KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA 2012 I DONE MANAGEMENT AND SYSTEMS AB (PUBL)

 

Aktieägarna i Done Management and Systems AB (publ), kallas härmed till årsstämma torsdagen den 26 april 2012 kl. 16.00 i bolagets lokaler på Ringvägen 100 C, Stockholm.

DELTAGANDE

Aktieägare som önskar deltaga i årsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 20 april 2012, dels anmäla sig till bolaget senast fredagen den 20 april 2012 kl. 16.00 under adress Done Management and Systems AB (publ), Ringvägen 100 C, 118 60 Stockholm, telefon: 08-729 94 00, eller per e-post: stamma2012@done.se.

Vid anmälan skall uppges namn och person- eller organisationsnummer samt gärna adress och telefonnummer. I det fall aktieägaren avser att låta sig företrädas genom ombud bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan. Om aktieägaren avser att medföra ett eller två biträden till årsstämman skall sådant deltagande anmälas hos bolaget enligt ovan. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud hålls tillgängligt på bolagets hemsida.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna hos Euroclear Sweden AB i eget namn för att äga rätt att delta i stämman. Sådan registrering, som normalt tar några dagar, skall vara verkställd (registrerad hos Euroclear Sweden AB) fredagen den 20 april 2012 och bör därför begäras hos förvaltaren i god tid före detta datum.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

På årsstämman kommer följande ärenden att upptas till behandling.

1. Öppnande av stämman

2. Val av ordförande vid stämman

3. Utseende av protokollförare

4. Upprättande och godkännande av röstlängd

5. Val av en eller två justeringsmän

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

7. Godkännande av dagordning

8. Föredragning av verkställande direktören

9. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

10. Beslut om:

a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

b) disposition av bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen

c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

11. Fastställande av antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

12. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

13. Val av styrelseledamöter och i förekommande fall, styrelsesuppleanter, revisorer samt eventuella revisorssuppleanter

14. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler

15. Stämmans avslutande

BESLUTSFÖRSLAG

Utdelning och avstämningsdag (punkt 10)

Styrelsen föreslår att utdelning för verksamhetsåret 2011 skall lämnas uppgående till 1,00 kr/aktie. Avstämningsdag för utdelning föreslås till 2 maj 2011 med utbetalningsdatum 7 maj 2012.

Förslag till arvoden till styrelsen och revisorer samt val av styrelse(punkterna 11-13)

Valberedningen föreslår att styrelsen består av fyra ledamöter utan suppleanter och att det sker omval av styrelseledamöterna Lars Johansson, Samir Taha, Rikard Svensson samt Joachim Berner.

Valberedningen föreslår att styrelsearvode utgår med sammanlagt 450 000 kr för tiden intill slutet av nästa årsstämma, varav arvode föreslås utgå med 180 000 kr till styrelsens ordförande och med 90 000 kronor till envar av de övriga av årsstämman valda ledamöterna som ej är anställda i bolaget. Arvode till revisorn föreslås utgå enligt godkänd räkning.


Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler (punkt 14)

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att inom ramen för gällande bolagsordning, intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler. Emissioner skall kunna ske i syfte att genomföra eller finansiera förvärv av hela eller delar av andra företag eller verksamheter, genom emission med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt eller genom apport- eller kvittningsemission eller eljest med villkor. Emissioner skall även kunna ske i syfte att anpassa bolagets kapitalstruktur till bolagets kapitalbehov från tid till annan och därmed bidra till ökat aktieägarvärde. Emission skall ske på marknadsmässiga villkor med avdrag för den eventuella rabatt som kan krävas för att uppnå intresse för teckning. Antalet aktier som kan komma att emitteras skall sammanlagt uppgå till högst 925 000, vilket motsvarar 10 % av totalt antal aktier. Styrelsen eller den styrelsen därtill förordnar föreslås äga rätt att vidta de smärre ändringar i beslutet ovan som kan föranledas av registrering därav hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB. För beslut enligt denna punkt 14 krävs biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

ÖVRIGT

Årsredovisning och revisionsberättelse samt styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt ovan finns tillgängliga hos bolaget på adress Ringvägen 100C, 118 60 Stockholm från och med den 12 april 2012 och översänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress. Årsredovisningen finns även från och med den 12 april 2012 tillgänglig på bolagets webbsida www.done.se.

Stockholm i mars 2012

Styrelsen

Done Management and Systems AB (publ) är listat på First North vilket är en alternativ marknadsplats som drivs av OMX Nordic Exchange Stockholm AB. Bolag vars aktier handlas på First North är inte skyldiga att följa samma regler som börsnoterade bolag, utan ett mindre omfattande regelverk anpassat till företrädesvis mindre bolag och tillväxtbolag. Bolagets certified adviser är Bankaktiebolaget Remium.

 

 

Om oss

House of Friends (Nordkom under namnändring) är en kommunikationskoncern som är noterad på First North. Koncernens huvudverksamhet är kommunikation i digitala och traditionella kanaler och består av reklambyrån Scholz & Friends, DM/RM-byrån Friends & Tactics, Marketing Automationbyrån Friends & Insights, produktionsbyrån för rörlig media Parapix och produktionsbyrån för digital kommunikation Done by Friends. Erik Penser Bank är bolagets Certified Adviser.