Kallelse till extra bolagsstämma

Aktieägarna i Vinovo AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 25 juni 2009 kl. 10.00 på Summit Konferenscenter, Grev Turegatan 30 i Stockholm. Rätt att delta och anmälan Aktieägare som vill delta i bolagsstämman skall • dels vara införd i den av Euroclear Sweden (fd VPC) förda aktieboken torsdagen den 18 juni 2009, • dels anmäla sig hos bolaget för deltagande på bolagsstämman med brev på posten till adress Vinovo AB, Grev Turegatan 30, 6 tr, 114 38 Stockholm, med e-post till martin@vinovo.se eller per telefon till 08-661 08 73. Anmälan skall vara bolaget tillhanda senast kl. 12.00 tisdagen den 23 juni 2009. Vid anmälan bör uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och aktieinnehav samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare, ombud och biträde. Till anmälan bör därtill i förekommande fall bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis och fullmakt för ställföreträdare och ombud. Förvaltarregistrerade aktier Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden (fd VPC). Aktieägare som önskar sådan omregistrering bör underrätta sin förvaltare om detta i god tid före torsdagen den 18 juni 2009, då sådan omregistrering skall vara verkställd. Ombud Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person skall kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten får inte vara äldre än ett år. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per brev till bolaget på ovan angiven adress. Förslag till dagordning 1. Val av ordförande vid stämman 2. Upprättande och godkännande av röstlängd 3. Godkännande av dagordning 4. Val av en eller två justeringsmän 5. Prövning av om stämman har blivit behörigen sammankallad 6. Fastställande av antalet styrelseledamöter 7. Val av styrelseledamöter och av styrelsens ordförande 8. Förslag till beslut om ändring av villkor för utestående teckningsoptioner 9. Stämmans avslutande ____________ Förslag till beslut om ändring av villkor av utestående teckningsoptioner (punkt 8) Bakgrund Vid extra bolagsstämma i bolaget den 26 juni 2007 beslutades om emission av högst 750.000 teckningsoptioner till styrelse och ledande befattningshavare i bolaget (”Incitamentsprogrammet”). Varje teckningsoption ger rätt till teckning av en aktie i bolaget under perioden 1 juli 2007 – 1 juli 2010 till en teckningskurs om 50 kronor. Då aktuell kurs väsentligt understiger optionernas teckningskurs bedömer styrelsen för bolaget att Incitamentprogrammet ej kommer att möjliggöra teckning av aktier och att incitamentsmotivet därmed inte är uppfyllt, varför styrelsen föreslår att teckningskursen skall ändras till att vara relevant i jämförelse med aktuell kurs. Incitamentssystem för bolagets organisation är av strategisk betydelse för Vinovo. Förslag Styrelsen föreslår att teckningskursen för samtliga utestående teckningsoptioner i Incitamentsprogrammet ändras till att uppgå till 165 procent av den volymviktade genomsnittskursen under perioden 18 – 24 juni 2009 för Vinovos aktie på NASDAQ OMX First North enligt dess officiella kurslista. För det fall att färre än tre [3] antal avslut skett under mätperioden skall kursen fastställas till den volymviktade genomsnittskursen av de tre [3] senaste avsluten innan den 24 juni. Samtliga övriga villkor behålls enligt emissionsvillkoren. För förändringen av teckningsoptionsvillkoren skall innehavarna erlägga en marknadsmässig premie beräknad med stöd av den vedertagna värderingsmodellen Black&Scholes i vilken marknadsmässiga parametrar används vid fastställande av premien. För giltigt beslut enligt denna punkt fordras att förslaget biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman. Handlingar Fullständigt förslag till beslut enligt punkten 8 kommer att hållas tillgängligt hos bolaget senast från och med den 11 juni 2009 och fullständiga förslag till beslut enligt punkterna 6-7 från och med den 17 juni 2009, samt sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Från och med dessa tidpunkter kommer handlingarna också finnas tillgängliga på bolagets hemsida, www.vinovo.se. Stockholm i juni 2009 Vinovo AB (publ) Styrelsen

Om oss

Nordic Flanges är en ledande leverantör av industriflänsar i Norden. Vår affärsidé är att med marknadens bästa kundservice leverera flänslösningar i rostfritt, aluminium och stål. För att uppfylla våra kunders höga krav på effektivitet, flexibilitet och kvalitet är vårt erbjudande baserat på både egenproducerade och handlade produkter i en centraliserad och kundanpassad logistiklösning.

Prenumerera

Dokument & länkar