Bokslutskommuniké jan-dec 2017

Sammanfattning av delårsrapport

Tolv månaderna (2017-01-01 – 2017-12-31)

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) KSEK.
 • Resultatet före skatt uppgick till -4 848 (-4 434) KSEK.
 • Resultatet per aktie* uppgick till -0,32 (-0,36) SEK.
 • Soliditeten** uppgick per den 31 december 2017 till 90 % (18 %). 

Fjärde kvartalet (2017-10-01 – 2017-12-31)

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) KSEK.
 • Resultatet före skatt uppgick till -1 066 (-1 246) KSEK.
 • Resultatet per aktie* uppgick till -0,07 (-0,10) SEK.

* Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 14 940 686 aktier. Vid samma period föregående år hade Bolaget 11 967 117 aktier.

** Soliditet: Eget kapital i relation till total balansomslutning.

Belopp inom parentes: Jämförande period föregående år.

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet 2017

 • Patentansökan i Indien dras tillbaka, då bolaget inte anser att ett patent i Indien är av tillräckligt strategiskt värde för att motivera kostnaderna.
 • Konvertering av lån och ränta motsvarande 1 605 KSEK med en ökning av antalet aktier med 642 000 st till totalt 14 940 686 st.
 • Uppdatering av utvecklingsplanerna bl.a. med senarelagda toxikologistudier för ett bättre utnyttjande av resurser.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Vidare analys av data ger att fler studier måste göras för att uppnå Proof of Mechanism.

VD Paul Hasselgren har ordet

  

2017 har varit ett mycket händelserikt år för NorInvent. Vi har sett att utvecklingen av XtriG går framåt, en lyckad nyemission, en strategiskt viktig organisationsförändring och vi har blivit ett noterat bolag.

NorInvent har fått en modern dynamisk organisationsstruktur och är nu en s.k. "virtuell organisation" med ett minimalt antal fast anställda där kompetenser kontrakteras efter behov. För oss innebär den dynamiska strukturen att vi har möjlighet till snabbare resultat och att våra resurser kan utnyttjas effektivare. Samtidigt ger det oss tillgång till ett bredare spektrum av kompetenser och expertis inom varje relevant område.

Vi har i samarbete med ett fristående forskningsföretag (CRO, Contract Research Organization) genomfört lyckade initiala inbindingsstudier med pilotsubstanserna ibuprofen och nikotin. I början på augusti kunde vi meddela att även en tredje pilotsubstans, sildenafil, binder till delar av XtriG. Under hösten har vi också genomfört en lyckad frisläppningsstudie där vi visat att en aktiv substans binder till delar av XtriG sedan frisätts som intakt substans i saliv. Alla dessa resultat är mycket positiva och en förutsättning för vårt vidare arbete.

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att det gånga året har varit mycket positivt för NorInvent. De framgångar vi har uppnått - både vad gäller utveckling av XtriG men även organisatorisk förändring och anskaffning av kapital - skapar goda förutsättningar för att nå uppsatta delmål framöver.

Jag vill ta tillfället i akt och påminna om vad vår teknologi syftar till. XtriG är ett membran att lägga under läppen som möjliggör en snabbare, effektivare och enklare medicinering jämfört med att svälja tabletter. Det har varit känt sedan länge att medicinering under läppen är ett attraktivt administrationssätt men det är också erkänt svårt och det är bara ett fåtal läkemedel som framgångsrikt kan ges på detta sätt. XtriG löser ett svårt problem. Med XtriG-teknologin skulle många läkemedel kunna ges under läppen. Det skulle kunna innebära signifikant snabbare verkan, mindre belastning på inre organ och miljömässiga fördelar. Som någon så väl uttryckte det: för bättre hälsa och hälsosammare miljö.

Vi har under året jobbat mycket med strukturdelar av XtriG. Vi kommer att fortsätta med detta, samtidigt som de positiva resultaten gör att vi kan gå vidare med att ta fram en syntetiskt framställd variant av en hel XtriG-struktur. Vi kommer att använda desssa strukturer för vidare inbindnings-, frisättnings- och absorptionsstudier med en eller flera pilotsubstanser. Något längre fram ska en metod för större syntesskalor utformas och ett prototypmaterial ska utvecklas, för att användas till en inledande djurstudie under 2018. Under 2019 kommer fokus att vara på att nå vårt stora delmål; "Proof of Concept". Eftersom det är läkemedelsbolagen som är våra tänkta kunder, innebär Proof of Concept att NorInvent har nått en miljardmarknad.

