KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I NORDIC SERVICE PARTNERS HOLDING AB (PUBL)

Datum:   Måndagen den 11 maj 2015

Tid:        16.00

Plats:     Ranhammarsvägen 20 B, Bromma 

Anmälan till årsstämman

Aktieägare som önskar delta på årsstämman skall

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 5 maj 2015;

dels anmäla sin avsikt att delta på årsstämman senast fredagen den 8 maj 2015. Anmälan om deltagande på årsstämman skall ske skriftligen till Bolaget på adress Ranhammarsvägen 20 B, 168 67 Bromma, per fax 08‑30 22 60 eller via e-post: info@nspab.com.

Vid anmälan anges namn, personnummer/organisationsnummer, adress, telefonnummer och aktieinnehav. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att ha rätt att delta på årsstämman, tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn via sin förvaltare i god tid. Sådan omregistrering måste vara verkställd den 5 maj 2015.

Förslag till dagordning

1.                 Öppnande av stämman.
2.                 Val av ordförande.
3.                 Upprättande och godkännande av röstlängd.
4.                 Val av en eller två justeringsmän.
5.                 Godkännande av dagordning.
6.                 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7.                 Anförande av VD.
8.                 Framläggande och redogörelser enligt följande.
                    a) Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse, koncern­redovisning och koncernrevisionsberättelse.
                    b) Redogörelse av bolagets revisor.
9.                Beslut om
                   a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
                   b) dispositioner beträffande koncernens resultat enligt den fastställda balansräkningen,
                   c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören.
10.             Ordföranden i valberedningen redogör för valberedningens arbete.
11.             Val av styrelse (inklusive antalet ledamöter och val av styrelsens ordförande) och val av revisor.
12.             Beslut om fastställande av arvode åt var och en av styrelseledamöterna och åt revisorn.
13.             Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
14.             Beslut om valberedning och val av ledamöter.
15.             Beslut om riktad emission av teckningsoptioner och godkännande av överlåtelse av teckningsoptionerna.
16.             Beslut om emissionsbemyndigande till styrelsen.
17.             Övriga frågor.
18.             Stämmans avslutande.

Ordförande vid årsstämman (punkten 2)

Valberedningen föreslår att Jaan Kaber väljs till ordförande vid årsstämman. Valberedningen har bestått av Carl Fredrik Herslow (Long Term AB), ordförande, Jaan Kaber och Peter Bahrke.

Utdelning (punkten 9)

Styrelsen föreslår att Bolaget lämnar 25 öre per aktie i utdelning med avstämningsdag den 13 maj. Om årsstämman beslutar i enlighet med förslaget, beräknas utdelningen utbetalas genom Euroclear Sweden ABs försorg den 19 maj 2015.

Val av styrelse och revisor (punkten 11)

Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter skall vara sex och att ingen suppleant utses samt omval av Jaan Kaber, Anders Wehtje, Jens Engwall, Jeppe Droob, Eva Gidlöf samt nyval av Johan Abrinder. Valberedningen föreslår omval av Jaan Kaber som ordförande. Valberedningen föreslår även att Ernst & Young med ansvarig revisor Erik Åström ska väljas som revisor i bolaget fram till nästkommande årsstämma. Valberedningen har inför förslaget samrått med aktieägare representerande ungefär 70 procent av rösterna i Bolaget.

Fastställande av arvode åt styrelsen och revisor (punkten 12)

Valberedningen föreslår att arvode utgår till styrelsen med sammantaget 1.375.000 kronor, fördelat på 425 000 kronor till styrelsens ordförande och 190 000 kronor till övriga fem styrelseledamöter. Revisorn föreslås erhålla arvode enligt löpande räkning. Förslaget innebär inte någon förändring jämfört med föregående år. 

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkten 13)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som i huvudsak överensstämmer med beslut som fattades vid årsstämman 2014, innebärande i sammanfattning följande. Ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare skall vara marknadsmässiga och konkurrenskraftiga så att koncernen kan attrahera och behålla skickliga medarbetare. Ersättningen skall utgöras av grundlön och sedvanlig tjänstepension liksom sedvanliga icke-monetära förmåner som företagsbil. Rörlig ersättning skall kunna utgå, dock maximalt med vad som motsvarar 20 % av grundlönen. Avgångsvederlag skall kunna utgå. Styrelsen skall varje år överväga om ett incitamentsprogram skall föreslås bolagsstämman. Styrelsen skall ha rätt att frångå riktlinjerna om det i det enskilda fallet finns skäl till det.

Beslut om valberedning och val av ledamöter (punkten 14)

Valberedningen föreslår att Jaan Kaber, Carl-Fredrik Herslow och Peter Bahrke omväljs till ledamöter i valberedningen inför årsstämman 2016 och att uppdraget varar intill dess att ny valberedning utsetts. Till ordförande föreslås Carl‑Fredrik Herslow. Om ledamot avgår ur valberedningen innan dess arbete är slutfört skall kvarvarande ledamöter utse ny ledamot. Vid behov skall Bolaget kunna svara för skäliga kostnader för externa konsulter som av valberedningen bedöms nödvändiga för fullgörandet av uppdraget.

