Kallelse till Årsstämma i Nordic Flanges Group AB

Aktieägarna i Nordic Flanges Group AB (publ) kallas till årsstämma torsdagen den 27 april klockan 15:00, i Nordic Flanges lokaler, Gårdsfogdevägen 16, Bromma.

Rätt att delta och anmälan

Den som önskar delta i årsstämman ska dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken 21 april 2017. dels anmäla sig till stämman senast 21 april 2017 under adress Nordic Flanges Group AB, Box 20064, 16102 Bromma eller via e-post till info@nordicflanges.com. Observera att för att kunna rösta vid stämman måste aktieägare vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken 21 april 2017.

Vid anmälan ska anges namn, adress, person-/organisationsnummer, telefonnummer, antal aktier samt, i förekommande fall, det antal biträden (högst två) som avses medföras vid stämman. Om aktieägare avser att låta sig företrädas av ombud, bör fullmakt i original och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan. Fullmaktsformulär tillhandahålls på www.nordicflanges.com.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste låta registrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta i stämman. Sådan registrering, som kan vara tillfällig, ska vara verkställd 21 april 2017. Det innebär att aktieägaren i god tid före denna dag måste underrätta förvaltaren om detta.

Stockholm i mars 2017
Nordic Flanges Group AB (publ) Styrelsen

Vår certified advisor är Avanza bank 08 562 250 00

Om oss

Nordic Flanges Group är den ledande leverantören av industriflänsar i Norden. Vår affärsidé är att med marknadens bästa kundservice leverera flänslösningar i rostfritt, aluminium och stål. För att uppfylla våra kunders höga krav på effektivitet, flexibilitet och kvalitet är vårt erbjudande baserat på både egenproducerade och handlade produkter med kundanpassade logistiklösningar. Koncernen kombinerar i Sverige och Finland egen tillverkning och utveckling med handels- och agenturverksamhet inom utvalda teknikorienterade industrisegment. Verkställande Direktör: Frederik von SterneckStyrelseordförande: Bengt EngströmNordic Flanges Group AB (publ.)Herkulesgatan 14SE-111 52 Stockholm556674-1749www.nordicflanges.com

Prenumerera

Dokument & länkar