För att nå denna stora marknad inom två år krävs resurser. Därför kommer bolaget, i enlighet med vad som meddelats i vårt noteringsmemorandum från maj 2017, att genomföra en nyemission under våren.

Paul Hasselgren – VD, NorInvent AB

Om NorInvent

NorInvent är ett innovativt utvecklingsbolag inom Life Science som utvecklar en unik läkemedelsplattform för snabbt läkemedelsupptag över munslemhinnan. Tekniken baseras på kolhydrater för snabbt och exakt upptag.

NorInvent utvecklar en helt ny teknik för hur läkemedel kan intas. Idag är den vanligaste formen tablett som sväljs och löses upp i magen där läkemedlet fortsätter vidare till tarmen för att tas upp och via levern slutligen nå blodomloppet. NorInvents XtriG plattform är baserad på ett membran som läggs under överläppen. Läkemedlet fästs vid membranet med hjälp av kolhydrater. Saliven frigör läkemedlet från kolhydraterna som tas upp i blodomloppet genom slemhinnorna under läppen. Frisläppning av läkemedlet vid slemhinnorna gör att upptaget blir snabbare än om man sväljer en tablett.

Principen bygger på att läkemedlet når blodet kort efter applicering och möjliggör snabbt tillslag/verkan. Exempelvis skulle ett XtriG membran med Ibuprofen mot tillfällig värk och feber ha effekt redan efter 5 – 10 minuter. Utöver snabbt tillslag så skulle tekniken kunna sänka dosen och på så sätt minska belastningen på kroppens organ samt minska miljöpåverkan genom att mindre läkemedelsrester går via våra avlopp till vattendrag och sjöar. NorInvents teknik är patenterad och skall under kommande år utvecklas för att kunna möjliggöra industriell användning. NorInvents målsättning är att erbjuda en generell läkemedelsplattform för upptag via munnens slemhinnor. XtriG skiljer sig från andra läkemedelsplattformar för munhålan genom att teknologin möjliggör ett ökat upptag av läkemedel över munslemhinnan vilket skapar förutsättningar för förbättrat läkemedelsupptag i munnen än det som finns idag.

Sammanfattningsvis har NorInvents XtriG plattform möjlighet att ge:

• Kortare tillslagstid - Tiden till effekt minskar från 30 – 45 minuter med tablett till 5 – 10 minuter.

• Lägre dos – Dosen kan minskas avsevärt för många substanser genom bättre biotillgänglighet.

• Mindre belastning – Den minskade dosen gör att belastning på kroppens inre organ.

• Mindre miljöpåverkan – Större del av läkemedelsdosen används i kroppen i stället för att fortsätta ut i avloppet.

Nya produkter på godkända substanser

NorInvent verkar i en bransch i förändring. Läkemedelsindustrin har under många år varit lönsam med mycket forskning och utveckling med riktning mot nya läkemedel. Idag har andelen egen forskning reducerats och de stora läkemedelsbolagen söker nya vägar i sin produktutveckling. NorInvents XtriG plattform har potential att möta delar av de utmaningar som de stora läkemedelsbolagen står inför. Genom att erbjuda utveckling av produkter baserade på XtriG plattformen, kan läkemedelsbolag relativt snabbt lansera nya produkter baserade på befintliga läkemedel till en låg kostnad. En viktig del av marknadspotentialen är möjligheten att erbjuda exklusivitet på XtriG för patenterade läkemedel som är på väg att förlora sitt skydd. Exklusiviteten gör det möjligt för en tillverkare att behålla marknadsandelar genom en nylansering av produkten.

Sammanfattningsvis vill NorInvent kunna erbjuda läkemedelstillverkare:

• Plattform för nya innovativa produkter med snabbare effekt, färre biverkningar och mindre miljöpåverkan.

• Kortare utvecklingstid

• Möjlighet att behålla marknadsandelar

Vår framtida potential

Målet är att XtriG plattformen skall vara generell och rikta sig till hela den globala läkemedelsindustrin som alternativ plattform till tabletter.

NorInvents framtida licenstagare står för kostnaden för utveckling och klinisk prövning av nya produkter som baseras på XtriG-plattformen. Det innebär att NorInvent inte kommer att ha någon större risk eller kostnader kopplade till licensintäkten. Kommande intäkter baseras på så kallade fasta ersättningar under utvecklingstiden för att efter lansering av en produkt övergå till royalty baserad på produktens försäljningspris. 

