Årsstämma i Vinovo AB (publ)

Vid årsstämma i Vinovo AB (publ) idag fattades bland annat beslut av följande huvudsakliga innebörd:

Fastställande av resultat- och balansräkningar

Stämman beslutade att fastställa framlagda resultat- och balansräkningar för räkenskapsåret januari-december 2012.

Disposition av vinstmedel

Stämman beslutade att bolaget inte skulle lämna någon utdelning för räkenskapsåret januari-december 2012, utan att vinstmedlen skulle balanseras i ny räkning.

Ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör

Stämman beslutade att bevilja styrelsens ledamöter samt den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret januari-december 2012.

Val av styrelseledamöter

Styrelseledamöterna Göran Bronner och Tomas Althén omvaldes och Jonas Eriksson nyvaldes. Till styrelsens ordförande omvaldes Göran Bronner.

Styrelsearvode

Stämman beslutade att styrelsearvode skall utgå med 150.000 kronor till styrelseordföranden och med 75.000 kronor till vardera styrelseledamot.

Revisorsval

Revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB med huvudansvarig revisor Niklas Renström omvaldes vid årsstämman.

Godkännande av emissionsbemyndigande

Beslutades att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier i bolaget. Nyemission ska kunna ske med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor. Om emissionsbemyndigandet utnyttjas för emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt får så endast ske till ett antal aktier som sammanlagt inte överstiger 10 procent av totalt antal utestående aktier i bolaget efter full utspädning.

Syftet med bemyndigandet är att möjliggöra för styrelsen att kunna fatta beslut om företagsförvärv med betalning i egna aktier eller nyemission för att tillföra bolaget ytterligare kapital för finansieringen av verksamheten, inklusive företagsförvärv, eller för ytterligare breddning av ägarbasen i bolaget.

Godkännande av fusionsplan

Beslutades att godkänna fusionsplanen där Vinovo AB som övertagande bolag absorberar dotterbolagen Vinovo Holdings AB och Vinovo Properties AB.

För ytterligare information

David Malmström, VD Vinovo AB, +46 730 730 063

Johanna Tesdorpf, CFO Vinovo AB, +46 706 918 127

Vinovo i korthet

Vinovo är en industrigrupp som kombinerar egen tillverkning med handels- och agenturverksamhet inom utvalda teknikorienterade industrisegment. Vinovos verksamhet är indelad i två affärsområden, ViLink och ViFlow, med intressanta positioner inom sina respektive nischer. Målsättningen är att genom ett aktivt och långsiktigt förändrings- och utvecklingsarbete skapa livskraftiga, växande verksamheter och därmed även skapa värden för Vinovos aktieägare.

Bolagets aktie är noterad på marknadsplatsen Nasdaq OMX First North. Bolagets certified adviser är Avanza Bank.

Ytterligare information om Vinovo finns på www.vinovo.se.

Om oss

Nordic Flanges Group är den ledande leverantören av industriflänsar i Norden. Vår affärsidé är att med marknadens bästa kundservice leverera flänslösningar i rostfritt, aluminium och stål. För att uppfylla våra kunders höga krav på effektivitet, flexibilitet och kvalitet är vårt erbjudande baserat på både egenproducerade och handlade produkter med kundanpassade logistiklösningar. Koncernen kombinerar i Sverige och Finland egen tillverkning och utveckling med handels- och agenturverksamhet inom utvalda teknikorienterade industrisegment. Verkställande Direktör: Frederik von SterneckStyrelseordförande: Bengt EngströmNordic Flanges Group AB (publ.)Herkulesgatan 14SE-111 52 Stockholm556674-1749www.nordicflanges.com

Prenumerera

Dokument & länkar