Stort intresse för Vinovo – Emission övertecknad

• Vinovo ABs (publ) (”Vinovo” eller ”Bolaget”) nyemission om 100 miljoner kronor (”Erbjudandet”) övertecknades.
• Erbjudandet, exklusive övertilldelning, omfattar totalt 2 222 222 aktier motsvarande cirka 15 procent av det totala kapitalet och rösterna i Vinovo.
• Teckningskursen har fastställts till 45 kronor per aktie. Vinovos marknadsvärde uppgår därmed till 682 miljoner kronor baserat på antal aktier efter Erbjudandet och övertilldelningsoptionen.
• Vinovos aktie kommer att noteras på First North under kortnamnet ”VINO” och första handelsdag beräknas vara den 22 oktober 2007.

<i>”Jag är glad över det positiva gensvar och förtroende vi fått från anställda i Vinovokoncernen, privata investerare och institutionella investerare i Sverige och i övriga Europa. Detta visar att det finns en tilltro till vår underliggande affärsidé och till våra fyra befintliga portföljbolag Nordic Flanges, Genetech, Örnalp och Unozon. Jag vill även ta tillfället i akt och hälsa alla nya aktieägare i Vinovo välkomna”</i>, säger Andor Gerendas, verkställande direktör i Vinovo.

Nyemissionen som omfattade 2 222 222 aktier övertecknades. Antalet aktieägare kommer efter emissionen att överstiga 600 stycken. Institutionella investerare kommer inledningsvis att inneha cirka 13 procent av aktierna i Vinovo och privatpersoner cirka 87 procent efter Erbjudandet och baserat på att övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo.

Bolaget har ställt ut en övertilldelningsoption till Evli Bank som kan utnyttjas inom 30 dagar från första handelsdag i Bolagets aktie. Övertilldelningsoptionen innebär att Evli Bank kan påkalla att Vinovo emitterar upp till 333 333 nya aktier till samma teckningskurs som Erbjudandet i syfte att täcka övertilldelningen.

Den slutliga teckningskursen i nyemissionen fastställdes till 45 kronor per aktie. Baserat på den fastställda teckningskursen uppgår marknadsvärdet för Vinovo efter Erbjudandet och utnyttjad övertilldelningsoption till 682 miljoner kronor baserat på 15 158 957 aktier. Erbjudandet inklusive övertilldelning omfattar totalt 2 555 555 aktier vilket motsvarar 17 procent av det sammanlagda utestående aktiekapitalet och rösterna i Vinovo. Erbjudandets sammanlagda värde inklusive övertilldelning uppgår till 115 miljoner kronor före avdrag för emissionskostnader.

Vinovos aktier kommer att noteras på First North med beräknad första handelsdag den 22 oktober 2007 under kortnamnet ”VINO” och en handelspost kommer uppgå till 100 aktier. ISIN koden för Bolagets aktie är SE-0001994658. Likviddagen beräknas vara den 17 oktober 2007.

Evli Bank Abp har agerat som finansiell rådgivare i samband med Erbjudandet och kommer också att vara Bolagets Certified Adviser på First North.

<b>Vinovo i korthet</b>
Vinovos affärsidé är att utifrån en stark kapitalbas investera i små och medelstora onoterade företag med god lönsamhet och starka kassaflöden, för att genom ett aktivt långsiktigt ägande tillsammans med ledningen i portföljbolagen bygga värden för Vinovos aktieägare.

Vinovos målsättning är att inom tre till fem år skapa en företagsgrupp med en total omsättning om två till tre miljarder kronor där varje enskild investering ska generera en genomsnittlig
årlig avkastning på investerat eget kapital överstigande 25 procent.

Vinovos investeringsfilosofi bygger på att investera i rörelsedrivande bolag med en dokumenterad lönsamhet och starka kassaflöden med ledande positioner inom sina respektive marknadssegment. Vinovo har ingen branschpreferens för sina investeringar utan utvärderar investeringar inom ett brett spektrum av branscher. Vinovos primära geografiska marknad för investeringar är Sverige och övriga Norden. Det finns emellertid inget som förhindrar investeringar utanför Norden, särskilt vad gäller tilläggsförvärv i syfte att stärka befintliga portföljbolag. Vinovo har inte någon uttalad exitstrategi för sina innehav utan ser långsiktigt på sina investeringar.

I koncernen finns i dagsläget fyra rörelsedrivande bolag som tillsammans omsätter cirka 600 miljoner kronor på årsbasis med god lönsamhet.


<b>För ytterligare information, vänligen kontakta:</b>
Andor Gerendas, verkställande direktör
Tel: +46(0)8 661 08 73
E-post: andor@vinovo.se

Martin Andersson, finans- och ekonomichef
Tel: +46(0)8 661 08 73
E-post: martin@vinovo.se


Ytterligare information om Vinovo finns på www.vinovo.se

<i>Detta pressmeddelande får ej distribueras till eller inom USA, Kanada, Australien eller Japan eller i några andra länder där distributionen eller erbjudandet strider mot regler i sådana länder eller kräver ytterligare åtgärder, utöver de som följer av svensk lag. Erbjudandet riktas inte till personer vilkas medverkan skulle kräva ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller i övrigt andra åtgärder än vad som krävs enligt svensk lag.</i>

Om oss

Nordic Flanges Group är den ledande leverantören av industriflänsar i Norden. Vår affärsidé är att med marknadens bästa kundservice leverera flänslösningar i rostfritt, aluminium och stål. För att uppfylla våra kunders höga krav på effektivitet, flexibilitet och kvalitet är vårt erbjudande baserat på både egenproducerade och handlade produkter med kundanpassade logistiklösningar. Koncernen kombinerar i Sverige och Finland egen tillverkning och utveckling med handels- och agenturverksamhet inom utvalda teknikorienterade industrisegment. Verkställande Direktör: Frederik von SterneckStyrelseordförande: Bengt EngströmNordic Flanges Group AB (publ.)Herkulesgatan 14SE-111 52 Stockholm556674-1749www.nordicflanges.com

Prenumerera

Dokument & länkar