NordicCapital lämnar ett gemensamt rekommenderat kontant budpliktserbjudande tillaktieägarna i Nordax

Nordic Capital Fond VIII (“Nordic Capital”) och Sampo plc (”Sampo”), genom NDX Intressenter AB (“NDX Intressenter”), offentliggjorde idag ett rekommenderat kontant budpliktserbjudande till aktieägarna i Nordax Group AB (publ) (“Nordax”) om förvärv av samtliga utestående aktier i Nordax till ett pris om 60 kr per aktie (”Erbjudandet”).

Nordax styrelse rekommenderar enhälligt aktieägarna i Nordax att acceptera Erbjudandet.

Erbjudandet innebär en premie om 34,5 procent jämfört med stängningskursen om 44,6 kronor för Nordax-aktien på Nasdaq Stockholm den 11 oktober 2017, vilket var den sista handelsdagen före offentliggörandet av Sampos aktieförvärv i bolaget (Nordic Capital gjorde sitt första aktieförvärv den 12 oktober 2017) samt en premie om 15,4 procent jämfört med stängningskursen om 52,0 kronor för Nordax-aktien på Nasdaq Stockholm den 7 februari 2018.

Nordic Capital och Sampo anser att det finns stor potential till värdeskapande i Nordax till följd av bolagets ledande marknadsposition, en attraktiv underliggande marknadsdynamik inom segmentet konsumentkrediter och bolagets snabba tillväxttakt. Nordic Capital och Sampo förväntar sig att Erbjudandet kommer att stödja fortsatt tillväxt och skapa långsiktigt positiva effekter för Nordax och dess anställda och kunder.

”Nordax har redan en stark plattform som kan utvecklas vidare genom att investera i tillväxt och digitalisering. Nordic Capital och Sampo har samma syn på Nordax framtida utvecklingspotential och på att de investeringar som nu krävs för att säkra Nordax konkurrenskraft på lång sikt bäst genomförs i en privat miljö. Finansmarknaden är i ett förändringsskede och Nordic Capital ser fram emot att kunna dra nytta av sin investeringsexpertis, sektorkompetens och sin erfarenhet av att skapa värdedriven tillväxt för att stödja Nordax tillväxt och utveckling”, säger Kristoffer Melinder, Managing Partner, NC Advisory AB, rådgivare till Nordic Capital.

Ett pressmeddelande publicerat av NDX Intressenter med information om Erbjudandet finns tillgängligt på www.ndxintressenter.com  

Presskontakt:
Nordic Capital
Katarina Janerud, Communications Manager,
Rådgivare till Nordic Capitals fonder
Tel: 08-440 50 50
e-mail:
katarina.janerud@nordiccapital.com 

Om Nordic Capital

Nordic Capital är en ledande private equity-investerare i Norden med ett starkt engagemang för att skapa starkare och hållbara företag genom förbättringar i verksamheten och värdedriven tillväxt. Nordic Capital fokuserar på utvalda regioner och sektorer där man har stor erfarenhet och bevisade framgångar. Huvudsektorerna är hälso- och sjukvård, teknik och betalningslösningar, finansiella tjänster, industrivaror- och tjänster, samt konsument- och detaljhandel. De huvudsakliga regionerna är Norden, norra Europa och globalt för hälso- och sjukvård. Sedan starten 1989 har Nordic Capital investerat 11 miljarder euro via åtta fonder. Nordic Capitals fonder är baserade på Jersey och får rådgivning från rådgivningsbolag i Sverige, Danmark, Finland, Norge, Tyskland och Storbritannien. För mer information om Nordic Capital, besök www.nordiccapital.com

Viktig information

Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras eller publiceras till eller inom Australien, Hong-Kong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där erbjudandet enligt tillämpliga lagar och regler skulle vara förbjudet. Erbjudandet lämnas inte till (och accepter godkänns inte från) personer i dessa länder eller personer i någon annan jurisdiktion där accept av erbjudandet skulle kräva ytterligare dokumentation, registrering eller andra åtgärder utöver vad som följer av svensk rätt.

