Utskiftningen av nya obligationer i Bergteamet AB till innehavare av obligationer i Bergteamet Holding AB

Som tidigare meddelats övertog Nordic Trustee, i egenskap av trustee för innehavarna av obligationslånet utgivet av Bergteamet Holding AB (publ) (”Bergteamet Holding”) och för innehavarnas räkning, det rörelsedrivande dotterbolaget Bergteamet AB (”Bergteamet”). Bergteamet Holding har sedermera försatts i konkurs.

Som en del i den genomförda lösning som har utarbetats för att tillvarata obligationsinnehavarnas intressen överläts därefter Bergteamet till Högkammen AB genom en pantrealisation, samt beslutades att ersättningen till obligationsinnehavarna ska utgöras av en ny räntefri obligation utställd av Bergteamet, med ett totalt nominellt belopp om 200 miljoner kronor och en löptid om 5 år.

Processen med att få det nya obligationslånet i Bergteamet på plats är nu avslutad. Den nya obligationen har ISIN SE0006886883. De fullständiga villkoren för obligationslånet finns att ta del av på Bergteamets hemsida (bergteamet.se), samt på Stamdata (stamdata.com) hos Nordic Trustee. Den nya obligationen kommer att noteras vid Nasdaq First North Bond Market.

Avstämningsdag för när innehav av obligationen utställd av Bergteamet Holding, med ISIN SE0005364411, berättigar till erhållande av den nya obligationen är den 20 april 2015.

De nya obligationerna kommer att emitteras den 22 april 2015 och förväntas finnas på innehavarnas VP-konton alternativt värdepappersdepåer omkring det datumet. Utallkoreringen av den nya obligationen kommer att ske genom Euroclear Swedens försorg.

Som tidigare meddelats kommer allokering av den nya obligationen ske i förhållande till storleken på innehavet i obligationen utställd av Bergteamet Holding, vilket innebär att en (1) obligation i Bergteamet Holding om nominellt 1 miljon kronor berättigar till fyra (4) obligationer i Bergteamet om nominellt 100 000 kronor.

Genom erhållandet av den nya obligationen kommer det utestående beloppet på obligationen utställd av Bergteamet Holding att skrivas ner med cirka 100 miljoner kronor. Konkursförfarandet i Bergteamet Holding är fortfarande pågående, men att ytterligare återbetalning i konkursen, utöver erhållandet av den nya obligationen i Bergteamet, ska kunna påräknas bedöms som osannolikt.

Berörda obligationsinnehavare får gärna kontakta Nordic Trustee på mail@nordictrustee.se för frågor om allokeringen.


För ytterligare information:

Erik Saers, verkställande direktör Nordic Trustee          tel +46 705 502 781

Nordic Trustee, med verksamhet i Stockholm, Oslo, Helsingfors och Köpenhamn, är den ledande aktören i Norden för trustee-tjänster. Nordic Trustee är verksam inom värdepappersmarknaden, med inriktning att tillvarata investerares rättigheter i certifikat- och obligationslån, företrädesvis den delen av marknaden som vänder sig till företag. Genom Stamdata erbjuder bolaget även en informationstjänst kring existerande företagsobligationer. Det svenska bolaget, vars fullständiga namn är Nordic Trustee & Agency AB, är ägt av Nordic Trustee Holding ASA.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar