Fortsatt tillväxt och satsningar för framtiden

 

Perioden januari - mars 2012

  • Omsättningen för perioden ökade med 8 procent till 47,3 (44,0) MSEK
  • Rörelseresultatet (EBITA) för perioden uppgick till 2,5 (6,0) MSEK vilket motsvarar en rörelsemarginal om 5 (14) procent
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till 1,1 (4,1) MSEK
  • Periodens resultat per aktie uppgick till 0,12 (0,45) SEK efter utspädning
  • Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 4,1 (-1,1) MSEK. Likvida medel uppgår till 22,6 (24,0) MSEK

(siffror inom parantes avser motsvarande period föregående år)

För mer information kontakta:

Henrik Andreasson, VD Done

DONE I KORTHET

Done är ett av Sveriges ledande mediabolag. Bolaget har en historia inom traditionell media samtidigt som man erbjuder tjänster inom växande digitala segment. Bolagets erbjudande sträcker sig från strategisk rådgivning och kreativa lösningar till ett högt tekniskt kunnande och effektiva medieproduktioner. Done erbjuder dessa tjänster till framförallt marknadsavdelningar på kommunikationsintensiva bolag. Verksamheten är uppdelad i två affärsområden, Traditionell och Digital Media. Done kan därigenom erbjuda specialistkompetens inom respektive område, alternativt paketera ett helhetserbjudande till sina kunder.

Tel 08-729 94 00, henrik.andreasson@done.se

 

Om oss

House of Friends (Nordkom under namnändring) är en kommunikationskoncern som är noterad på First North. Koncernens huvudverksamhet är kommunikation i digitala och traditionella kanaler och består av reklambyrån Scholz & Friends, DM/RM-byrån Friends & Tactics, Marketing Automationbyrån Friends & Insights, produktionsbyrån för rörlig media Parapix och produktionsbyrån för digital kommunikation Done by Friends. Erik Penser Bank är bolagets Certified Adviser.

Dokument & länkar