Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2013

Andra kvartalet 2013

• Fortsatt avvaktande efterfrågan från kunderna präglade utvecklingen i kvartalet.

• Omsättningen uppgick till 103,3 (135,7) miljoner kronor, motsvarande en minskning om 24 procent.

• EBITDA uppgick till 5,6 (4,9) miljoner kronor motsvarande en marginal på 5,4 (3,6) procent.

• Aktiviteter initierade under kvartalet för att effektivisera Vinovos kapitalbindning, primärt avseende lagerhållning och betalningsvillkor.

• Beslut fattat om att samla ViFlows verksamhet i Örnsköldsvik i en produktionsanläggning. Som ett led i detta har avtal tecknats om försäljning av en av tre fastigheter, med tillträde under tredje kvartalet.

• Vinovo har under kvartalet förvärvat utestående minoritet i Ramab (9% av utestående aktier).

• Under kvartalet har en legal omstrukturering initierats med målsättningen att under 2013 minska antalet legala enheter från 20 till knappt 10 i syfte att minska administrationskostnaderna. Tre legala enheter har under kvartalet fusionerats.

Ytterligare information

David Malmström, Verkställande direktör  

Telefon: 0730-73 00 63                                        

E-mail: david.malmstrom@vinovo.se

Johanna Tesdorpf, Ekonomi- och finanschef

Telefon: 0706-91 81 27

E-mail: johanna.tesdorpf@vinovo.se

Vinovo i korthet

Vinovo är en industrigrupp som kombinerar egen tillverkning med handels- och agenturverksamhet inom utvalda teknikorienterade industrisegment. Vinovos verksamhet är indelad två affärsområden, ViLink och ViFlow, med intressanta positioner inom sina respektive nischer. Målsättningen är att genom ett aktivt och långsiktigt förändrings- och utvecklingsarbete skapa livskraftiga, växande verksamheter och därmed även skapa värden för Vinovos aktieägare.

Bolagets aktie är noterad på marknadsplatsen Nasdaq OMX First north. Avanza Bank är bolagets certified advisor.

Om oss

Nordic Flanges är en ledande leverantör av industriflänsari Norden. Vår affärsidé är att med marknadensbästa kundservice leverera flänslösningar i rostfritt,aluminium och stål. För att uppfylla våra kunders högakrav på effektivitet, flexibilitet och kvalitet är vårterbjudande baserat på både egenproducerade ochhandlade produkter i en centraliserad och kundanpassadlogistiklösning.

Prenumerera

Dokument & länkar