NORDKOM AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2012

Januari - december 2012

 • Omsättningen för året uppgick till 167,4 (176,4) MSEK

 • Rörelseresultatet (EBITA) för året uppgick till 10,0 (23,2) MSEK vilket motsvarar en rörelsemarginal om 6 (13) procent

 • Årets resultat efter skatt uppgick till 5,5 (14,2) MSEK

 • Årets resultat per aktie uppgick till 0,59 (1,54) SEK före utspädning

 • Årets kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 9,1 (9,4) MSEK. Likvida medel uppgår till 4,5 (20,6) MSEK

 • Styrelsen föreslår en utdelning om 0,30 (1,00) kr per aktie

Perioden oktober - december 2012

 • Omsättningen för perioden uppgick till 41,5 (48,2) MSEK

 • Rörelseresultatet (EBITA) för perioden uppgick till 1,5 (5,9) MSEK vilket motsvarar en rörelsemarginal om 4 (12) procent

 • Periodens resultat efter skatt uppgick till 1,4 (3,1) MSEK

 • Periodens resultat per aktie uppgick till 0,15 (0,33) SEK före utspädning

 • Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 5,0 (6,0) MSEK.

För ytterligare info:

Hennrik Andreasson, VD

henrik.andreasson@nordkom.se

08-729 94 00

/     Nordkom AB     /     Ringvägen 100 C, 118 60 Stockholm, Sweden     /
+46(0)8 729 94 00     /     www.nordkom.se     /

Bolagets Certified Adviser är Remium Nordic AB, tel: 08-454 32 00

Om oss

House of Friends (Nordkom under namnändring) är en kommunikationskoncern som är noterad på First North. Koncernens huvudverksamhet är kommunikation i digitala och traditionella kanaler och består av reklambyrån Scholz & Friends, DM/RM-byrån Friends & Tactics, Marketing Automationbyrån Friends & Insights, produktionsbyrån för rörlig media Parapix och produktionsbyrån för digital kommunikation Done by Friends. Erik Penser Bank är bolagets Certified Adviser.

Prenumerera

Dokument & länkar