Utvärdering av strategiska alternativ för General Insurance och Ändrad affärsorganisation och ledning

Utvärdering av strategiska alternativ för General Insurance Nordea utvärderar strategiska alternativ för skadeförsäkringsverksamheten. Under andra kvartalet 2002 kommer affärsområdet General Insurance att omorganiseras till en separat underkoncern, i enlighet med den planerade förändringen av koncernens legala struktur. Som en konsekvens av denna utvärdering har Nordea beslutat inbjuda den tidigare majoritetsägaren i Tryg Baltica-koncernen, Tryg i Danmark smba (tidigare Tryg-Baltica smba), till en dialog för att undersöka möjligheterna att ändra ägarstrukturen, så att Nordea blir minoritetsägare i moderbolaget till General Insurance. Vid en förändring av ägarstrukturen är det avgörande för Nordea att även fortsättningsvis kunna erbjuda kunderna ett fullständigt utbud av försäkringsprodukter och tjänster, samt distribuera bankprodukter och liv- och pensionsförsäkringar via General Insurance nätverk. Detta kan uppnås genom att fortsatt upprätthålla ett strategiskt partnerskap med General Insurance, inklusive ett aktieägaravtal mellan Nordea och Tryg i Danmark smba som reglerar den framtida ägarsituationen i den nya organisationen. Målet är att nå en överenskommelse om ändrad ägarstruktur och strategiskt partnerskap före utgången av första kvartalet 2002. Ändrad affärsorganisation och ledning Efter den strategiska omorganisationen av verksamheten inom affärsområdet General Insurance kommer affärsverksamheten och ledningsstrukturen att slås samman till tre affärsområden med en gemensam ledningsgrupp, Group Executive Management. Omorganisationen träder i kraft den 1 november 2001. Retail Banking Som ett led i koncernens aviserade program för strukturella kostnadsbesparingar kommer Retail Banking att främja förverkligandet av den andra vågen av integrationssynergier genom att fullborda integrationen av affärsutvecklings- och affärsstödsfunktioner samt av arbetsprocesser och administrativa stödfunktioner. Retail Banking strävar efter en nordisk affärsmodell med stark regional och lokal ställning. Retail Banking kommer att ha oförändrat kund- och produktansvar och marknadstäckning. I december 2001 stärks representationen från Retail Banking i Group Executive Management för att motsvara affärsområdets betydelse inom koncernen. Lars G Nordström kvarstår som chef för Retail Banking och som medlem av Group Executive Management. Wholesale Banking För att förbättra Nordeas produkt och tjänsteutbud till stora företags- och institutionella kunder, kommer affärsområdena Corporate and Institutional Banking och Investment Banking att slås samman till ett nytt affärsområde, Wholesale Banking. Investment Banking kommer att fortsätta bedriva verksamheten under namnet Nordea Securities, och som planerat att bilda en separat juridisk person. Markku Pohjola blir chef för Wholesale Banking och kvarstår som medlem av Group Executive Management. Asset Management and Life De nuvarande affärsområdena Asset Management och Life Insurance and Pensions kommer att sammanföras till ett nytt affärsområde, Asset Management and Life, för att kunna realisera ytterligare synergier inom den växande marknaden för långsiktigt sparande. Den nödvändiga kompetensen, produktutbudet och distributionskanalerna sammanfaller allt mer, och genom att slå samman dessa affärsområden skapas utrymme för ytterligare synergier i hela värdekedjan och förbättrad kundservice. Den nya organisationen väntas träda i kraft den 1 januari 2002. Christian Clausen blir chef för Asset Management and Life och medlem av Group Executive Management. Nuvarande chefen för Life Insurance and Pensions, Ib Mardahl-Hansen, kommer att bistå Christian Clausen vid integrationen av affärsområdena. Ib Mardahl-Hansen har beslutat lämna Nordeakoncernen i början av 2002. Efter att på ett mycket förtjänstfullt sätt ha lett