfört sin affärsverksamhet uppstod MeritaNordbankenkoncernen. Ökningarna av aktiekapitalet i MeritaNordbanken Abp infördes i handelsregistret den 18 april 1998. Enligt samverkansavtal av den 13 oktober 1997 förvaltas Merita Abp, Nordbanken Holding AB och MeritaNordbankenkoncernen som en enhet. I syfte att uppnå detta föreskrivs i avtalet bland annat att eventuella skillnader i ägarbolagens kapitalstruktur och tillgångar och skulder inklusive likvida medel inte skall påverka respektive aktieägarkollektivs ställning i ekonomiskt avseende och att Merita Abp respektive Nordbanken Holding AB skall medverka till att medel överförs mellan MeritaNordbanken och ägarbolagen om så erfordras. Aktieägarna i Merita Abp och Nordbanken Holding har rätt till 40 respektive 60 procent av hela gruppens kapital. MeritaNordbankengruppens rörelserapport inklusive resultaträkningar och balansräkningar är en väsentlig och integrerad del av Merita Abp:s delårsrapport. För att belysa Merita Abp:s ekonomiska utveckling och ställning strikt från bolagets synpunkt presenteras i det följande även resultaträkningar och balansräkningar för Merita Abp inklusive intresseföretaget MeritaNordbanken. I resultatet ingår del av vinst (782 mmk) på försäljningen av aktier i Försäkringsaktiebolaget Sampo. Merita Abp:s andel av MeritaNordbankenkoncernens resultat (40 %) upptas bland intresseföretagsandelar, där även justeringen om 404 mmk enligt samverkansavtalet ingår. Resultatet motsvarar härefter 40 procent av hela MeritaNordbankengruppens resultat och uppgick till 1 856 mmk. Med tillägg för andel i intresseföretags kapital och efter justering på grund av samverkansavtalet motsvarar Merita Abp:s eget kapital 40 procent av hela MeritaNordbankengruppens eget kapital, dvs. 11 766 mmk. Bilaga A 2 (3) Delårsrapport Merita Abp Resultaträkninga r Merita Abp inklusive Merita Abp intresseföretag Pro forma Jan-sep Jan-sep Helår Jan-sep Jan-sep Helår Miljoner mark 1998 1997 1997 1998 1997 1997 Räntenetto -34 -74 -142 -34 -74 -142 Erhållna 16 27 0 480 707 utdelningar Nettoresultat av finansiella transaktioner 792 114 114 792 114 114 Övriga intäkter 3 9 11 3 9 11 Summa intäkter 761 64 9 761 529 689 Återföring av övertäckning i Pensionskassan 39 618 631 Kostnader -71 -24 -56 -71 -24 -56 Summa kostnader -71 15 562 -71 -24 575 Resultatandel i 1 573 intresseföretag 1 873 2 028 Justering enligt -404 samverkansavtal Rörelseresultat 1 859 1 952 2 599 690 505 1 264 Erhållna 457 koncernbidrag Skatt på årets -3 11 -61 -3 11 -251 resultat, not 1 Resultat 1 856 1 963 2 538 687 515 1 470 Omsättning 858 654 902 Balansräkningar Merita Abp inklusive Merita Abp intresseföretag Pro forma 30 sep 30 sep 31 dec 30 sep 30 sep 31 dec Miljoner mark 1998 1997 1997 1998 1997 1997 Aktier i dotter- 10 817 12 042 11 828 9 811 11 377 11 536 och intresseföretag Aktier och 1 887 887 1 887 887 andelar Fordringsbevis 906 905 905 906 905 905 Övriga 980 392 1 108 980 392 1 108 fordringar Materiella och 29 20 20 29 20 20 övriga tillgångar Summa tillgångar 12 733 14 246 14 747 11 727 13 582 14 455 Eget kapital , 11 766 10 528 11 144 10 761 9 864 10 852 not 2 Obligatoriska 27 21 23 27 21 23 reserveringar Skuldebrev emitterade till allmän- heten och 903 2 935 2 680 903 2 935 2 680 efterställda skulder Övriga skulder 37 761 900 37 761 900 Summa eget 12 733 14 246 14 747 11 727 13 582 14 455 kapital och skulder Ansvarsförbindel 8 83 8 8 83 8 ser Derivatavtal, 301 303 301 303 nom belopp - 24 24 24 24 Motpartsriskvärd e Bilaga A 3 (3) Not 1. Skatter Skatter i Merita Abp redovisas med beaktande av fastställda underskottsavdrag. Skatter i MeritaNordbankengruppen har baserats på beräknat helårsutfall. Not 2. Eget kapital Merita Abp Pro forma 30 sep 30 sep31 dec Miljoner mark 1998 1997 1997 Eget kapital 10 761 9 86410 852 exklusive intresseföretag Kapitalandel i 1 114 intresseföretag 664 292 Justering enligt -108 samverkansavtal Eget kapital 11 766 10 52811 144 inklusive intresseföretag Nyckeltal inklusive intresseföretag, se sid 13 Bilaga B 1 (2) Nordbanken Holding AB (publ) inklusive intresseföretag Delårsrapport för januari-september 