MeritaNordbanken och Unidanmark har fattat beslut om nya utnämningar

Statusrapport om utnämningsförberedelser: MeritaNordbanken och Unidanmark har fattat beslut om nya utnämningar MeritaNordbanken och Unidanmark har tillsammans fattat beslut om chefsutnämningar inom rörelsedrivande enheter och koncernstaber. Utnämningarna träder i kraft förutsatt att det föreslagna samgåendet och den påföljande fackliga processen fullbordas. Affärsområdenas ledningsgrupper och koncernstaberna kommer att bli placerade i Köpenhamn, Helsingfors och Stockholm. - I och med att de båda organisationerna har långa erfarenheter från samgåenden, kan vi snabbt komma överens om ledningsstrukturen. Vi har därtill kompetenta personer som kan axla ett större ansvar. Vi håller på att forma dynamiska grupper baserade på kompetens, marknadskunskap och tillväxt för att leda den nya koncernens funktioner, säger Hans Dalborg, föreslagen som Koncernchef i den nya koncernen. Ledningsgruppen för Retail Banking I enlighet med tidigare pressmeddelande kommer Lars G Nordström att bli chef för Retail Banking och ordförande för Retail Bankings ledningsgrupp. Övriga medlemmar i Retail Bankings ledningsgrupp är: Peter Schütze, vice ordförande i Retail Bankings ledningsgrupp, chef för Retail Banking i Danmark. Ansvarar för långfristigt sparande och livförsäkringsprodukter. Kari Jordan, chef för Retail Banking i Finland, har ansvar för företagsmarknaden inom Retail Banking. Magnus Falk, chef för Retail Banking i Sverige har ansvar för hushåll och skadeförsäkringsprodukter. Bo Harald är chef för Electronic Banking. Följande personer har utnämnts inom produkt- och marknadsavdelningar: Household and Non Life Roland Olsson, Chef Long Term Savings and Life Allan Polack, Chef. Polack kommer att bli medlem i Asset Managements ledningsgrupp. Electronic Banking Bo Harald, chef Corporate offentliggörs senare Marketing Support Maj Stjernfeldt, chef Planning and Control Claus K Møller och Lena Eriksson MeritaNordbankens enheter Produktivitet och Produktion, ledd av Sofie Wakter, och Distribution och Servicenät, ledd av Jukka Perttula, kommer att fortsätta i Sverige och Finland med rådande ledarskap. Enheternas kommer senare att kompletteras, vilket offentliggörs senare. Ledningen för Corporate och Institutionell bankverksamhet: Funktionen leds av Markku Pohjola. Corporate och Institutionell bankverksamhet kommer att ha följande ledning: Corporate Division Henrik Mogensen, chef, Jørgen Høholt, chef Storföretag i Danmark, Jussi Laitinen, chef för Storföretag i Finland och Holger Otterheim, chef för Storföretag i Sverige och Jorma Laakkonen. Den långvarige chefen för MeritaNordbankens Corporate Division, Jorma Laakkonen, har på egen begärt avsked i slutet av år 2000. Till dess kommer han att vara medlem av ledningsgruppen till Corporate Division. International Division Claes Östberg, chef. Markets Peter Nyegaard, chef, Christer Serenhov, ställföreträdande. Trade, Export and Structured Finance Kari Kangas, chef. Cash Management Pentti Mansukoski, chef Strategic Business Development Claes Thimrén, chef Livförsäkring och pensioner Funktionen leds av Ib Mardahl-Hansen. Ledningen i affärsområdets företag kommer att vara oförändrade. Affärsområdet omfattar Tryg-Baltica, Vesta, Livia och Merita Livförsäkring. Skadeförsäkring Funktionen leds av Hugo Andersen. Ledningen i affärsområdet kommer att vara oförändrad. Affärsområdet täcker aktiviteter i såväl Tryg-Baltica och Vesta. Finance and Control Funktionen leds av finansdirektör Arne Liljedahl. Finance and Control kommer att omfatta Koncernredovisning och Group Control, de tre bankernas finanschefer samt koncernens försäkringsägarbolag samt de sex affärsområdenas controllers. Group and Legal Functions Finansdirektör Arne Liljedahl Group Control Erik Öhman Group Accounting Bo Ranhamn Finanschef Unibank Claus K. Møller Finanschef MeritaNordbanken och Merita Bank Jarmo Laiho Finanschef Nordbanken Erik Öhman Finanschef Tryg-Baltica Carsten Ibsen Controller för Retail kommer att vara Claus K. Møller. Group Credit and Risk Control Koncernens kredit- och riskkontroll kommer att ansvara för kreditpolitiken och hantera koncernens kredit- och marknadsrisker samt operativa risker. Ledningen kommer att ha följande sammansättning: Chef Carl-Johan Granvik Credits Göran Petterson Market Risk Management Niels Kjær Operational Risk ManagementErik Palmén Risk Modelling Louise Lindgren Group Treasury Funktionen leds av Jakob Grinbaum. Ledningen för Treasury kommer att bestå av följande personer: Chef Jakob Grinbaum Investment and Risk TradingJesper Christiansen Group Funding and Internal Bank Fanny Borgström Asset and Liability Management/Midoffice Gunilla Domeij Hallros Group Management Secretariat and Strategic Planning Flemming Dalby Jensen kommer att vara ledningens sekreterare och rapporterar till koncernchefen. Han kommer att koordinera integrationsprocessen och leda strategiutvecklingsprocessen. Sekretariatet kommer att utveckla och upprätthålla en manual över integrationsprocessen och följa upp integrationsprocessen samt förbereda och följa upp koncernledningens och styrelsens sammanträden. Group Identity and Communications Lars Thalén kommer att vara chef för Group Identity and Communications och kommer att rapportera till koncernchefen. Torben Laustsen kommer att vara ställföreträdande. De anställda kommer att ansvara för att länka samman affärsstrategier och kommunikation och koordinera koncernens kommunikation. Group Identity kommer att ansvara för strategiskt ledningsstöd, varumärken och design för all koncernkommunikation inklusive webbsidor, intranät och hemsidor. Från och med den 1 januari 2001 kommer Thalén att vara strategisk rådgivare till koncernen inom Koncernidentitet och Kommunikation. Laustsen kommer då att bli chef för Koncernidentitet och Kommunikation. Human Resources Peter Forsblad kommer att vara chef för Human Resources Management function och rapportera till koncernchefen. Forsblad kommer att stödja linjeledningen och utveckla ledarskap, kompetens och den nya gruppens kultur. Group Legal Management Team I egenskap av chefsjurist kommer Tord Arnerup att leda Group Legal Management Team och rapportera till koncernchefen. Koncernjuridikens ledningsgrupp kommer att bestå av Arnerup, Kari Suominen, ställföreträdande chefsjurist och styrelsens sekreterare, samt Ole Simonsen, ställföreträdande chefsjurist. Ledningsgruppen kommer att leda koncernens juridiska personal. Compliance Officer Sonja Lohse kommer att utnämnas till den nya koncernens Compliance Officer. Investor Relations Björn Westberg kommer att vara chef för Investor Relations i Nordic Baltic Holding. Han kommer att rapportera till koncernchefen. För närmare information kontakta: Lars Thalén, tel. +46 8 614 79 51 eller +46 709 20 06 65 Torben Laustsen, tel. +45 33 33 34 51 eller +45 40 54 48 22 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/17/20000317BIT00770/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/17/20000317BIT00770/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar