Presskommuniké

Presskommuniké Vid Nordifagruppens extra bolagsstämma den 3 oktober 2001 fattades beslut om : Ändring av bolagsordningen : · Aktiekapitalet skall utgöra lägst 1.000.000 kr och högst 4.000.000 kr · Aktiens nominella värde skall lyda på 2 öre per aktie Härgenom nedsattes aktiekapitalet till 130.000 kr Beslut om kvittningsemission : · Bolagets aktiekapital ökades med 1.200.000 kr till 1.330.000 kr, genom utgivande av 60.000.000 nya aktier serie B, envar å nominellt 2 öre · De nya aktierna emitteras till den totala emissionskursen 49.898.000 kr · De nya aktierna berättigar till vinstutdelning fr. o m räkenskapsåret 2001 · Rätten att teckna de nya aktierna tillkommer - med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt Tibia Konsult AB 45.000.000 aktier Marknadspotential AB 15.000.000 aktier Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission: · Styrelsen bemyndigades att intill den 31 december 2001 vid ett eller flera tillfällen att fatta beslut om utgivande av upp till sammanlagt 50.000.000 aktier serie B ( á nom 2 öre). Styrelsen äger rätt att besluta om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt liksom om bestämmelse enligt 4 kap 6 § aktiebolagslagen. Emissionskursen för de nya aktierna skall uppgå till minst 20 öre per aktie. · Halmstad den 3 oktober 2001 Nordifagruppen AB (publ) Styrelsen *Nordifagruppen AB skall ej förväxlas med Nordifa AB ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/03/20011003BIT00630/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/03/20011003BIT00630/bit0001.pdf

Dokument & länkar