1998 Föreliggande rapport utgör tillsammans med rörelserapporten för MeritaNordbankengruppen Nordbanken Holdings delårsrapport. Nordbanken Holding AB och Merita Abp är ägarbolag till MeritaNordbanken Abp, moderbolag i MeritaNordbankenkoncernen. MeritaNordbankenkoncernen och de två ägarbolagen bildar tillsammans MeritaNordbankengruppen. Den 1 april 1998 överlät Nordbanken Holding genom apport hela sitt aktieinnehav i Nordbanken till MeritaNordbanken Abp mot aktier i bolaget. På motsvarande sätt överlät Merita Abp den 31 mars hela sin affärsverksamhet genom verksamhetsöverlåtelse till MeritaNordbanken Abp mot aktier i bolaget. Efter att båda bolagen hade överfört sin affärsverksamhet uppstod MeritaNordbankenkoncernen. Ökningarna av aktiekapitalet i MeritaNordbanken Abp infördes i handelsregistret den 18 april 1998. Enligt samverkansavtal av den 13 oktober 1997 förvaltas Nordbanken Holding AB, Merita Abp och MeritaNordbankenkoncernen som en enhet. I syfte att uppnå detta föreskrivs i avtalet bland annat att eventuella skillnader i ägarbolagens kapitalstruktur och tillgångar och skulder inklusive likvida medel inte skall påverka respektive aktieägarkollektivs ställning i ekonomiskt avseende och att Nordbanken Holding AB respektive Merita Abp skall medverka till att medel överförs mellan MeritaNordbanken och ägarbolagen om så erfordras. Aktieägarna i Nordbanken Holding och Merita Abp har rätt till 60 respektive 40 procent av hela gruppens kapital. MeritaNordbankengruppens rörelserapport inklusive resultaträkningar och balansräkningar är en väsentlig och integrerad del av Nordbanken Holdings delårsrapport. För att belysa Nordbanken Holdings ekonomiska utveckling och ställning strikt från bolagets synpunkt presenteras i det följande även resultaträkningar och balansräkningar för Nordbanken Holding inklusive intresseföretaget MeritaNordbanken. Resultatet i Nordbanken Holding uppgick till 31 mkr exklusive intresseföretag. Nordbanken Holdings andel (60 %) av MeritaNordbankenkoncernens resultat upptas bland intresseföretagsandelar, där även justeringen om 589 mkr enligt samverkansavtalet ingår. Resultatet motsvarar härefter 60 procent av hela MeritaNordbankengruppens resultat och uppgick till 4 061 mkr. Med tillägg för andel i intresseföretags kapital och efter justering på grund av samverkansavtalet motsvarar Nordbanken Holdings eget kapital 60 procent av hela MeritaNordbankengruppens eget kapital, dvs. 27 145 mkr. Bilaga B 2 (2) Delårsrapport Nordbanken Holding AB (publ) Resultaträkningar Nordbanken Holding inklusive Nordbanken intresseföret Holding AB* ag Pro forma Jan - Jan - Helår Jan - Jan - Helår sep sep sep sep Miljoner kronor 1998 1997 1997 1998 1997 1997 Anteciperad 4 934 utdelning Räntenetto 51 51 Kostnader -8 -8 Resultatandel i 3 441 intresseföretag 4 361 5 614 Justering enligt 589 samverkansavtal Resultat före 4 073 4 361 5 614 43 4 934 skatt Skatter -12 -12 Periodens resultat 4 061 4 361 5 614 31 4 934 Balansräkningar Nordbanken Holding inklusive Nordbanken intresseföret Holding AB* ag Pro forma 30 sep30 sep 31 dec30 sep 3031 dec sep Miljoner kronor 1998 1997 1997 1998 1997 1997 Aktier i 25 369 20 51213 239 13 053 intresseföretag Långfristiga 1 981 1 981 fordringar Kortfristiga 2 042 1 914 2 042 1 914 fordringar Summa tillgångar 27 411 24 40715 281 16 948 Eget kapital , not 27 14522 671 24 35615 015 16 897 1 Kortfristiga 266 51 266 51 skulder Summa eget kapital 27 411 24 40715 281 16 948 och skulder * Nordbanken Holding AB registrerades den 8 oktober 1997. Bolagets första räkenskapsår omfattade således 8.10.1997 tom 31.12.1997. Not 1. Eget kapital Pro forma 30 sep30 sep 31 dec Miljoner kronor 1998 1997 1997 Eget kapital 15 015 16 897 exklusive intresseföretag Kapitalandel i 11 964 intresseföretag 22 671 7 459 Justering enligt 166 samverkansavtal Eget kapital 27 14522 671 24 356 inklusive intresseföretag Nyckeltal inklusive intresseföretag, se sid 13 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1998/10/27/19981027BIT00100/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1998/10/27/19981027BIT00100/bit0002.pdf

Dokument & länkar