Utveckling i siffror fjärde kvartalet 2017

Omsättning

Under årets fjärde kvartal har NorInvent inte haft någon nettoomsättning och övriga rörelseintäkter uppgick till 15 (31) KSEK.

Resultat

Kvartalets rörelseresultat för Bolaget uppgick till -1 066 (-1 246) KSEK. Uppställningen av rörelsens kostnader har ändrats till funktionsindelad uppdelning i jämförelse med rapporterna från kvartal 1 och kvartal 2 2017. Den nya uppställningen ger en mer korrekt uppdelning utifrån den verksamhet som NorInvent bedriver, till skillnad från den tidigare kostnadsslagsindelade uppställningen. Under kvartal 4 har konvertibellån omvandlats till aktier och det innebar även en räntekostnad som kan observeras i den här perioden.

Finansiell ställning

Den 31 december 2017 uppgick Bolagets soliditet till 90 (18) procent. Eget kapital uppgick till 3 897 KSEK jämfört med 510 KSEK vid samma tidpunkt föregående år. Per den 31 december 2017 uppgick NorInvents likvida medel till 2 304 (652) KSEK. Totala tillgångar för Bolaget uppgick vid samma tidpunkt till 4 337 KSEK jämfört med 2 868 KSEK föregående år. Styrelsen arbetar kontinuerligt med att säkerställa verksamhetens behov av finansiering.

Kassaflöde och investeringar

Bolagets kassaflöde för årets fjärde kvartal uppgick till -912 (-491) KSEK. Bolaget har inför räkenskapsåret 2017 ändrat redovisningsprincip gällande immateriella anläggningstillgångar och har gått från kostnadsföringsmodellen till aktiveringsmodellen.

Verksamhetsrelaterade risker och osäkerhetsfaktorer

De risker och osäkerhetsfaktorer som NorInvents verksamhet exponeras för är sammanfattningsvis relaterade till bland annat konkurrens, teknologiutveckling, marknadsförhållanden, kapitalbehov, valutor och räntor. Under innevarande period har inga väsentliga förändringar avseende risk- eller osäkerhetsfaktorer inträffat. För mer detaljerad redovisning av risker och osäkerhetsfaktorer hänvisas till tidigare publicerat memorandum, offentliggjort i maj 2017.

Aktien

NorInvents aktie noterades på AktieTorget den 23 maj 2017. Aktiens kortnamn är NORI och ISIN-kod är SE0007870902. AktieTorget är en bifirma till ATS Finans AB, som är ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. AktieTorget driver en handelsplattform (MTF), vilket inte är en reglerad marknad. Per den 31 december 2017 uppgick antalet aktier i NorInvent AB till 14 940 686 stycken. Bolaget har ett aktieslag. Varje aktie ger en (1) röst per aktie och medför lika rätt till andel i Bolagets tillgångar och resultat.

Förslag till disposition av NorInvents resultat

Styrelse och verkställande direktör föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2017-01-01 – 2017-12-31. Årsstämma planeras att hållas 2018-05-31 i Lund.

Kommande finansiella rapporter

Årsredovisning för 2017  2018-05-15
Delårsrapport 1, 2018 2018-05-29
Halvårsrapport, 2018 2018-08-28
Delårsrapport 3, 2018 2018-11-27

 

Granskning av revisor

Bokslutskommunikén har inte varit föremål för granskning av Bolagets revisor.

Principer för delårsrapportens upprättande

Delårsrapporten har upprättats enligt Bokföringsnämndens Allmänna Råd 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3) och Årsredovisningslagen.

Denna information är sådan information som NorInvent AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 februari 2018. 

Paul Hasselgren
VD
0760 49 40 90
paul.hasselgren@norinvent.com

NorInvent AB (publ)
Medicon Village
22381 Lund
046 25 66 60
info@norinvent.com

Om oss

NorInvent utvecklar XtriG, bolagets patenterade Drug Delivery plattform för upptag av läkemedel via munnens slemhinnor. XtriG syftar till att ge läkemedelsbolag möjligheten till förbättrade egenskaper hos sina befintliga läkemedel, med exempelvis signifikant snabbare verkan och lägre dosering.

Prenumerera

Dokument & länkar