Delårsrapport  januari – september 2015

  • Nettoomsättningen har under året ökat med 14 %
  • Fortsatt hög lönsamhet
  • Höjd prognos för Migrationsverket
  • Framgångsrik start för Stensö Camping i Kalmar

Juli - september i sammandrag 2015

  • Nettoomsättningen ökade till 42 845 (38 761) KSEK
  • Rörelseresultatet blev 17 078 (16 808) KSEK
  • Resultatet efter skatt ökade till 13 188 (12 827) KSEK

Januari - september i sammandrag 2015

  • Nettoomsättningen ökade till 73 761 (64 586) KSEK
  • Rörelseresultatet var 17 724 (17 249) KSEK
  • Resultatet efter skatt ökade till 13 454 (12 609) KSEK

Fortsatt hög lönsamhet och stark tillväxt

Nordic Camping & Resorts nettoomsättning under tredje kvartalet ökade till 42,8 MSEK vilket motsvarar en ökning om 10 % mot föregående år. Detta sedan avslutningen på kvartalet varit stark. Helgcampandet och antalet utländska gäster har efter semesterveckorna ökat kraftigt mot föregående år. Vädret var betydligt bättre då än under semesterperioden. Vi konstaterar att vädret under juli är betydelsefullt men ändå inte lika mycket som förr då semestern idag planeras och bokas i högre grad i förväg framförallt på attraktiva campingar. Vidare har camparna haft en större lust att förlänga säsongen när vädret till slut blev bra. Nettoomsättningen har ackumulerat ökat med 14 % per sista september mot föregående år. Den organiska omsättningstillväxten har ökat med 8 % på jämförbara anläggningar.

Rörelseresultatet för tredje kvartalet ökade till 17,1 MSEK (16,8). Resultatnivån för perioden är mycket bra och ger goda förutsättningar för ett starkt helår. I vår ambition att ge en hög servicenivå och erbjuda ett utökat aktivitetsutbud har bemanningen varit högre än tidigare år. Det har påverkat lönsamheten vilket i viss mån förstärktes av det dåliga vädret under semesterveckorna. Tredje kvartalets ackumulerade rörelseresultat ökade till 17,7 MSEK (17,2). Likviditeten är stark och skall användas för investeringar i befintliga anläggningar och nya förvärv.

Den för sommaren nya anläggningen Stensö Camping i Kalmar har utvecklats mycket tillfredställande redan under första högsäsongen och har stor framtida potential. Vi kan se att Nordic Camping & Resorts kedjekoncept ger ökad trafik till nya anläggningar genom våra lojalitetskort. Utbyggnaden av Stockholm City Camp stod klar lagom till säsongstart och har fått många goda omdömen från både gäster och branschmedia och kommer kunna fortsätta öka sin omsättning. Den har förutsättningar att även ha bra beläggningen på vinterhalvåret framförallt för entreprenadbolag.

På några av våra anläggningar testas en ny form av flyttbart modulboende som är kostnadseffektivt och med hög komfort och bekvämlighet. Detta möjliggör att vi vid behov kan flytta boendeenheter mellan anläggningarna.

Nordic Camping & Resort kommer att fortsätta göra betydande investeringar i samtliga anläggningar under 2016 för att öka boendekapaciteten och höja standarden ytterligare. Detta för att fortsätta växa organiskt i linje med våra tillväxtmål som komplement till förvärv, samt stärka varumärket Nordic Camping & Resort.

Händelser efter rapportperioden

Nordic Camping & Resort har efter rapportperiodens slut träffat avtal med Migrationsverket om boendeplatser även på Västerås Mälarcamping samt tillfälliga avtal som möjliggör ökat migrationsboende på av Migrationsverket redan godkända campingar. Det betyder att migrationsboende under fjärde kvartalet uppskattningsvis kommer att uppgå till ca 10 MSEK mot drygt 6 MSEK föregående år. För första kvartalet 2016 bedöms beläggningen från Migrationsverket att fortsätta på åtminstone samma höga nivå.

Nordic Camping & Resort har anställt Anna Jagestrand som ekonomichef i bolaget. Anna har många års erfarenhet från hotellbranschen både inom redovisning och uppföljning. Hon börjar sin anställning den 7 januari och kommer att utveckla ekonomifunktionen som till stora delar tidigare varit extern, vilket bl.a. kommer att innebära lägre kostnader och ökad kontroll.

Ekonomi

Perioden 1 juli till 30 september 2015
Bolagets omsättning ökade till 42 845 KSEK från 38 761 KSEK föregående år. Rörelseresultatet förbättrades till 17 078 KSEK (16 808 KSEK) och resultatet efter skatt till 13 188 KSEK (12 827 KSEK).

Investeringar och förvärv
Investeringar har gjorts i befintliga campinganläggningar på sammanlagt 4 516 KSEK (4 243 KSEK) under perioden.

Likviditet, kassaflöde och nettoskuld
Vid periodens utgång uppgick bolagets likvida medel till 29 248 KSEK. Inkluderat checkkredit uppgår likviditeten till 34 248 KSEK. Bolagets löpande kassaflöde från den operativa verksamheten var 2 875 KSEK (1 296 KSEK).

Eget kapital
Nordic Campings egna kapital uppgick till 96 797 KSEK per 30 september 2015. Eget kapital per aktie uppgick till 10,21 kr/aktie.

Redovisningsprinciper
Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Det är samma redovisningsprinciper som användes för årsredovisningen 2014.

Granskning
Denna delårsrapport är ej granskad av bolagets revisor.

Kommande informationstillfällen
Publiceringsdatum för ekonomisk information:
Bokslutskommuniké jan-december 2015           26 februari 2016

Stockholm 12 november 2015

Tom Sibirzeff
VD

Nordic Camping & Resort AB (org.nr 556618-9873)
Artillerigatan 10
114 51 Stockholm
Telefon: 0771 – 10 12 00
Fax: 08 - 667 63 60
www.nordiccamping.se

Om oss

Nordic Camping & Resort AB (publ) affärsidé är att erbjuda en kedja med varierande boendeformer under ett varumärke med ett tydligt koncept där kundens helhetsupplevelse står i centrum. Nordic Camping & Resort AB (publ) skall vara det marknadsledande alternativet i Norden för upplevelsebaserat semesterboende i kombination med ett risktäckande hotellkoncept.

Dokument & länkar