NSP: Kallelse till extra bolagsstämma

Nordic Service Partners Holding AB (publ) styrelse har idag utfärdat kallelse till extra bolagsstämma, vilken kommer äga rum tisdagen den 30 oktober 2007 kl 16.00 på Nordic Service Partners Holding AB, Gävlegatan 22. Kallelsen, som införs idag i SvD och Post- och Inrikes Tidningar, bifogas.

Stockholm den 2 oktober 2007


Nordic Service Partners Holding AB (publ)

STYRELSEN


Kallelse till extra bolagsstämma
Aktieägarna i Nordic Service Partners Holding AB (publ)
org.nr 556534 1970 kallas härmed till extra bolagsstämma

Datum: Tisdagen den 30 oktober 2007
Tid: 16.00
Plats: Gävlegatan 22 A, Stockholm.

Anmälan m.m.
Aktieägare som önskar delta skall
dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken onsdagen den 24 oktober 2007;
dels anmäla sin avsikt att delta senast fredagen den 26 oktober 2007 klockan 16.00. Anmälan om deltagande skall ske skriftligen till Bolaget på adress Gävlegatan 22 A, 113 30 Stockholm, per fax 08-30 22 60 eller via e-post: info@nspab.com.
Vid anmälan skall namn, personnummer/organisationsnummer, adress, telefonnummer och aktieinnehav uppges. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt att delta, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före den 24 oktober 2007.

Förslag till ärenden
1. Öppnande av stämman.
2. Val av ordförande.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Godkännande av dagordning.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Beslut om ändring av bolagsordning.
8. Beslut om sammanläggning av aktier.
9. Beslut om bemyndigande till styrelsen att besluta om nyemission.
10. Val av ny styrelseledamot
11. Stämmans avslutande.

Ändring av bolagsordning och sammanläggning (punkten 7 och 8)
Styrelsen förslår att bolagsordningen ändras på så vis att antalet aktier skall vara lägst 3 500 000 och högst 14 000 000 (punkt 7). Ändringen av bolagsordningen utgör ett led i genomförandet av en sammanläggning av aktierna (punkt 8). Sammanläggningen innebär att både antalet A-aktier och antalet B-aktier divideras med 40 (med avrundning uppåt till närmaste heltal). Styrelsen föreslår att VD bemyndigas att fatta beslut om den dag då sammanläggningen skall verkställas.
Bemyndigande till styrelsen att besluta om nyemission (punkten 9)
Styrelsen föreslår att bolagsstämman, med ändring av årsstämmans emissionsbemyndigande, som lämnades den 25 april 2007, nu bemyndigar styrelsen att längst intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om emission av sammantaget högst 350 000 nya B aktier (antalet aktier avser aktier efter registrering av sammanläggningen 40:1). De nya B aktierna skall kunna emitteras med möjlighet för styrelsen att göra avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt. Emissionerna skall kunna förenas med villkor att nya aktier skall betalas med apportegendom, genom kvittning eller i övrigt med villkor enligt 13 kap. 5 § 1 st 6. aktiebolagslagen.

Val av ny styrelseledamot (punkten 10)
Aktieägare representerande mer än hälften av rösterna har underrättat Bolaget att de avser att framlägga förslag om val av ny styrelseledamot. Förslag på ny styrelseledamot kommer att presenteras i särskild presskommuniké.

Stockholm oktober 2007
Styrelsen

Prenumerera

Dokument & länkar