Kommuniké från ordinarie årsstämma

Nordkom AB (publ) har den 25 april 2013 hållit årsstämma.

I samtliga föreslagna ärenden beslutade stämman i enlighet med framlagda förslag. I det följande redogörs för de viktigaste beslutens huvudsakliga innehåll.

Beslut avseende utdelning

Årsstämman beslutade bifalla styrelsens förslag att utdelning för 2012 ska ske med 0,50 kr per aktie, vilket innebär att sammanlagd utdelning för 2012 uppgår till 4 628 922 kr. Avstämningsdag för utdelning är den 30 april 2013, utbetalning sker genom Euroclear Sweden ABs försorg den 6 maj.

Beslut kring fastställande av resultat- och balansräkning

Årsstämman beslutade att fastställa av styrelsen framlagd resultat- och balansräkning. Styrelsens ledamöter och bolagets verkställande direktör beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2012.

Beslut avseende val av styrelse och arvoden

Årsstämman beslutade att välja följande styrelseledamöter: Samir Taha (omval), Rikard Svensson (omval), Gerth Svensson (nyval), Lars Lindgren (nyval) och Johan Hessius (nyval). Johan Hessius blir styrelsens ordförande. Styrelsearvode utgår med 90.000 kr för de av bolagsstämman valda ledamöterna och 180.000 kr till ordförande. Revisorarvode utgår enligt godkänd räkning.

Beslut avseende Bemyndigande

Årsstämman beslutade i enlighet med det av styrelsen framlagda förslaget att bemyndiga styrelsen att intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av högst 925,000 aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler. Emissioner skall kunna ske i syfte att genomföra eller finansiera förvärv av hela eller delar av andra företag eller verksamheter, genom emission med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt eller genom apport- eller kvittningsemission eller eljest med villkor. Emissioner skall även kunna ske i syfte att anpassa bolagets kapitalstruktur till bolagets kapitalbehov från tid till annan och därmed bidra till ökat aktieägarvärde.

Ändring av bolagsordningen

Bolagets verksamhetsföremål ändras varvid § 3 i bolagsordningen får följande lydelse ”Bolaget skall äga och förvalta aktier i dotterbolag verksamma inom media och kommunikation samt verka för en ändamålsenlig samordning och utveckling av den verksamhet som bedrivs i dotterbolag, även som idka därmed förenlig verksamhet.”

För mer information kontakta:

Johan Hessius, styrelseordförande

08-729 94 00

NORDKOM I KORTHET

Nordkom är en kommunikationskoncern som är noterad på First North. Koncernens huvudverksamhet är kommunikation i digitala och traditionella kanaler och representeras av affärsområdena Ottoboni och Done. Ottoboni är en av Sveriges största digitala kommunikationsbyråer och Done en av Sveriges ledande produktionsbyråer. Nordkom som koncern har funnits i 13 år, har 150 medarbetare som är verksamma i Stockholm, Göteborg och Malmö. Under 2012 omsatte koncernen 167 Mkr och har gått med vinst de senaste 10 åren.

Om oss

House of Friends (Nordkom under namnändring) är en kommunikationskoncern som är noterad på First North. Koncernens huvudverksamhet är kommunikation i digitala och traditionella kanaler och består av reklambyrån Scholz & Friends, DM/RM-byrån Friends & Tactics, Marketing Automationbyrån Friends & Insights, produktionsbyrån för rörlig media Parapix och produktionsbyrån för digital kommunikation Done by Friends. Erik Penser Bank är bolagets Certified Adviser.