Vinovo Bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2012

Fjärde kvartalet 2012

• Omsättningen uppgick till 99,6 (152,9) miljoner kronor.

• EBITDA uppgick till -10,8 (11,0) miljoner kronor motsvarande en marginal på -10,8 (7,2) procent.

• Poster av engångskaraktär relaterade till personalneddragningar och lager om cirka 6 miljoner kronor.

• Tidigare aviserat besparingsprogram utökat. Målsättning att sänka den fasta kostnadsmassan med cirka 35 miljoner kronor på årsbasis jämfört med kostnadsnivån andra kvartalet 2012.

• Nedskrivning av förvärvsrelaterade anläggningstillgångar om cirka 94 miljoner kronor.

• Fullt garanterad nyemission med företrädesrätt för aktieägarna om cirka 21 miljoner kronor före emissionskostnader.

• Räntebärande nettoskuld exklusive finansiellt klassade hyresavtal uppgick vid årets slut till 42 miljoner kronor vilket är 63 miljoner kronor lägre än vid motsvarande tidpunkt föregående år.

Helåret 2012

• Under året har styrelse och ledning för Vinovo arbetat om koncernens strategiska inriktning och beslutat att omstöpa koncernen till en renodlad industrigrupp.

• Omsättningen uppgick till 481,7 (546,1) miljoner kronor.

• EBITDA uppgick till 0,1 (44,5) miljoner kronor motsvarande en marginal på 0,0 (8,1) procent.

• Riktad nyemission under andra kvartalet om cirka 14 miljoner kronor.

• I juli valdes Göran Bronner till ny styrelseordförande i Vinovo.

• Under andra kvartalet såldes Nordic Flanges rörelsefastighet genom en sale-lease-back-transaktion. Försäljningspriset uppgick till 42,9 miljoner kronor.

Ytterligare information

David Malmström, Verkställande direktör  

Telefon: 0730-73 00 63                                        

E-mail: david.malmstrom@vinovo.se

Johanna Tesdorpf, Ekonomi- och finanschef

Telefon: 0706-91 81 27

E-mail: johanna.tesdorpf@vinovo.se

Vinovo i korthet

Vinovo är en industrigrupp som kombinerar egen tillverkning med handels- och agenturverksamhet inom flera områden. Vinovo har idag sex rörelsedrivande dotterföretag som delats in i två affärsområden, ViLink och ViFlow, med intressanta positioner inom sina respektive nischer. Målsättningen är att genom ett aktivt och långsiktigt förändrings- och utvecklingsarbete skapa värden för Vinovos aktieägare.

Bolagets aktie är noterad på marknadsplatsen Nasdaq OMX First north. Avanza Bank är bolagets certified advisor.

Om oss

Nordic Flanges Group är den ledande leverantören av industriflänsar i Norden. Vår affärsidé är att med marknadens bästa kundservice leverera flänslösningar i rostfritt, aluminium och stål. För att uppfylla våra kunders höga krav på effektivitet, flexibilitet och kvalitet är vårt erbjudande baserat på både egenproducerade och handlade produkter med kundanpassade logistiklösningar. Koncernen kombinerar i Sverige och Finland egen tillverkning och utveckling med handels- och agenturverksamhet inom utvalda teknikorienterade industrisegment. Verkställande Direktör: Frederik von SterneckStyrelseordförande: Bengt EngströmNordic Flanges Group AB (publ.)Herkulesgatan 14SE-111 52 Stockholm556674-1749www.nordicflanges.com

Prenumerera

Dokument & länkar