VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL STYRELSE I NSP

Valberedningen i Nordic Service Partners Holding AB (NSP) har inför årsstämman 2013 samrått med styrelse och VD samt bolagets röstmässigt största ägare representerande över 60 procent av rösterna. Nedan följer valberedningens förslag.

VALBEREDNINGENS MOTIVERADE FÖRSLAG TILL STYRELSE

Valberedningen i Nordic Service Partners Holding AB, som inrättats i enlighet med årsstämmans beslut den 10 maj 2012, består av Carl-Fredrik Herslow, som representerar Long Term AB, Jaan Kaber, som representerar Förvaltnings AB Bohus Enskilda och tillika är ordförande i styrelsen för bolaget, samt Torbjörn Hultsberg, som är ordförande i valberedningen.

Valberedningens förslag:

 • Styrelsen skall bestå av fem ledamöter. Suppleanter skall inte utses.
 • Omval skall ske av Jaan Kaber, Anders Wehtje, Jens Engwall, Lena Patriksson Keller och Jeppe Droob. Jaan Kaber skall vara ordförande.

Valberedningens motivering:

 • Valberedningen har bedrivit sitt arbete utifrån principen att styrelsen skall ha den storlek och sammansättning som säkerställer att styrelsen kan förvalta bolagets angelägenheter med integritet och effektivitet.
 • I sitt arbete har valberedningen strävat efter att styrelsen skall präglas av mångsidighet och bredd avseende ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund.
 • Därvid har valberedningen lagt särskild vikt vid att bolaget befinner sig i slutet av en konsolideringsfas och i början av ett mer expansivt skede. Styrelsen bör därför ha en sammansättning som kombinerar erfarenhet med nytänkande.
 • Valberedningen bedömer att Jaan Kaber är beroende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt att Anders Wehtje och Jeppe Droob är beroende i förhållande till två av bolagets större aktieägare. Valberedningen bedömer att övriga ledamöter är oberoende i förhållande till såväl bolaget som bolagets större aktieägare. Jaan Kaber äger tillsammans med bolagets VD, Morgan Jallinder, en majoritet av aktierna i Förvaltnings AB Bohus Enskilda. Jaan Kaber och Morgan Jallinder utgör också styrelse i Förvaltnings AB Bohus Enskilda. Jaan Kaber äger direkt eller indirekt strax under 14 procent av aktierna i bolaget. Bohus Enskilda är hyresvärd i fem hyresavtal med bolaget. Jeppe Droob äger indirekt genom bolag strax under 20 procent av aktierna i bolaget. Anders Wehtje är delägare i Long Term AB, som äger drygt tio procent av aktierna i bolaget. Härtill skall redovisas följande. Hemfosa Fastigheter AB, i vilket Jens Engwall är VD, har i april 2010 träffat ett ramavtal med bolaget. Ramavtalet anger vilka villkor som skall gälla för den händelse att Hemfosa Fastigheter AB skulle låta uppföra, äga och hyra ut restaurangbyggnader till bolaget. Valberedningen är av uppfattningen att ramavtalet inte utgör en omständighet som skulle göra bolaget och Hemfosa Fastigheter AB beroende av varandra.
 • Jaan Kaber invaldes i styrelsen 2009, Anders Wehtje 2005, Jens Engwall och Lena Patriksson Keller 2011 och Jeppe Droob 2012.
 • Valberedningen bedömer att den föreslagna styrelsen är ändamålsenlig med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt.
 • Valberedningen föreslår att arvode utgår till styrelsen med sammanlagt 1.100.000 kronor fördelat på 400.000 kronor till ordföranden och 175.000 kronor till övriga fyra ledamöter. Förslaget innebär inte någon förändring.

Valberedningen förslag till revisor och ersättning:

 • Valberedningen föreslår omval av Ernst & Young som revisorer för bolaget med Erik Åström som ansvarig revisor. Arvode skall utgå enligt godkänd räkning.

Valberedningens motivering:

 • Revisorn utsågs 2012. Valberedningen anser att skäl saknas till byte på revisorsposten.

Valberedningen inför 2014:

 • Valberedningen föreslår att Jaan Kaber (Förvaltnings AB Bohus Enskilda), Carl-Fredrik Herslow (Long Term AB) och Peter Bahrke (nyval) utses till ledamöter i valberedningen inför årsstämman 2014, och att uppdraget varar intill dess att ny valberedning utsetts. Carl-Fredrik Herslow föreslås till ordförande för valberedningen. Om ledamot avgår ur valberedningen innan dess arbete är slutfört skall kvarvarande ledamöter utse ny ledamot. Peter Bahrke äger drygt 400.000 aktier i bolaget. Peter Bahrke har tidigare varit ordförande i bolagets styrelse.

Övrigt:

 • Inför årsstämman har valberedningen samrått med styrelse och VD. Därvid har valberedningen tagit del av nuvarande ledamöters insatser och närvaro vid sammanträden. Valberedningen har även samrått med bolagets röstmässigt största ägare representerande över 60 procent av rösterna.

_____________________

För ytterligare information kontakta:

Torbjörn Hultsberg, valberedningens ordförande, tfn 08 –505 646 00

Jaan Kaber, styrelsens ordförande, tfn 070 – 878 78 42

_

Nordic Service Partners Holding AB (publ) (NSP) grundades 2004 och är idag ett av Sveriges största restaurangföretag med inriktning på snabbservicerestauranger. NSP:s verksamhet omsätter cirka 730 miljoner kronor och omfattar 57 Burger King-restauranger i Sverige och Danmark. Bolaget äger också varumärket och rättigheterna till varumärket Taco Bar som omfattar ett 20-tal franchiserestauranger i Sverige. NSP är Burger Kings största franchisetagare i Norden. NSP:s aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholm. För mer information se www.nordicservicepartners.se

Om oss

Nordic Service Partners Holding AB (publ) (NSP) grundades 2004 och är idag ett av Sveriges största restaurangföretag med inriktning på snabbservicerestauranger. NSP:s verksamhet omsätter cirka 900 miljoner kronor och omfattar ett 60-tal Burger King-restauranger i Sverige och Danmark och en TGI Fridays restaurang i Danmark. NSP är Burger Kings största franchisetagare i Norden. Sedan februari 2014 är NSP franchisetagare till KFC (Kentucky Fried Chicken) i Sverige och TGI Fridays i Danmark. NSP:s aktie är noterad på NASDAQ Stockholm. För mer information se www.nordicservicepartners.se

Prenumerera

Dokument & länkar