Nordifagruppen AB januari - september 1999

NORDIFAGRUPPEN AB Januari - September 1999 Nettoomsättningen uppgick till 272,4 Mkr (276,6). Omsättningen för kärn- verksamheten Filter och Industritextilier (exklusive NordiTube) uppgick till 247,2 Mkr (245,0). Resultatet före skatt uppgick till -2,0 Mkr (15,1). I resultatet föregående år ingick jämförelsestörande poster och kursvinster med 12,7 Mkr. Resultat före skatt för kärnverksamheten (exklusive rörelsefrämmande poster och NordiTube) uppgick till -3,1 Mkr (2,7). Tillverkningen av konfektionerade produkter för den nordiska marknaden koncentreras till Sverige. Den tidigare ekonomichefen i bolaget, Lars Axelsson utsågs den 9 september till ny VD och koncernchef. NORDIFAGRUPPEN AB (publ) NORDIFAGRUPPEN AB (publ) Sid 2 av 5 Rapport januari-september 1999 1999-11-04 Organisationsförändringar Den tidigare ekonomichefen i Nordifagruppen, Lars Axelsson, utsågs den 9 sep- tember 1999 till ny VD och koncernchef. Lars Axelsson har lång erfarenhet i ledande befattningar inom såväl tjänsteproducerande som tillverkande företag. Verksamheten Nordifagruppen har under de senaste åren varit djupt engagerade i olika inter- na projekt i syfte att samordna produktionsresurserna inom koncernen. Samtliga produktionsenheter inom koncernen har varit involverade. Efter förvärvet av TTL Lörrach 1997 samordnades de två franska konfektionsenheterna till en en- het. Under 1999 har förändringsarbetet i allt väsentligt koncentrerats till samordning av produktionen i Mellaneuropa. Del av produktionsutrustningen för filttillverkning i Lörrach har under hösten flyttats till Liège. Bedömningen är att från halvårsskiftet 2000 skall huvuddelen av filt- produktionen för den mellaneuropeiska marknaden ske i Liège. Förändringsarbe- tet är nödvändigt för att anpassa kostnadsstrukturen till en acceptabel nivå inom ett industrisegment som präglas av låga förädlingsvärden och stor konkur- rens. Större fabrikssamordningar, som flyttningen av filtproduktionen från Lörrach till Liège, har tagit mer tid och managementresurser i anspråk än vad som ursprungligen beräknats. Förutsättningen för att utveckla Nordifa till en lönsam koncern är en konkur- renskraftig produktionsapparat för filttillverkning. Genom samordningarna av produktionen skall detta åstadkommas. Förändringsarbetet har engagerat en stor del av personalen. Från år 2000 och framåt kommer marknadsfrågorna att sättas i centrum. Positio- nerna kommer att flyttas närmare kunden. Detta skall ske genom en intensifie- rad produktutveckling, utveckling av nuvarande marknader, identifiering av ni- scher där Nordifagruppen i dag har liten närvaro, geografisk expansion samt genom etablering av konfektionsenheter. Volym- och resultateffekter förväntas först år 2001. Konfektionsenhet i Norge stängs Beslut har fattats att stänga tillverkningsenheten i Brumunddal, Norge per den sista januari 2000. Verksamheten kommer att samordnas med konfektionen i Halm- stad. Resultat Koncernresultatet före skatt uppgick till -2,0 kr (15,1). I resultatet föregå- ende år ingick jämförelsestörande poster med 10,7 Mkr samt en kursvinst på ca 2 Mkr. Resultatet före skatt för Filter och Specialprodukter, exklusive NordiTube och rörelsefrämmande poster, uppgick till -3,1 Mkr (2,7). Omsättning och orderingång Omsättningen uppgick till 272, 4 Mkr (276,6). Omsättningen exklusive NordiTube uppgick till 247,2 Mkr (245,0). Orderingången uppgick till 272,4 Mkr (282,9). Orderingång exklusive NordiTube blev 246,5 Mkr (247,2). PRODUKTOMRÅDEN Torrfilter Produktområde Torrfilter är verksamt inom industriell filtrering av stoft, rökgaser och ventilationsluft. Våra huvudmarknader är Norden, Belgien, Tyskland och Frankrike. Omsättningen uppgick till 141,5 Mkr (141,3). Våtfilter Våtfilter omfattar rening av vatten och andra vätskor i industriella proces- ser. Produkterna tillverkas vid anläggningen i Belgien. Våra huvudmarknader är Belgien, Tyskland och Frankrike. Omsättningen uppgick till 42,1 Mkr (44,5). Specialprodukter Inom produktområdet tillverkas fiberbaserade specialprodukter till industrin. Produktområdet har en stark marknadsposition i Norden. Inriktningen är att stärka positionerna i övriga Europa via främst dotterbolaget TTL Lörrach, Tyskland. Omsättningen uppgick till 63,6 Mkr (59,2). NordiTube Omsättningen för NordiTube uppgick till 25,3 Mkr (31,6). NordiTube har haft en svag utveckling under1999. Bolaget befinner sig i början av kommersialise- ringsfasen med ett antal intressanta produkter i portföljen. För att säker- ställa utvecklingen fattades beslut vid extra bolagsstämma i NordiTube den 23 september om att genomföra en nyemission med företrädesrätt för nuvarande ak- tieägare. Nyemissionen garanterades av huvudägaren Nordifagruppen och uppgick till 15,2 Mkr. Investeringar Nettoinvesteringarna uppgick för perioden till 21,2 Mkr (56,2). Huvuddelen av investeringarna avser produktionsutrustning. Personal Antalet anställda 1999 09 30 uppgick till 304 (321), varav utomlands 223 ( 239). Finansiell ställning Koncernens likvida medel uppgick till 8,6 Mkr jämfört med 10,8 vid årskiftet. Likvida medel inklusive outnyttjade krediter uppgick till 133,1 Mkr (102,8). Soliditeten för koncernen uppgick till 25,7 procent (30,1) och den justerade soliditeten, som innefattar övervärden i NordiTube-aktier med avdrag för la- tent skatt, uppgick till 27,8 procent (32,5). Moderbolaget Nettoomsättningen uppgick till 4,6 Mkr (7,2). Resultatet före skatt blev -2,5 Mkr (8,7). I resultatet föregående år ingick jämförelsestörande poster med 13,1 Mkr. Likvida medel inklusive outnyttjade limiter uppgick till 126,6 Mkr (53,7). Soliditeten var 64,8 procent (71,0). Utsikter Bedömningen är att koncernen kommer att uppnå ett nollresultat för helåret 1999. Rapporter Nästa rapporttillfälle är den 15 februari 2000, då årsresultatet för 1999 offentliggörs. Halmstad den 4 november 1999 NORDIFAGRUPPEN AB (publ) Styrelse Eventuella frågor besvaras av VD Lars Axelsson, tel. 035-17 48 00 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/11/04/19991104BIT00940/bit0001.doc Hela rapporten http://www.bit.se/bitonline/1999/11/04/19991104BIT00940/bit0002.pdf Hela rapporten

Prenumerera

Dokument & länkar