NORDKOM Q3. NY PLATTFORM FÖR TILLVÄXT OCH ETT BREDDAT KUNDERBJUDANDE

Perioden januari - september 2015

 • Omsättningen för perioden uppgick till 39,1 (48,8) MSEK

 • Rörelseresultatet (EBITA) för perioden uppgick till -4,7 (1,9) MSEK,

 • Periodens resultat efter skatt uppgick till -3,8 (1,5) MSEK

 • Periodens resultat efter avvecklad verksamhet uppgick till 2,8 (6,2) MSEK

 • Periodens resultat per aktie uppgick till 0,31 (0,67) SEK

 • Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -12,0 (-1,1) MSEK. Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till 64,0 (-2,5) MSEK. Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till -51,0 (-6,5) MSEK. Likvida medel uppgår till 3,5 (1,5) MSEK.

 • Försäljningen av affärsområdet Ottoboni har slutförts i och med att tillgångarna avyttrats och köpeskilling erhållits.

Perioden juli - september 2015

 • Omsättningen för perioden uppgick till 11,0 (12,4) MSEK

 • Rörelseresultatet (EBITA) för perioden uppgick till -0,5 (0,4) MSEK,

 • Periodens resultat efter skatt uppgick till -0,4 (0,5) MSEK

 • Periodens resultat efter avvecklad verksamhet uppgick till -0,4 (0,1) MSEK

 • Periodens resultat per aktie uppgick till -0,04 (0,01) SEK

 • Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -2,0 (-4,8) MSEK. Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till 0,0 (-0,7) MSEK. Kassaflöde från finansieringsverksamheten uppgick till -0,1 (-0,4) MSEK. Likvida medel uppgår till 3,5 (1,5) MSEK

 (siffror inom parantes avser motsvarande period föregående år, jämförelsesiffrorna är justerade för avvecklad verksamhet)

För mer information, kontakta:

Johan Hessius, styrelseordförande
johan.hessius@lindahl.se, 08-729 94 00

Mikael Behm, tf CFO 
mikael.behm@nordkom.se, 08-729 94 00

Nordkom är en kommunikationskoncern som är noterad på First North. Koncernens huvudverksamhet är kommunikation i digitala och traditionella kanaler och representeras av varumärket Done som är en av Sveriges ledande produktionsbyråer.  Remium Nordic AB är Nordkoms Certfied Adviser.

Om oss

House of Friends (Nordkom under namnändring) är en kommunikationskoncern som är noterad på First North. Koncernens huvudverksamhet är kommunikation i digitala och traditionella kanaler och består av reklambyrån Scholz & Friends, DM/RM-byrån Friends & Tactics, Marketing Automationbyrån Friends & Insights, produktionsbyrån för rörlig media Parapix och produktionsbyrån för digital kommunikation Done by Friends. Erik Penser Bank är bolagets Certified Adviser.

Dokument & länkar