Nordic Credit Partners Fund III AB (publ) offentliggör substansvärde

Nordic Credit Partners Fund III AB (publ) offentliggör idag att substansvärdet för bolagets emitterade kapital- och vinstandelslån (”Andelslånen”) uppgick till 10 186 kronor per andel vid marknadens stängning den 31 mars 2018.

Sedan den 20 december 2017 har emissionslikviden investerats till 51% i långsiktiga strategiska innehav, 35% i kortsiktiga likviditetsinnehav och 14% i fonden kassa. Fondens sex strategiska innehav (av totalt 11) är verksamma inom bl.a. underhåll och service, data- och IT-tjänster, bank och finans och bostads-utveckling. Ingen extern finansiering har ännu upptagits för att finansiera investeringsportföljen. Fonden, som är under uppbyggnad, förväntas 2018 generera en avkastning som ligger i den nedre delen av det långsiktiga avkastningsmålet om 7-9% per år.

Nyckeltal för portföljen per den 31 mars 2018

Effektiv ränta (%) 6.72%
Kreditduration (år) 2.46
Ränteduration (år) 0.42
Modifierad duration (%) 0.41%

Största innehav per den 31 mars 2018

Emittent ISIN  % av portföljen[1]
Quant AB (publ) SE0010663260   
6.6%
Magnolia Bostad AB (publ) SE0009155625 6.5%
GG Amager Strandvej Holding ApS DK0030405774 5.7%
Marginalen Bank Bankaktiebolag (publ) SE0006338570 4.3%
RopoHold Oy FI4000292461 3.7%

[1] Inklusive förväntad extern finansiering.

Uppgift om substansvärdet och nyckeltal publiceras på emittentens hemsida www.ncpgroup.se under fliken Investor relations.

För ytterligare information, kontakta emittentens VD Jakob Eliasson
Telefon: 08-23 11 00, E-post: jakob.eliasson@ncpgroup.se


Om Emittenten


Nordic Credit Partners Fund III AB (publ) är en alternativ investeringsfond som regleras av lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Fonden investerar i nordiska högavkastande företagsobligationer och har en löptid begränsad till 5 år. Investeringsstrategin bygger på fundamentalvärdering, långsiktighet och styrelsens mångåriga erfarenhet från finansmarknaden. Målsättningen är att generera en stabil och attraktiv riskjusterad avkastning om 7-9 procent per år över tid. Varje potentiell investering genomgår en omfattande operationell, finansiell och juridisk utvärdering innan styrelsen fattar ett slutgiltigt investeringsbeslut och följs därefter upp löpande. Fonden strävar efter god diversifiering mellan branscher, risknivåer och geografier och har möjlighet att belåna värdepappersportföljen för att öka den riskjusterade avkastningen. Fonden tar inte ut någon fast förvaltningsavgift utan enbart ett prestationsbaserat arvode där investerarna oavkortat får all avkastning upp till tröskelräntan om 4 procent per år med s.k. high watermark. Överskjutande avkastning delas 80 procent till investerarna och 20 procent till moderbolaget.

Styrelsen driver verksamheten i en anda av transparens, öppenhet och kostnadsmedvetenhet. Fonden är strukturerad som ett publikt svenskt aktiebolag med säte i Stockholm och fondandelarna är noterade på Nordic Growth Market (NGM). Fondens förvaringsinstitut är Handelsbanken och AIF-förvaltare är Wahlstedt & Partners, en auktoriserad förvaltare av alternativa investeringsfonder som står under Finansinspektionens tillsyn.

Informationen är sådan som Emittenten ska offentliggöra enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden och lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg för offentliggörande den 9 april 2018 kl. 13:00.

Taggar:

Om oss

Nordic Credit Partners Fund III AB (publ) är en alternativ investeringsfond som regleras av lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Fonden investerar i nordiska högavkastande företagsobligationer och har en löptid begränsad till 5 år. Investeringsstrategin bygger på fundamentalvärdering, långsiktighet och styrelsens mångåriga erfarenhet från finansmarknaden. Målsättningen är att generera en stabil och attraktiv riskjusterad avkastning om 7-9 procent per år över tid. Varje potentiell investering genomgår en omfattande operationell, finansiell och juridisk utvärdering innan slutgiltigt investeringsbeslut fattas och följs därefter upp löpande. Fonden strävar efter god diversifiering mellan branscher, risknivåer och geografier och har möjlighet att belåna värdepappersportföljen för att öka den riskjusterade avkastningen. Fonden tar inte ut någon fast förvaltningsavgift utan enbart ett prestationsbaserat arvode om 20 procent av den avkastning som överstiger tröskelräntan om 4 procent per år (med s.k. high watermark) under fondens löptid. Styrelsen avser att bedriva verksamheten i en anda av transparens, öppenhet och kostnadsmedvetenhet. Fonden är strukturerad som ett publikt svenskt aktiebolag med säte i Stockholm och fondandelarna är noterade på Nordic Growth Market (NGM). Fondens förvaringsinstitut är Handelsbanken och AIF-förvaltare är Wahlstedt & Partners, en auktoriserad förvaltare av alternativa investeringsfonder som står under Finansinspektionens tillsyn.

Prenumerera

Dokument & länkar