Beslut om teckningsoptioner och godkännande av överlåtelse (punkten 15)

Styrelsen (i vars beredning och beslut VD inte deltagit) föreslår att årsstämman med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt beslutar om en emission av 400 000 teckningsoptioner att tecknas av dotterbolaget Nordic Service Partners Retail AB, som därefter skall överlåta teckningsoptionerna till vissa ledande befattningshavare innefattande bl.a. VD, övrig företagsledning och restaurangchefer, dock ej till styrelsen. Överlåtelsen skall ske i så kallade ”units” bestående av två teckningsoptioner.

Överlåtelse av den ena teckningsoptionen skall ske till marknadspris, varvid marknadspriset skall beräknas med tillämpning av Black & Scholes värderingsmodell. Den andra teckningsoptionen skall överlåtas utan vederlag. Den vederlagsfria teckningsoptionen kommer därmed att bli förmånsbeskattad. Teckningsoptionerna skall tecknas senast den 26 maj 2015. Tilldelning förutsätter att förvärvaren har ingått avtal om hembudsskyldighet m.m. med Nordic Service Partners Retail AB.

Varje teckningsoption ger rätt att teckna 1 ny aktie av serie B varvid teckningskursen skall motsvara 125 procent av den för aktier av serie B i Bolaget på Nasdaq Stockholms officiella kurslista noterade genomsnittliga volymviktade betalkursen under perioden 18 maj - 22 maj 2015. Teckningsoptionerna kan utnyttjas under perioden 1 september ‑ 30 september 2017 och 1 september ‑ 30 september 2018 samt 1 juni ‑ 30 juni 2019. Om teckning av aktier skulle ske av samtliga teckningsoptioner skulle 400 000 nya aktier komma att emitteras. Aktierna skulle i så fall representera ca 3,37 procent av aktierna i Bolaget.

Beslut om emissionsbemyndigande till styrelsen (punkten 16)

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma och med eller utan företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier och konvertibla skuldebrev. Bemyndigandet skall dock vara begränsat så att det högsta antalet nya aktier (i förekommande fall efter konvertering till aktier av konvertibla skuldebreven) skall sammantaget kunna öka med högst 10 % av antalet utestående aktier av serie B i förhållande till antalet utgivna aktier vid årsstämmans beslut om bemyndigande. Betalning skall ske kontant och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor. Motivet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra riktade emissioner för genomförande av förvärv av hela eller delar av andra företag eller verksamheter samt för att kunna stärka Bolagets ekonomiska ställning vid behov. Emission av aktierna eller konvertibla skuldebreven skall ske på marknadsmässiga villkor.

Upplysningar vid stämman

Styrelsen och verkställande direktören skall, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och dels Bolagets förhållande till annat koncernbolag.

Övrigt

I Bolaget finns 11 861 416 aktier, motsvarande 11 864 791röster, varav 375 av serie A och 11 861 041 av serie B. Aktie av serie A medför rätt till 10 röster per aktie. Aktie av serie B medför rätt till 1 röst per aktie.

Stämmans beslut under punkt 15 skall för att äga giltighet biträdas av aktieägare med minst 9/10 av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman. Stämmans beslut under punkt 16 skall för att äga giltighet biträdas av aktieägare med minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Årsredovisning och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2014, revisorns yttrande om tillämpningen av Bolagets riktlinjer för ersättning samt styrelsens och valberedningens fullständiga förslag till beslut under punkterna 14 och 15 samt övriga enligt aktiebolagslagen erforderliga handlingar kommer att hållas tillgängliga på www.nordicservicepartners.se och på Bolagets kontor (adress ovan) senast från och med den 20 april 2015 och översänds på begäran till de aktieägare som uppger sin postadress. Därutöver finns valberedningens motiverade yttrande och fullmaktsformulär tillgängliga på Bolagets hemsida.

Bromma april 2015

Styrelsen för Nordic Service Partners Holding AB (publ)

Nordic Service Partners Holding AB (publ) (NSP) grundades 2004 och är idag ett av Sveriges största restaurangföretag med inriktning på snabbservicerestauranger. NSP:s verksamhet omsätter cirka 800 miljoner kronor och omfattar ett 60-tal Burger King-restauranger i Sverige och Danmark. NSP är Burger Kings största franchisetagare i Norden samt franchisetagare till KFC (Kentucky Fried Chicken) och TGI Fridays. NSP:s aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholm. För mer information se www.nordicservicepartners.se

Om oss

Nordic Service Partners Holding AB (publ) (NSP) grundades 2004 och är idag ett av Sveriges största restaurangföretag med inriktning på snabbservicerestauranger. NSP:s verksamhet omsätter cirka 900 miljoner kronor och omfattar ett 60-tal Burger King-restauranger i Sverige och Danmark och en TGI Fridays restaurang i Danmark. NSP är Burger Kings största franchisetagare i Norden. Sedan februari 2014 är NSP franchisetagare till KFC (Kentucky Fried Chicken) i Sverige och TGI Fridays i Danmark. NSP:s aktie är noterad på NASDAQ Stockholm. För mer information se www.nordicservicepartners.se