DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2013

Perioden januari - mars 2013

  • Omsättningen för perioden uppgick till 45,0 (47,3) MSEK

  • Rörelseresultatet (EBITA) för perioden uppgick till 4,8 (2,5) MSEK vilket motsvarar en rörelsemarginal om 11 (5) procent

  • Periodens resultat efter skatt uppgick till 3,0 (1,1) MSEK

  • Periodens resultat per aktie uppgick till 0,32 (0,12) SEK före utspädning

  • Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 1,9 (4,3) MSEK. Likvida medel uppgår till 4,8 (22,9) MSEK

FÖR MER INFORMATION KONTAKTA:

Henrik Andreasson, VD Nordkom AB

Tel 08-729 94 00, henrik.andreasson@nordkom.se

/     Nordkom AB     /     Ringvägen 100 C, 118 60 Stockholm, Sweden     /

+46(0)8 729 94 00     /     www.nordkom.se     /

Bolagets Certified Adviser är Remium Nordic AB, tel: 08-454 32 00

Taggar:

Om oss

House of Friends (Nordkom under namnändring) är en kommunikationskoncern som är noterad på First North. Koncernens huvudverksamhet är kommunikation i digitala och traditionella kanaler och består av reklambyrån Scholz & Friends, DM/RM-byrån Friends & Tactics, Marketing Automationbyrån Friends & Insights, produktionsbyrån för rörlig media Parapix och produktionsbyrån för digital kommunikation Done by Friends. Erik Penser Bank är bolagets Certified Adviser.

Dokument & länkar