Viktig information till amerikanska aktieägare


Erbjudandet som beskrivs i detta pressmeddelande avser värdepapper i Nordax, ett svenskt aktiebolag. Erbjudandet lämnas i USA i enlighet med ett undantag från amerikanska anbudsförfaranderegler under Rule 14d-1(d) enligt U.S. Securities Exchange Act från 1934 (”U.S. Exchange Act”), i enlighet med Section 14(e) i U.S. Exchange Act och i övrigt i enlighet med de regler som följer av svensk lag. Erbjudandet kommer således att regleras av andra offentliggörande- och förfaranderegler, innefattande rätten att återkalla lämnad accept, tidplan för Erbjudandet, förfarande för redovisning av likvid samt tidpunkt för betalning, än de som följer av amerikanska lagar och regler avseende offentliga uppköpserbjudanden.

Det kan vara förenat med svårigheter för amerikanska aktieägare att göra gällande rättigheter och krav enligt federal värdepapperslagstiftning eftersom NDX Intressenter och Nordax har säte utanför USA och samtliga eller vissa av deras styrelseledamöter eller företrädare kan ha hemvist utanför USA. Det är inte säkert att amerikanska aktieägare kan stämma ett icke-amerikanskt bolag eller dess styrelseledamöter eller företrädare i en domstol utanför USA för överträdelser av amerikansk värdepapperslagstiftning. Vidare kan det vara förenat med svårigheter att tvinga ett icke-amerikanskt bolag eller dess dotterbolag att rätta sig efter ett amerikanskt domslut.

Erhållandet av likvid av amerikanska aktieägare, i enlighet med Erbjudandet, kan utgöra en beskattningsbar transaktion i egenskap av en federal inkomstskatt enligt gällande amerikansk och lokal, likväl som utländsk och övrig, skattelagstiftning. Varje aktieägare uppmanas att samråda med sin oberoende professionella rådgivare angående skattekonsekvenserna av Erbjudandet.

I enlighet med svensk lagstiftning och praxis och i enlighet med Rule 14e-5(b) i U.S. Exchange Act, kan NDX Intressenter och dess närstående eller mäklare (i egenskap av agenter för NDX Intressenter eller, från fall till fall, dess närstående) från tid till annan, vid sidan av Erbjudandet, direkt eller indirekt, köpa eller arrangera köp utanför USA, av aktier i Nordax, som är föremål för Erbjudandet, eller andra värdepapper som kan konverteras till, utbytas mot eller utnyttjas för teckning av sådana aktier före eller under Erbjudandets acceptperiod. Dessa förvärv kan ske antingen på den öppna marknaden till rådande priser eller i transaktioner utanför marknaden till förhandlade priser. I den utsträckning information om sådana köp eller arrangemang om sådana köp offentliggörs i Sverige, kommer informationen att offentliggöras för amerikanska aktieägare i Nordax. Vidare kan NDX Intressenters finansiella rådgivare också komma att delta i normal handel avseende värdepapper i Nordax, vilket kan inkludera köp eller arrangemang avseende köp av sådana värdepapper.

Med "USA" avses i detta avsnitt Amerikas förenta stater (dess territorier och besittningar, alla stater i USA och Columbiadistriktet).

Om oss

Nordic Capital är en ledande private equity-investerare i Norden med ett starkt engagemang för att skapa starkare och hållbara företag genom operationella förbättringar och transformativ tillväxt. Nordic Capital fokuserar på utvalda regioner och sektorer där Nordic Capital har stor erfarenhet och bevisade framgångar. Huvudsektorerna är hälsa- och sjukvård, teknik och betalningslösningar, finansiella tjänster, industrivaror- och tjänster, samt konsument- och detaljhandel. De huvudsakliga regionerna är Norden, norra Europa och globalt för hälsa- och sjukvård. Sedan starten 1989 har Nordic Capital investerat 11 miljarder euro via åtta fonder. Nordic Capitals fonder är baserade på Jersey och får rådgivning från sex rådgivningsbolag i Sverige, Danmark, Finland, Norge, Tyskland och Storbritannien. För mer information om Nordic Capital, besök www.nordiccapital.com

Prenumerera

Dokument & länkar