Delårsrapport januari - juni 2011

Andra kvartalet 1 april – 30 juni 2011

  • Periodens resultat uppgick till -1 229 tkr och resultat per aktie uppgick till -15,79 SEK.
  • ABG Sundal Collier har anlitats som finansiell rådgivare vid den kommande kapitalanskaffningen.
  • Arbetet med de tekniska utredningarna fortskred planenligt och lokaliseringsstudien färdigställdes i april, varvid platsen för det planerade anrikningsverket fastställdes.
  • De geologiska utredningarna och undersökningarna fortsatte och anrikningsförsök inleddes.
  • Länsstyrelsen har avgivit yttranden som tillstyrker beviljande av Nordic Iron Ores ansökningar om bearbetningskoncessioner för järnförekomsterna i Blötberget och Håksberg. Bolaget inväntar nu beslut från Bergsstaten.

Första halvåret 1 januari – 30 juni 2011

  • Periodens resultat uppgick till -1 915 tkr och resultat per aktie uppgick till -25,86 SEK.
  • Likvida medel per 30 juni uppgick till 14 899 tkr.
  • Investeringar i prospekteringstillgångar och utredningar relaterade till planerad framtida gruvdrift uppgick till 7 928 tkr.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

  • I enlighet med beslut fattat på årsstämman 15 juni genomfördes en uppdelning av aktiekapitalet genom en aktiesplit 100:1 med effekt per den 26 juli 2011. Antalet aktier uppgår därefter till 7 784 000.
  • Ulf Adelsohn har accepterat ett erbjudande att från och med juli ingå i Nordic Iron Ore AB:s rådgivande grupp (“Advisory Board”) och att vid den planerade extra stämman i september i år tillträda som Bolagets styrelseordförande.

Om oss

Nordic Iron Ore AB är ett gruvutvecklingsbolag med målsättning att starta malmproduktion i gruvorna i Blötberget och Håksberg, belägna i Ludvika kommun. Bolaget avser även att utöka bolagets mineraltillgångar främst genom prospektering i Väsmanfältet .

Prenumerera

Dokument & länkar