Kvartalsrapport NordiTube Technologies AB

Kvartalsrapport Sid 1 av 4 NordiTube Technologies AB Januari - september 1999 *Nyemissionen på 15 Mkr är genomförd, soliditeten ökar härigenom till 65% ® *Ny produkt: den självbärande StrongLinern, NordiPipe , har lanserats *Kostnadseffektivare produktion *Kraftsamling på marknadsföring NordiTube befinner sig i början av kommersialiseringsfasen. Parallellt med vidareutveckling av produktprogrammet byggs nätet av licenstagare (återförsäljare) ut. NordiTubes strategi är att erbjuda sina kunder ett totalkoncept som innebär leverans av ledningar, teknisk support avseende rengöring av befintliga rör, teknisk support vid implementering av nya ledningar. Volym- och resultatutvecklingen har hittills varit ojämn och den förväntas bli ojämn under de närmaste 18 månaderna. Tillfälligt förändrade marknadsvillkor, som den ekonomiska krisen i Ryssland och Asien, har bidragit till den hittillsvarande svaga volym- och resultatutvecklingen. Rörelseresultatet för det tredje kvartalet blev ett överskott på 200 tkr. NordiTube har nu stark ekonomisk ställning med en soliditet på 65% efter genomförd nyemission. Nyemissionen ger förutsättningar för intensifierade marknadssatsningar och fortsatt produktutveckling. Ny produkt StrongLiner Den nya produkten StrongLiner, som marknadsförs under namnet NordiPipe, har erhållit ett bra mottagande på marknaden. StrongLiners egenskaper som en så kallad självbärande "stand alone liner" innebär att produkten StrongLiner i sig själv motstår grundvattentrycket. Detta är en av NordiTube unik produktutveckling. Produkter med motsvarande egenskaper och med StrongLiners flexibilitet har hittills inte funnits på marknaden. Förbättrad produktion Ett omfattande förbättringsprogram betr logistik och produktivitet i NordiTube har initierats och kommer att vara genomfört inom 6 månader. Nyemission, 15 Mkr Vid extra bolagsstämma den 23 september 1999 fattades beslut om att genomföra en nyemission med företrädesrätt för NordiTubes aktieägare. Emissionen garanterades av NordiTubes huvudägare Nordifagruppen AB. Teckningstid var 5 oktober-19 oktober. Som framgår av prospektet skall emissionsbeloppet användas till intensifierade marknadssatsningar och fortsatta produktutvecklingar. NordiTube erhöll emissionslikviden på 15 Mkr den 27 oktober 1999. NordiTube Technologies AB (publ) Sid 2 av 4 Kvartalsrapport januari-september 1999 4 november 1999 Resultat Rörelseresultatet uppgick till -5,4 Mkr (-2,2) och resultatet före skatt till -5,7 Mkr (-0,4). I finansnettot ingick 1998 en kursvinst på 2,0 Mkr. Den negativa resultatutvecklingen bromsades upp under det tredje kvartalet, som gav en rörelsevinst på 0,2 Mkr. Omsättning Omsättningen uppgick till 25,3 Mkr (31,6). I omsättningen föregående år ingick en leverans på 7 Mkr för renovering av gasledningar i Moskva. Orderingång/orderstock Orderingången för perioden uppgick till 25,9 Mkr (35,7) och orderstocken till 2,7 Mkr (4,8). I orderingången föregående år ingick order på 7 Mkr avseende gasledningar i Moskva. Investeringar Nettoinvesteringarna uppgick för perioden till 3,8 Mkr (4,5) och avser till lika delar investeringar i utvecklingsprojekt och produktionsutrustning. Personal Genomsnittligt antal anställda uppgick till 22 (20). Samtliga är anställda vid NordiTubes anläggning i Belgien. Finansiell ställning Likvida medel uppgick till 2,4 Mkr (6,9). Tillgänglig likviditet inklusive ej utnyttjade krediter uppgick till 10,0 Mkr (16,3). Soliditeten uppgick till 55% jämfört med 66% vid årsskiftet. Soliditeten efter nyemissionen uppgår till 65% och tillgängliga likvida medel, inklusive ej utnyttjade krediter, uppgår till 24 Mkr. Utsikter Styrelsen kvarstår vid tidigare lämnad prognos att förlustnivån bromsas upp det andra halvåret 1999. Genom den nu genomförda nyemissionen har NordiTube tillförts finansiella resurser att användas i marknadsutveckling och produktprogram i syfte att uppnå ökande volymer och därmed göra NordiTube till ett lönsamt bolag. NordiTube förväntas nå lönsamhet tidigast år 2001 med goda utsikter till resultat- förbättringar därefter. Rapporter Nästa rapporttillfälle är den 15 februari 2000, då årsresultatet för 1999 publiceras. Halmstad den 4 november 1999 NordiTube Technologies AB (publ) Styrelsen Frågor besvaras av Styrelseordförande Claes Levin, mobiltel. 070-53 66 220 eller VD Ole Poulsen, mobiltel. +32 4 777 94 964 NordiTube Technologies AB (publ) Sid 3 av 4 Kvartalsrapport januari-september 1999 4 november 1999 NordiTube Technologies AB (publ) Sid 4 av 4 Kvartalsrapport januari-september 1999 4 november 1999 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/11/04/19991104BIT00780/bit0001.doc Hel rapport m. tabeller http://www.bit.se/bitonline/1999/11/04/19991104BIT00780/bit0002.pdf Hel rapport m. tabeller

Prenumerera

Dokument & länkar