NSP: NSP kommuniké från extra bolagsstämma

Nordic Service Partners Holding AB (publ) höll tisdagen den 30 oktober 2007 extra bolagsstämma i Stockholm.

På stämman valdes Niklas Midby till ny styrelseledamot i bolaget. Niklas Midby, född 1959, är styrelseledamot i bl.a. TimeOut i Sigtuna AB, WT Holding AB, Wiborg Kapitalförvaltning AB, Consiglio Capital AB och Consiglio Management AB samt i Charity Rating Ideell Förening.

Stämman beslutade också om en sammanläggning av aktier på så sätt att både antalet A-aktier och antalet B-aktier divideras med 40 (med avrundning uppåt till närmaste heltal innebärande att ingen enskild aktieägare kommer att få överskjutande aktier) samt att bemyndiga VD att fatta beslut om den dag då sammanläggningen skall verkställas. Som ett led i sammanläggningen beslutades även att anta en ny bolagsordning innebärande att aktiekapitalet skall vara lägst 25.200.000 kronor och högst 100.800.000 kronor samt antalet aktier lägst 3.500.000 och högst 14.000.000. Närmare information om datum för verkställighet av beslutet om sammanläggning kommer att lämnas i ett separat pressmeddelande.

Vidare beslutade stämman att med ändring av årsstämmans emissionsbemyndigande, som lämnades den 25 april 2007, bemyndiga styrelsen att längst intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om emission av sammantaget högst 350.000 nya B aktier (antalet aktier avser aktier efter registrering av sammanläggningen 40:1). De nya B aktierna skall kunna emitteras med möjlighet för styrelsen att göra avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt. Emissionerna skall kunna förenas med villkor att nya aktier skall betalas med apportegendom, genom kvittning eller i övrigt med villkor.

Prenumerera

Dokument & länkar