NSP: Danske Koncept Restauranter Holding ApS har lämnat ett offentligt uppköpserbjudande

NSP:s styrelse informerar om att Danske Koncept Restauranter Holding ApS lämnat ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna och konvertibelinnehavarna i Nordic Service Partners Holding AB (publ): 18 Kronor per aktie

Danske Koncept Restauranter Holding ApS (DKR) har enligt reglerna om offentliga uppköpserbjudanden lämnat ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna och konvertibelinnehavarna i Nordic Service Partners Holding AB (NSP) om förvärv av samtliga A- och B-aktier samt konvertibler i Bolaget. För varje aktie, oavsett aktieslag, i NSP Holding erbjuds 18 kronor kontant. För varje konvertibel i NSP Holding erbjuds ett kontant vederlag motsvarande 100 procent av nominellt belopp tillsammans med upplupen ränta på konvertibeln fram till och med dagen för upprättande av avräkningsnota för redovisning av likvid i Erbjudandet.

NSP:s styrelse, exklusive styrelseledamoten Jeppe Droob som är jävig i sin egenskap av ensam ägare till DKR Holding, ska analysera och värdera erbjudandet och återkommer inom kort med ytterligare information.

Läs mer om det offentliga uppköpserbjudandet på http://www.nordicservicepartners.se/

Informationen är sådan som NSP ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 15 april 2015.

För ytterligare information kontakta:
Jaan Kaber, styrelsens ordförande, tfn 0708-787 842

Om oss

Nordic Service Partners Holding AB (publ) (NSP) grundades 2004 och är idag ett av Sveriges största restaurangföretag med inriktning på snabbservicerestauranger. NSP:s verksamhet omsätter cirka 900 miljoner kronor och omfattar ett 60-tal Burger King-restauranger i Sverige och Danmark och en TGI Fridays restaurang i Danmark. NSP är Burger Kings största franchisetagare i Norden. Sedan februari 2014 är NSP franchisetagare till KFC (Kentucky Fried Chicken) i Sverige och TGI Fridays i Danmark. NSP:s aktie är noterad på NASDAQ Stockholm. För mer information se www.nordicservicepartners.se