integrationen av affärsområdet Life Insurance and Pensions vill Ib Mardahl-Hansen nu arbeta närmare kunderna och den dagliga verksamheten än vad hans nuvarande tjänst tillåter honom att göra. General Insurance General Insurance fortsätter som ett separat affärsområde till dess att förhandlingarna med Tryg i Danmark smba om ägarstrukturen är slutförda. Hugo Andersen fortsätter som chef för General Insurance och rapporterar till koncernchefen, men lämnar Group Executive Management. Group Staffs En ny executive management-funktion bildas när en ny post, chef för Group Staffs med ansvar för Group IT, Group HR, Group Identity and Communications samt Group Legal skapas. Chefen för Group Staffs kommer vidare att leda koncerntäckande IT- och affärsomstruktureringsprojekt. Hit hör även de koncerntäckande åtgärder som inom kort kommer att vidtas för att ytterligare minska strukturkostnaderna. Tom Ruud blir chef för Group Staffs och fortsätter som medlem i Group Executive Management. Group Corporate Centre Finansiell redovisning och styrning, kredit- och riskkontroll, Treasury och IR-verksamhet blir kvar inom Group Corporate Centre. Andra vågen av större integrationsprojekt på detta område kommer att omfatta införandet av en ny planerings- och prestationsstyrningsmodell baserad på "balanced scorecard", rullande finansiella prognoser och interna servicenivåavtal, samt inrättandet av ett enhetligt redovisningssystem och gemensamma servicecentra. Arne Liljedahl fortsätter som chef för Group Corporate Centre, Group CFO och medlem i Group Executive Management. Carl-Johan Granvik fortsätter som chef för Group Credit and Risk Control, och som medlem av Group Executive Management. Group Executive Management Efter omstruktureringen av affärsorganisationen och ledningsförändringar i affärsområdena kommer representanter för dessa, för Group Staffs och för Group Corporate Centre att ingå i det nya Group Executive Management från och med 1 november 2001. Koncernchef Thorleif Krarup Retail Banking Lars G Nordström Wholesale Banking Markku Pohjola Asset Management and Life Christian Clausen Group Staffs Tom Ruud Group Corporate Centre Arne Liljedahl (Group CFO) Carl-Johan Granvik Group Management kommer att upplösas. "Dagens tillkännagivanden utgör en viktig fas i arbetet med att vidareutveckla, integrera och harmonisera den ledande koncernen för finansiella tjänster i Norden och Östersjöregionen", säger koncernchef Thorleif Krarup. "Målet med översynen av General Insurance-verksamhetens strategiska alternativ är att skapa en situation där alla parter vinner. Med det tänkta avtalet kommer Nordea även i framtiden att kunna erbjuda ett komplett urval finansiella produkter och tjänster och samtidigt ha kvar möjligheten till korsförsäljning av bankprodukter till den stora kundbasen för försäkringar. Samtidigt effektiviseras koncernens kapitalanvändning. General Insurance får med den förändrade ägarstrukturen nya möjligheter att delta i den pågående konsolideringen av försäkringsbranschen." Koncernens organisationsstruktur per 1 november visas nedan [REMOVED GRAPHICS] Ytterligare information: Thorleif Krarup, Koncernchef, +46 8 614 7901 Erik Evrén, Group Media Relations, +46 8 614 8611 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/30/20011030BIT00460/bit0002.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/30/20011030BIT00460/bit0002.pdf

Om oss

Vi bygger starka och nära relationer genom vårt engagemang för våra kunder och samhället. När människor strävar efter att nå sina mål och förverkliga sina drömmar vill vi finnas där för att erbjuda relevanta finansiella lösningar. Vi är den största banken i Norden och en av de tio största finanskoncernerna i Europa, mätt i börsvärde, med cirka 11 miljoner kunder. Nordeaaktien är noterad på börserna Nasdaq Helsingfors, Nasdaq Köpenhamn och Nasdaq Stockholm. Läs mer om oss på nordea.com.

Prenumerera

Dokument & länkar