Kommuniké från ordinarie årsstämma – Joachim Berner ny ordförande

 

Done Management and systems AB (publ) har den 26 april 2012 hållit årsstämma.

På årsstämman följde ett konstituerande styrelsemöte där Joachim Berner valdes till ny ordförande. Bolagets huvudägare Rikard Svensson kommenterar: Joachim har medfört ett stort bidrag till styrelsearbetet sedan han invaldes hösten 2008. Joachim har lång erfarenhet av att leda styrelsearbete och dessutom en gedigen erfarenhet av mediabranschen. Tidigare ordförande Peter Forhaug har behövt prioritera mellan sina uppdrag och lämnar därmed styrelsen och ordförandeskapet. Jag vill framföra mitt stora tack till honom, Done har haft en fantastisk utveckling under de fyra år som han lett styrelsearbetet.

I samtliga föreslagna ärenden beslutade stämman i enlighet med framlagda förslag. I det följande redogörs för de viktigaste beslutens huvudsakliga innehåll.

Beslut avseende utdelning

Årsstämman beslutade bifalla styrelsens förslag att utdelning för 2011 ska ske med 1,00 kr per aktie, vilket innebär att sammanlagd utdelning för 2011 uppgår till 9 257 843 kr. Avstämningsdag för utdelning är den 2 maj 2012, utbetalning sker genom Euroclear Sweden ABs försorg den 7 maj.

Beslut kring fastställande av resultat- och balansräkning

Årsstämman beslutade att fastställa av styrelsen framlagd resultat- och balansräkning. Styrelsens ledamöter och bolagets verkställande direktör beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2011.

Beslut avseende val av styrelse och arvoden

Årsstämman beslutade att välja följande styrelseledamöter: Lars Johansson (omval), Samir Taha (omval), Rikard Svensson (omval), och Joachim Berner (omval) samt att styrelsearvode utgår med 90.000 kr för de av bolagsstämman valda ledamöterna och 180.000 kr till ordförande. Revisorarvode utgår enligt godkänd räkning.

Beslut avseende Bemyndigande

Årsstämman beslutade i enlighet med det av styrelsen framlagda förslaget att bemyndiga styrelsen att intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av högst 925,000 aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler. Emissioner skall kunna ske i syfte att genomföra eller finansiera förvärv av hela eller delar av andra företag eller verksamheter, genom emission med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt eller genom apport- eller kvittningsemission eller eljest med villkor. Emissioner skall även kunna ske i syfte att anpassa bolagets kapitalstruktur till bolagets kapitalbehov från tid till annan och därmed bidra till ökat aktieägarvärde.

För mer information kontakta:

Joachim Berner, styrelseordförande

08-729 94 00

Done Management and Systems AB (publ) är listat på First North vilket är en alternativ marknadsplats som drivs av OMX Nordic Exchange Stockholm AB. Bolag vars aktier handlas på First North är inte skyldiga att följa samma regler som börsnoterade bolag, utan ett mindre omfattande regelverk anpassat till företrädesvis mindre bolag och tillväxtbolag. Bolagets certified adviser är Bankaktiebolaget Remium.

 

 

Om oss

House of Friends (Nordkom under namnändring) är en kommunikationskoncern som är noterad på First North. Koncernens huvudverksamhet är kommunikation i digitala och traditionella kanaler och består av reklambyrån Scholz & Friends, DM/RM-byrån Friends & Tactics, Marketing Automationbyrån Friends & Insights, produktionsbyrån för rörlig media Parapix och produktionsbyrån för digital kommunikation Done by Friends. Erik Penser Bank är bolagets Certified Adviser.